MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE
MØTE 14. DESEMBER 2000 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anders E. Juberg og Berit Musum.

Varamedlemmer : Ingen.

Til stede 9 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Solvor Vikhamar og Bjørn Engelin, repr. for det ped. personalet.

Skolesjef Helge Aksnes.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble:

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS SB 0044/00 00/00018
REFERATER

PS SB 0045/00 00/01666
DETALJBUDSJETT 2001 - UNDERVISNINGSETATEN

PS B 0046/00 00/02090
VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV KOMMUNE - REVIDERING

PS S 0047/00 00/02478
ENDRING AV NAVN PÅ SKOLE

PS S 0048/00 99/00924
ENDRING I VEDTEKT FOR SFO

PS SB 0049/00 00/02524
VIRKSOMHETSPLAN FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PS SB 0050/00 00/00019
ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

 

Sak nr.: 0044/00

REFERATER

Behandling:

Framlagt på møtet ble:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

Sak nr.: 0045/00

DETALJBUDSJETT 2001 - UNDERVISNINGSETATEN

Behandling:

Administrasjonen gjorde nærmere rede for forslaget på møtet.

Eksempel på beregningsgrunnlag ble utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning vedtar det framlagte forslag til detaljbudsjett for 2001.
 2. Skolesjefen gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til skoler og barnehager.

 

 

Sak nr.: 0046/00

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE - REVIDERING

Behandling:

Anne Grete Wold Olsen satte fram følgende forslag:

 1. Punkt 9 første setning, endres til:
  I henhold til Kommunenes Sentralforbunds særavtale 2201 skal personalet i barnehagen ha 5 planleggingsdager pr. driftsår.
 2. I forbindelse med sammenslåingen av kulturetat og undervisningsetat og av tilhørende hovedutvalg fra 01.01.2001 gis administrasjonen fullmakt til å ta inn i vedtektene endrede navn på etatskontor og hovedutvalg i stedet for de som nå framgår.

Det ble først votert over Anne Grete Wold Olsens forslag til endring av punkt 9, første setning, i vedtektsforslaget. Forslaget til endring ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget til reviderte vedtekter med den vedtatte endringa av punkt 9. Forslaget med nevnte endring ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over punkt 2 i forslaget fra Anne Grete Wold Olsen. Punkt 2 i Anne Grete Wold Olsens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forslaget til reviderte vedtekter ble vedtatt med følgende endring:

Punkt 9, første setning, skal lyde:

I henhold til Kommunenes Sentralforbunds særavtale 2201 skal personalet i barnehagen ha 5 planleggingsdager pr. driftsår.

Det ble i tillegg vedtatt følgende:

I forbindelse med sammenslåingen av kulturetat og undervisningsetat og av tilhørende hovedutvalg fra 01.01.2001 gis administrasjonen fullmakt til å ta inn i vedtektene endrede navn på etatskontor og hovedutvalg i stedet for de som nå framgår.

 

Sak nr.: 0047/00

ENDRING AV NAVN PÅ SKOLE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdalsøra skole skifter navn til Verdalsøra barneskole.
Navneendringen iverksettes straks.

 

Sak nr.: 0048/00

ENDRING I VEDTEKT FOR SFO

Behandling:

Kåre Norum satte fram følgende forslag til tilføyelse under punkt 2 i tilrådinga:

Punktet foreslås altså å lyde:

Hovedutvalg for undervisning gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne mindre endringer i vedtektene for kommunale SFO.

Det ble votert over tilrådinga med den foreslåtte tilføyelsen under punkt 2.

Tilrådinga med foreslått tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Vedtekt for SFO ved Verdalsøra skole endres i punkt H 1. setning til:
  "Skolefritidsordningen er åpen hver skoledag fra kl 0645 – kl 0830 og
  fra kl 1210 – kl 1630."
 2. Hovedutvalg for undervisning gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne mindre endringer i vedtekter for kommunale SFO.

 

Sak nr.: 0049/00

VIRKSOMHETSPLAN FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Behandling:

Anne Grete Wold Olsen satte fram følgende forslag som alternativ til punkt 1 i tilrådinga:

1 a) Hovedutvalg for undervisning tar virksomhetsplan for PPT for skoleåret 2000-2001
til orientering.

 1. Hovedutvalget ber om at virksomhetsplan for 2001 – 2002 blir lagt fram før skoleåret
  starter.
 2. Hovedutvalget ber om å få vedlagt evaluering for skoleåret 2000 – 2001, når virksomhetsplan for 2001 – 2002 blir lagt fram til behandling.

Trude Holm satte fram følgende forslag som tilleggspunkt 3:

Hovedutvalg for undervisning ber administrasjonen legge fram sak som ser på hovedutvalgets rolle i forhold til PPT etter den nye opplæringsloven.

Det ble først votert alternativt mellom punkt 1 i tilrådinga og forslaget fra Anne Grete Wold Olsen. Forslaget fra Anne Grete Wold Olsen ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over punkt 2 i tilrådinga. Tilrådinga, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over forslaget fra Trude Holm til tilleggspunkt. Forslaget ble enstemmig vedtatt som punkt 3.

 

Vedtak:

1.

  1. Hovedutvalg for undervisning tar virksomhetsplanen for PPT for skoleåret 2000 – 2001 til orientering.

b) Hovedutvalget ber om at virksomhetsplan for 2001 – 2002 blir lagt fram før skoleåret starter.

c) Hovedutvalget ber om å få vedlagt evaluering for skoleåret 2000 – 2001 når virksomhetsplanen for 2001 – 2002 blir lagt fram til behandling.

2. Hovedutvalg for undervisning ber PP-tjenesten arbeide videre med endringer i forhold til de omlegginger bl.a. SAMTAK-arbeidet vil gi.

3. Hovedutvalg for undervisning ber administrasjonen legge fram sak som ser på hovedutvalgets rolle i forhold til PPT etter den nye opplæringsloven.

 

Sak nr.: 0050/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Debattmøte om diverse forslag framsatt i kommunestyret under behandlingen av budsjett og økonomiplan.

Saken ble tatt opp av Kåre Norum.

Han ønsket at det ble innkalt/invitert til åpent debattmøte torsdag 11. januar 2001 kl. 09.00. Hovedutvalget sluttet seg til dette ønsket.

 

Møtet slutt kl. 12.30.

Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Tor Holmsberg /sign/ Anne Grete Wold Olsen /sign/

Tone S. Haugan /sign/ Einar Indahl /sign/

Terje Skjevik /sign/ Hildur Børresen /sign/

Dag Heggli /sign/ Trude Holm /sign/

Kåre Norum /sign/

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 19. desember 2000

 

 

Inger Storstad

sekr.