OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING

Møte 11.04.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS S 0015/00 00/00106 Annet forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

 

Sak nr.: 0015/00

SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

Behandling:

Utvalgets leder gjorde nærmere rede for rapporten på møtet.

Utvalget har oppsummert rapporten slik:

 1. Under forutsetning av at grunnskolen ikke får redusert sine ressurser, vil utvalget gå inn for at skolestrukturen beholdes i økonomiplan perioden 2001-2004. Ny vurdering vil være aktuell hvis det skjer endringer i elevtallsgrunnlaget for den enkelte skole.
 2. Hvis det blir nødvendig å skjære ned ressursene til grunnskolen, bør man velge å legge ned en skole.
 3. Det bør foretas nødvendig utbygging og omgjøring ved barneskolen i Vuku for å møte dagens – og framtidig behov.
 4. Det bør vurderes å gjøre justering av skoleområdet (kretsen) for å redusere presset på Verdalsøra barneskole.
 5. Det forutsettes at det blir laget en egen utredning om struktur, nybygging og ombygging for ungdomstrinnet.

Trude Holm satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning støtter utvalgets rapport om den framtidige skolestrukturen i Verdal.
 2. Saka sendes ut til høring med svarfrist innen 10.06.00. Hovedutvalget ber høringsinstansene komme med synspunkter på hva som trengs for å sikre en kvalitetsskole. Likeledes bes spesielt om synspunkter på punkt 2 i utvalgets oppsummering.

Terje Skjevik satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for undervisning vedtar utvalgets oppsummering med følgende endringer:

 1. Punktene 1 og 2 i oppsummeringa utgår og erstattes med:
  Hovedutvalg for undervisning går inn for å verne skolestrukturen på barnetrinnet og ressursrammen i grunnskolen i økonomiplanperioden 2001-2004.
 2. Som punkt 3 i oppsummeringa.
 3. Som punkt 4 i oppsummeringa.
 4. Som punkt 5 i oppsummeringa.
 5. Saka sendes ut til høring. Høringsfrist: 10. juni 2000.

 

Lars Børre Hallem satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for undervisning vedtar utvalgets oppsummering med følgende endringer:

 1. Punktene 1 og 2 i oppsummeringa utgår og erstattes med:
  Det er uaktuelt med ytterligere nedskjæringer i grunnskolen i Verdal. Hovedutvalg for undervisning går inn for at skolestrukturen beholdes i økonomiplanperioden 2001-2004.
 2. Som punkt 3 i oppsummeringa.
 3. Som punkt 4 i oppsummeringa.
 4. Som punkt 5 i oppsummeringa.
 5. Sakan sendes ut til høring. Høringsfrist: 10. juni 2000.

Det ble først votert over punkt 1 i forslaget fra Lars Børre Hallem. Forslaget fikk 1 stemme.

Det ble deretter votert over punkt 1 i forslaget fra Terje Skjevik. Forslaget fikk 5 stemmer.

Det ble til slutt votert alternativt mellom forslaget fra Trude Holm og forslaget fra Terje Skjevik. Forslaget fra Terje Skjevik ble vedtatt med 6 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Trude Holm

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning går inn for å verne skolestrukturen på barnetrinnet og ressursrammen i grunnskolen i økonomiplanperioden 2001-2004.
 2. Det bør foretas nødvendig utbygging og omgjøring ved barneskolen i Vuku for å møte dagens – og framtidig behov.
 3. Det bør vurderes å gjøre justering av skoleområdet (kretsen) for å redusere presset på Verdalsøra barneskole.
 4. Det forutsettes at det blir laget en egen utredning om struktur, nybygging og ombygging for ungdomstrinnet.
 5. Saka sendes ut til høring. Høringsfrist: 10. juni 2000.