MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING
MØTE ONSDAG 30. AUGUST 2000 PÅ VERDALSØRA BARNESKOLE

 

Fraværende : Ingen
Varamedlemmer : Ingen

Til stede 11 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Terje Skjevik ble permittert etter behandlinga av sak 31/00.

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Solvor Vikhamar og Bjørn Engelin, repr. for det pedagogiske personalet.
Rektor Tor Malmo.
Rektor Odd-Erik Ramberg.
Skolesjef Helge Aksnes.

Møtet ble ledet av : Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS SB 0029/00 00/00018                   REFERATER

PS   B 0030/00 00/01916                   MELDING OM SITUASJONEN I BARNEHAGENE PR. 15. AUGUST 2000 

PS   S 0031/00 98/01796                   UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

PS SBM 0032/00 00/00267               ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS SB 0033/00 00/00019                   ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

Sak nr.: 0029/00

REFERATER

Behandling:

Det ble framlagt på møtet følgende tilleggsreferat:

Nr. 13: Melding om tilsatt undervisningspersonale som har tatt imot stilling/stillingsutvidelse m.v. i grunnskolen fra 01.08.2000. (Oversikt fra skolekontoret.)

I forbindelse med referat nr. 11 ble skolekontorets månedlige rapportering for 2000 for undervisningsetaten utdelt til hovedutvalgets medlemmer og kommentert.

Det ble orientert om referater nr. 2, 7, 11 og 13.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

Sak nr.: 0030/00

MELDING OM SITUASJONEN I BARNEHAGENE PR. 15. AUGUST 2000

Behandling:

Administrasjonen korrigerte saksopplysning under punkt 2 om tilsatte i barnehager:

Det er blitt tilsatt barnehagepersonale i to faste stillinger i kommunen i forbindelse med nedlegginga av Toppen familiebarnehage.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

Sak nr.: 0031/00

UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

Behandling:

Administrasjonen delte ut til hovedutvalgets medlemmer: Internt arbeidsdokument om organisering av ungdomstrinnet i grunnskolen i Verdal de nærmeste årene framover.

Saka ble foreløpig drøftet.

Det ble ikke fattet vedtak i saka.

Vedtak:

Saken tas som drøfting.

Sak nr.: 0032/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

Administrasjonen delte ut diverse økonomioversikter til orientering.

Fra en del av hovedutvalgets medlemmer ble det framsatt følgende felles forslag:

  1. Hovedutvalg for undervisning har økonomiplanens intensjoner for undervisningsetaten som hovedmål, jfr. punkt 2.2-4 side 15.
  2. Hovedutvalget ser det som et minimumskrav å opprettholde dagens aktivitet også i planperioden 2001-2004.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Hovedutvalg for undervisning har økonomiplanens intensjoner for undervisningsetaten som hovedmål, jfr. punkt 2.2-4 side 15.
  2. Hovedutvalget ser det som et minimumskrav å opprettholde dagens aktivitet også i planperioden 2001-2004.

Sak nr.: 0033/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Spørsmål fra Trude Holm:

Hva med ressurser til skolen hvis ressurskrevende elever tilflytter kommunen etter 1. august ?

Svar fra administrasjonen:

I slike tilfeller hender det at tilleggsressursen framskaffes. Skolen melder på vanlig måte sitt behov til skolesjefen. Hvis behovet for tilleggsressurser ikke kan dekkes innenfor etatens budsjettramme, kan det bli nødvendig med budsjettjustering (kommunestyrebehandling).

 

Møtet slutt.

Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Anders E. Juberg /sign./ Tor Holmsberg /sign./

Trude Holm /sign./ Einar Indahl /sign./

Dag Heggli /sign./ Anne Grete Wold Olsen /sign./

Berit Musum /sign./ Tone S. Haugan /sign./

Hildur Børresen /sign./ Kåre Norum /sign./

 

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 4. september 2000

Inger Storstad
sekr.