MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE
Møte 11. JANUAR 2001 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Tor Holmsberg
Varamedlemmer : Ingen

Til stede 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer)

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Solvor Vikhamar og Bjørn Engelin, repr. for det pedagogiske personalet.
Snorre Sandnes, leder for FUG – Verdal.
Skolesjef Helge Aksnes
Rektor Odd Erik Ramberg
Rektor Inga A. Hildrum
Kontorleder PPT, Endre Kanestrøm

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble:

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS    SB 0001/01       01/00050         BUDSJETT 2001. ØKONOMIPLAN 2001-2004. DRØFTING MED UTGANGSPUNKT I KOMMUNESTYREVEDTAK SOM ANGÅR UNDERVISNINGSETATEN

 

 

Sak nr.: 0001/01

BUDSJETT 2001. ØKONOMIPLAN 2001-2004. DRØFTING MED UTGANGSPUNKT I KOMMUNESTYREVEDTAK SOM ANGÅR UNDERVISNINGSETATEN

Behandling:

Hovedutvalgets leder innledet til debatt om de framtidige tilbudene i kommunen m.h.t. grunnskole, skolefritidsordning og barnehage.

I debatten om grunnskolen framkom synspunkter på:

 1. Innhold og kvalitet i skolen.
  Tilpasset opplæring m.v.
 2. Ressursrammer.
  Styringsredskapene budsjett og økonomiplan.
 3. Skolestruktur.
 4. Statens satsing på skolen.
  Tilskuddsordningen.
 5. Resultatenheter.
 6. Personalforholdene i skolen.
  Arbeidsforhold og avtaleverk.
 7. Skoleledelse.
 8. Hovedmålsettinger:
  Nevnt ble: Stabilitet, forutsigbarhet og økonomisk handlefrihet for kommunen.
 9. Helhetstenking/sektortenking.
 10. Prioriteringer.
  (Prosjektgruppe?)

Det framkom klare synspunkter på at det ikke vil være aktuelt å legge ned skolefritidsordninger og heller ikke omgjøre barnehager fra kommunal til privat drift.

Det ble uttrykt ønske om at det i en eventuell prosjektgruppe bør tilstrebes en allsidig representasjon, slik at ulike meninger kan komme inn og bli vurdert tidlig i prosessen.

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Terje Skjevik ble permittert fra kl 1100.