OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING

Møte 23.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS SB 0005/00 00/00018

REFERATER

PS B 0006/00 00/00389

FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 1999

PS B 0007/00 99/03013

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV. UTTALELSE

PS S 0008/00 00/00330

SØKNAD OM GODKJENNING AV EKSKURSJON/STUDIETUR

PS S 0009/00 00/00672

KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

PS S 0010/00 99/03110

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

PS S 0011/00 99/03110

NORMALREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

PS S 0012/00 00/00106

DEN FRAMTIDIGE SKOLESTRUKTUREN I KOMMUNEN

PS SB 0013/00 00/00019

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

PS S 0014/00 00/00692

KRAV OM RØYSTING OM MÅLFORM VED VOLDEN SKOLE

 

Sak nr.: 0005/00

REFERATER

Behandling:

Vedtak:

 1. Oppsigelse fra Solbjørg Morken tas til følge.
  Hun takkes for arbeidet hun har utført i kommunens tjeneste.
 2. Øvrige referater tas som melding.

Sak nr.: 0006/00

FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 1999

Behandling:

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for undervisning godkjenner revidert regnskap for 1999 for Fritidssentrets korttidsbarnehage.
 2. Overskuddet for 1999, kr 1.626,63, overføres til 2000 og blir å betrakte som et forskudd på kommunalt tilskudd for 2000.

Sak nr.: 0007/00

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV. UTTALELSE

Behandling:

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning mener at ordningen med økonomisk dekning av foreldrebetaling for funksjonshemmede barn med stort bistandsbehov, opprettholdes.

Sak nr.: 0008/00

SØKNAD OM GODKJENNING AV EKSKURSJON/STUDIETUR

Behandling:

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning gir samtykke til at klasse 10B 1999-00 gjennomfører ekskursjon/studietur til Polen/Tyskland i tidsrommet 23.04.00-30.04.00 i samsvar med beskrevet opplegg.

Sak nr.: 0009/00

KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

Behandling:

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner at det opprettes et kommunalt foreldreutvalg.
 2. Forslag til vedtekter godkjennes.
 3. Utvalgets leder gis møte- og talerett i Hovedutvalg for undervisning.
 4. Skoleadministrasjonen skal gi utvalget kontorteknisk og annen praktisk bistand.

Sak nr.: 0010/00

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

Behandling:

Vedtak:

Med henvisning til opplæringslova 7-9 fastsettes slik forskrift om ordensreglement for den enkelte skolen:

 1. Alle grunnskoler i Verdal skal ha et godkjent ordensreglement.
 2. Reglementet kan utformes av den enkelte skole etter behandling i rådsorganene.
 3. Reglementet godkjennes av Hovedutvalg for undervisning.
 4. Hovedutvalg for undervisning vil vedta normalordensreglement.
 5. Den enkelte skole kan etter drøfting i rådsorganene velge å bruke normalordensreglementet eller skolen kan utarbeide eget reglement med tilsvarende innhold (jfr. pkt. 2 og 3).
 6. Ved bruk av normalordensreglementet trengs inen ny godkjenning. Skolen gir da bare melding om vedtak i samarbeidsutvalget.

Sak nr.: 0011/00

NORMALREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I VERDAL

Behandling:

Vedtak:

Hovedutvalg for undervisning godkjenner det framlagte forslag til Normalordensreglement for elever i grunnskolene i Verdal.

Sak nr.: 0012/00

DEN FRAMTIDIGE SKOLESTRUKTUREN I KOMMUNEN

Behandling:

Vedtak:

Sak nr.: 0013/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Vedtak:

Sak nr.: 0014/00

KRAV OM RØYSTING OM MÅLFORM VED VOLDEN SKOLE

Behandling:

Vedtak:

 1. Røysting om målform ved Volden skole vert halde snarast mogleg innan fastsette fristar.
 2. Til røystestyre vert utpeika
  - (repr. frå hovedutval).

Skolekontoret er sekretariat.