OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING I VERDAL KOMMUNE

MØTE 31. MAI 2000 PÅ VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE

 

Fraværende : Terje Skjevik og Hildur Børresen.

Varamedlemmer : Ingen.

Til stede 9 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Bjørn Engelin og Solvor Vikhamar, repr. for det pedagogiske personalet.

Skolesjef Helge Aksnes.

Møtet ble ledet av : Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Behandlet ble :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS SB 0016/00 00/00018
REFERATER

PS B 0017/00 00/01203
ASKELADDEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 1999

PS S 0018/00 00/00692
MÅLFORM VED VOLDEN SKOLE

PS SBM 0019/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

PS SB 0020/00 00/00019
ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

Sak nr.: 0016/00

REFERATER

Behandling:

Vedtak:

 1. Referater nr. 5, 11, 12 og 13:
  Oppsigelsene fra Siv Berger (oppsigelse av deler av stilling), Turid Ingebrigtsen Hallem, Atle Grimstad og Linnea Holmsberg tas til følge. De takkes for arbeidet de har utført i kommunens tjeneste.
 2. Øvrige referater tas som melding.

Sak nr.: 0017/00

ASKELADDEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning godkjenner revidert regnskap for 1999 for Askeladden barnehage.
 2. Askeladden barnehage utbetales kr 34.681,22 til dekning av driftsunderskuddet for 1999. Beløpet belastes budsjettpost 1.2000.2010.3700 Kommunalt tilskudd til private barnehager.

Sak nr.: 0018/00

MÅLFORM VED VOLDEN SKOLE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga samrøystes vedtatt.

Vedtak:

 1. Frå skoleåret 2000/2001 blir bokmål hovudmål for elevane på 1.-4. årstrinn ved Volden skole.
 2. Om skolen og foreldra på 5. årstrinn blir samde om det, kan óg dette årstrinnet skifte hovudmål.
 3. Dei øvste årstrinna held fram med nynorsk til dei går ut barnetrinnet.

Sak nr.: 0019/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Behandling:

Skolekontorets oversikt over lønnsposter og foreldrebetaling januar – mai 2000 ble utdelt og kommentert.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
 2. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte rammer ligger fast. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett.

Sak nr.: 0020/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Ingen.

Møtet slutt. Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Kåre Norum /sign/ Anne G. W. Olsen /sign/

Einar Indahl /sign/ Berit Musum /sign/

Tone S. Haugan /sign/ Dag Heggli /sign/

Tor Holmsberg /sign/ Anders E. Juberg /sign/

Trude Holmsberg /sign/

 

Rett utskrift attesteres:

Verdal skolekontor, 2. juni 2000

Line Therese Ertsås

kontorfullmektig