MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE
MØTE 5. OKTOBER 2000 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anne G.W. Olsen, Anders E. Juberg, Terje Skjevik, Dag Heggli.
Varamedlemmer : Kjell Nielssen, Roar Forbord.

Til stede 9 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Solvor Vikhamar, repr. for det ped. personalet.
Rektor Odd Erik Ramberg.
Skolesjef Helge Aksnes.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble:

0034/00 SB REFERATER

0035/00 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

0036/00 B VINNE BARNEHAGE - NY GODKJENNING

0037/00 S UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

0038/00 SB ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

 

Sak nr.: 0034/00

REFERATER

Behandling:

Det ble redegjort for referat nr. 5.

Referat nr. 8 ble opplest.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0035/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

Behandling:

Administrasjonen redegjorde for etatens netto lønnsbudsjett m.v. for 2000, situasjonen pr. oktober måned.

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning tar det framlagte notatet om budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2000 til orientering.
 2. Hovedutvalget forutsetter at lønnskompensasjonen som er kommet fra staten for å dekke merutgiftene i forbindelse med endringen av ferieåret, inntektsføres det enkelte hovedkapittel.

Det ble votert alternativt mellom tilrådinga og forslaget fra Kåre Norum.
Forslaget fra Kåre Norum ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning tar det framlagte notatet om budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2000 til orientering.
 2. Hovedutvalget forutsetter at lønnskompensasjonen som er kommet fra staten for å dekke merutgiftene i forbindelse med endringen av ferieåret, inntektsføres det enkelte hovedkapittel.

 

Sak nr.: 0036/00

VINNE BARNEHAGE - NY GODKJENNING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning godkjenner lokalene ved Vinne barnehage med et netto leke- og oppholdsareale på 189,1 m2.

Begrensninger i bruken av barnehagen, jfr. Lov om barnehager §12, settes ikke.

 

Sak nr.: 0037/00

UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

Behandling:

Følgende dokument ble framlagt på møtet:

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for undervisning støtter utvalgets vurderinger og konklusjon og vil anbefale at kommunestyret går inn for alternativ 7 i utredninga, jfr. punkt 2b i utvalgets konklusjon/forslag.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning støtter utvalgets vurderinger og konklusjon og vil anbefale at kommunestyret går inn for alternativ 7 i utredninga, jfr. punkt 2b i utvalgets konklusjon/forslag.

 

Sak nr.: 0038/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

 1. Budsjett 2001.
  Generell drøfting.
 2. Selvstyrte skoler.
  Spørsmål fra Trude Holm.
  Skolesjefen opplyste at det stadig delegeres nye oppgaver til skolene.

 

 

Møtet slutt kl 11.00.

Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Einar Indahl /sign./ Roar Forbord /sign./

Tone S. Haugan /sign./ Hildur Børresen /sign./

Tor Holmsberg /sign./ Berit Musum /sign./

Kjell Nielssen /sign./ Trude Holm /sign./

Kåre Norum /sign./

 

 

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 5. oktober 2000

 

Inger Storstad

sekr.