MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE

MØTE 8. FEBRUAR 2001 KL 0900 PÅ KOMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Einar K. Indahl, Berit Musum

Varamedlemmer : Ingen

Til stede 8 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Bjørn Engelin, repr. for det pedagogiske personalet.

Skolesjef Helge Aksnes.

 

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble: Sak 08/01 S ble flyttet fram til behandling før sak 03/01. Ellers uendret rekkefølge.

 

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0002/01 SB REFERATER
Klikk her for å lese saksframlegget.

0003/01 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0004/01 B FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0005/01 B TRONES BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALENE TIL HELDAGSBARNEHAGE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0006/01 S STILLINGEN SOM KONTORLEDER/DAGLIG LEDER VED PPT TILSETTINGSVILKÅR
Klikk her for å lese saksframlegget.

0007/01 S ORDENSREGLEMENT FOR VINNE SKOLE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0008/01 S ENDRING AV NAVN PÅ MUSIKKSKOLEN
Klikk her for å lese saksframlegget.

0009/01 SB ANDRE SAKER/SPØRSMÅL
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0002/01

REFERATER

Behandling:

Opplest ble referat nr. 2.

Det ble orientert om referater nr. 5 og 12.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Oppsigelsen fra Kari Aasen Børresen tar til følge.
  Hun takkes for arbeidet hun har utført i kommunens tjeneste.
 2. Hovedutvalg for undervisning har ingen merknader til reguleringsplanen for Reinsholm.
 3. Oppsigelsen fra Marit Kjøllesdal tas til følge.
  Hun takkes for arbeidet hun har utført i kommunens tjeneste.
 4.  Øvrige referater tas som melding.

 

Sak nr.: 0003/01

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for undervisning anbefaler det foreliggende utkastet til nytt felles reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune med unntak av punkt 2a. Her foreslås at "styre for den kommunale musikkskole" endres til "styre for den kommunale musikk- og kulturskole".

Jfr. hovedutvalgssak 08/01 S.

Ved votering ble det framsatte forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning anbefaler det foreliggende utkastet til nytt felles reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune med unntak av punkt 2a. Her foreslås at "styre for den kommunale musikkskole" endres til "styre for den kommunale musikk- og kulturskole".

Jfr. hovedutvalgssak 08/01 S.

 

Sak nr.: 0004/01

FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning godkjenner revidert regnskap for 2000 for Fritidssentrets korttidsbarnehage.
 2. Fritidssentrets korttidsbarnehage utbetales kr.10.001,13 til dekning av driftsunderskudd for 2000.
  Beløpet belastes budsjettpost 1.2000.2010.3700 Kommunalt tilskudd til private barnehager.

Sak nr.: 0005/01

TRONES BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALENE TIL HELDAGSBARNEHAGE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Lokalene ved Trones barnehage godkjennes til heldagsbarnehage. Barnas alder begrenses til 3-6 år. Netto leke- og oppholdsareale fastsettes til 100,15 m2.
 2. Netto leke- og oppholdsareale pr. barn (arealnormen), fastsettes til minimum 5 m2.
 3. Det forutsettes at planlagte utbedringer og påpekte mangler fra de ulike instansene følges opp.

 

Sak nr.: 0006/01

STILLINGEN SOM KONTORLEDER/DAGLIG LEDER VED PPT TILSETTINGSVILKÅR

Behandling:

Administrasjonen innledet med å trekke den foreliggende tilrådinga i saka.

Følgende nye tilråding ble framlagt:

Hovedutvalg for undervisning tar saka til orientering.

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Saken ble drøftet og tas til orientering.
 2. Som styre for PPT ønsker hovedutvalget å få saken tilbake til behandling, bl.a. ønskes saken belyst med bakgrunn i den pågående OU-prosessen i kommunen (samarbeidet PPT-barnevern-helsestasjon).

Ved votering ble forslaget fra Kåre Norum enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken ble drøftet og tas til orientering.
 2. Som styre for PPT ønsker hovedutvalget å få saken tilbake til behandling, bl.a. ønskes saken belyst med bakgrunn i den pågående OU-prosessen i kommunen (samarbeidet PPT-barnevern-helsestasjon).

Sak nr.: 0007/01

ORDENSREGLEMENT FOR VINNE SKOLE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordensreglement for Vinne skole godkjennes.

 

Sak nr.: 0008/01

ENDRING AV NAVN PÅ MUSIKKSKOLEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunale musikkskole endrer navn til Verdal kommunale musikk- og kulturskole.

 

Sak nr.: 0009/01

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Årsrapport 2000.

Skolekontoret la fram utkast til årsrapport for undervisningsetaten for år 2000 til orientering.

Utkastet ble gjennomgått og kommentert.

 

Møtet slutt.

Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Tone S. Haugan /sign./ Tor Holmsberg /sign./

Terje Skjevik /sign./ Dag Heggli /sign./

Hildru Børresen /sign./ Trude Holm /sign./

Anders Juberg /sign./ Kåre Norum /sign./

 

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 9. februar 2001

 

Inger Storstad

sekr.