MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING
Møte 29.06.2000

 

Fraværende :
Varamedlemmer :
Til stede :
Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS SB 0021/00 00/00018 Innstilling vedtatt
SAKSPROTOKOLL: REFERATER

PS SBM 0022/00 00/00569 Annet forslag vedtatt
SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2000. UNDERVISNINGSETATEN

PS S 0023/00 00/00072 Innstilling vedtatt
SAKSPROTOKOLL: "SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

PS S 0024/00 00/00106 Innstilling vedtatt
SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

PS S 0025/00 00/01424 Innstilling vedtatt
SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK VEILEDNINGSTJENESTE

PS S 0026/00 98/01796 Innstilling m/forslag enst. ve
SAKSPROTOKOLL: UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

PS S 0027/00 98/04473 Innstilling vedtatt
SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE F... OG VIDEREGÅENDE SKOLER - SAMMENSLÅING AV TJENESTENE I VERDAL

PS SB 0028/00 00/00019
SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Sak nr.: 0021/00
SAKSPROTOKOLL: REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om referater nr. 2, 3 og 4.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Referatene tas som melding.

 

Sak nr.: 0022/00
SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2000. UNDERVISNINGSETATEN

Behandling:

På møtet ble utdelt særutskrift av sak nr. 81/00 i kommunestyret til hovedutvalgets medlemmer.
Rombehovet ved Verdalsøra skole fra høsten 2000 ble diskutert spesielt.
Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

Kommunestyrets vedtak i møte 26.06.00, sak 81/00, tas til etterretning.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrets vedtak i møte 26.06.00, sak 81/00, tas til etterretning.

 

Sak nr.: 0023/00
SAKSPROTOKOLL: "SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Slæpp dæm te! – en statusrapport" tas til orientering.

Det legges fram ny sak til høsten hvor det tas stilling til om arbeidsstrategien skal videreføres og hvilke rammevilkår den eventuelt skal gis.

Sak nr.: 0024/00
SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget fastholder sitt vedtak i sak HUU 15/00 punktene 1-4.
 2. Saken med uttalelser oversendes formannskapet/kommunestyret til videre behandling.

Sak nr.: 0025/00
SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK VEILEDNINGSTJENESTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Ordningen med én fagrettleder i 100% stilling tillagt oppgaver tilknyttet IKT fortsetter.
 2. Ordningen med én fagrettleder i 50% stilling tillagt oppgaver tilknyttet kompetanse- og kvalitetsutvikling fortsetter.
 3. Administrasjonen engasjerer fagrettledere for 2 år innenfor gjeldende fullmakter.

Sak nr.: 0026/00
SAKSPROTOKOLL: UTREDNING OM UNGDOMSTRINNET

Behandling:

Anne Grete Wold Olsen satte fram følgende forslag på medlemmer i utvalget, jfr. punkt 3 i tilrådinga:

Kåre Norum
Trude Holm
Dag Heggli

med Kåre Norum som leder.

Ved votering ble tilrådinga med Anne Grete Wold Olsens forslag under pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det velges et arbeidsutvalg på 3 medlemmer blant medlemmene i hovedutvalget til å utrede behovet for utbygging/rehabilitering for ungdomstrinnet i kommunen.
 2. Utvalget må beskrive ulike strukturelle løsninger med de konsekvenser hver løsning vil kunne ha for utbyggingsbehov, rehabiliterings-/ombyggingsbehov og driftskostnader.
 3. Til medlemmer i utvalget velges:
  Kåre Norum
  Trude Holm
  Dag Heggli
  med Kåre Norum som leder.
  Skolekontoret er sekretariat.
 4. Utvalget bes arbeide med sikte på å ha utgreiing ferdig til hovedutvalgets møte i september.

Sak nr.: 0027/00
SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE F... OG VIDEREGÅENDE SKOLER - SAMMENSLÅING AV TJENESTENE I VERDAL

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune godkjenner det foreliggende forslag til avtale om felles pedagogisk-psykologisk tjeneste mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sak nr.: 0028/00
SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

 1. Verdalsøra skole – utbygging/kretsgrenser.
  Temaet ble tatt opp av Kåre Norum. De av hovedutvalgets medlemmer som tok ordet, mente at justering av grenser for skoleområder/kretser bør prioriteres før eventuell nedlegging/utbygging av skoler. Fleksibilitet vil være å foretrekke. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig.
 2. Neste møte i hovedutvalget.
  Det framkom ønske om å legge neste møte i hovedutvalg for undervisning til Verdalsøra skole.