MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE
MØTE 15. NOVEMBER 2000 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Dag Heggli, Hildur Børresen.

Varamedlemmer : Margot Wannebo, Torbjørn Nordvoll.

Til stede 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Solvor Vikhamar og Bjørn Engelin, repr. for det ped.pers.

Ingolv Bengtsen, repr. for FUG i Verdal.

Trond Selseth, økonomisjef.

Helge Aksnes, skolesjef.

 

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble:

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS S 0039/00 00/00018

REFERATER

PS 0040/00 00/01666

BUDSJETT 2001

PS S 0041/00 98/04474

AVTALE OM YTELSE AV PEDAGOGISKE/PSYKOLOGISKE TJENESTER

PS SB 0042/00 00/00621

FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA. HØRING

PS SB 0043/00 00/00019

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

Sak nr.: 0039/00

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om referat nr. 1.

Referat nr. 6 ble opptrykt og utdelt til hovedutvalgets medlemmer.

I samband med referat nr. 6 ble også notat av 20.10.00 fra skolesjefen til personalsjefen i kommunen opptrykt og utdelt til medlemmene til orientering.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

Sak nr.: 0040/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Administrasjonen orienterte om det framlagte budsjettforslaget for undervisningsetaten.

Tone Haugan la på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram følgende forslag:

 1. Enhetsskolen skal gi alle elever samme mulighet til opplæring og gode oppvekstvilkår uansett bosted i kommunen.
 2. Vedtak om å legge ned skoler er vedtak om å rasere en viktig del av de velferdsgodene vi har bygd opp.
 3. Hovedutvalg for undervisning kan ikke ta det verdivalget, men vil prioritere å opprettholde den skolestrukturen vi har i dag.
 4. Hovedutvalget ber om at hovedkapitlet forsøkes tilført midler slik at rammetimer og driftsposter kan økes.
 5. Hovedutvalget kan ikke akseptere den foreslåtte økningen av barnehagesatsene.

Torbjørn Nordvoll satte på vegne av Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet fram følgende alternative forslag til punkt 5 i forslaget fra Tone Haugan:

Hovedutvalget aksepterer en viss økning av foreldrebetalingen i barnehage og SFO.

Det ble først votert over punktene 1-4 i forslaget fra Tone Haugan.

Forslaget, punktene 1-4, ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom punkt 5 i forslaget fra Tone Haugan og forslaget fra Torbjørn Nordvoll til alternativ til punktet.

Forslaget fra Tone Haugan, punkt 5, ble vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra Torbjørn Nordvoll.

Vedtak:

 1. Enhetsskolen skal gi alle elever samme mulighet til opplæring og gode oppvekstvilkår uansett bosted i kommunen.
 2. Vedtak om å legge ned skoler er vedtak om å rasere en viktig del av de velferdsgodene vi har bygd opp.
 3. Hovedutvalg for undervisning kan ikke ta det verdivalget, men vil prioritere å opprettholde den skolestrukturen vi har i dag.
 4. Hovedutvalget ber om at hovedkapitlet forsøkes tilført midler slik at rammetimer og driftsposter kan økes.
 5. Hovedutvalget kan ikke akseptere den foreslåtte økningen av barnehagesatsene.

 

Sak nr.: 0041/00

AVTALE OM YTELSE AV PEDAGOGISKE/PSYKOLOGISKE TJENESTER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vedtak i sak HUU 32/99 oppheves.
 2. Hovedutvalg for undervisning går inn for at den foreliggende avtale fra Levanger underskrives.
 3. Hovedutvalg for undervisning gir rådmannen fullmakt til å utpeke medlem til styret for tjenesten.

 

 

Sak nr.: 0042/00

FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA. HØRING

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning slutter seg til vedtak i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i sak 33/00, punktene 1 og 3.

 

 

Sak nr.: 0043/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Utbygginga av garderobe ved Verdalsøra skole.

Spørsmål reist av Trude Holm.

Skolesjefens svar: Midler til dette er tatt med i kommunens investeringsbudsjett for 2001.

 

Møtet slutt kl 13.00.

Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Kåre Norum /sign./ Tor Holmsberg /sign./

Einar Indahl /sign./ Torbjørn Nordvoll /sign./

Tone S. Haugan /sign./ Berit Musum /sign./

Margot Wannebo /sign./ Trude Holm /sign./

Terje Skjevik /sign./ Anders E. Juberg /sign./

 

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 15. november 2000

 

 

Inger Storstad

Sekr.