MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 22.08.01

 

Fraværende : Inger Marie Skreden Valstad, Roy Stangvik, Arne Holan fraværende sak 81/01 og 82/01

Varamedlemmer : Rune Sundby

Til stede :

Dessuten møtte : Teknisk sjef, driftssjef, Øivind Holand(delvis), Åge Isaksen(delvis)

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS TEK 0077/01 98/01192 VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. HØRING AV PLANFORSLAG.
                                            Klikk her for å se saksframlegget

PS 0078/01 98/01533          HØRING AV FORSLAG TIL NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER
                                            Klikk her for å se saksframlegget

PS TEK 0079/01 01/01396  REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES.
                                            Klikk her for å se saksframlegget

PS 0080/01 01/01120          PLASSERING AV GATEKJØKKEN - SULJORDET
                                            Klikk her for å se saksframlegget

PS TEK 0081/01 01/01671  ØKONOMIPLAN 2002 FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK - MÅLSETTING OG                          PRIORITERINGSDEBATT
                                             Klikk her for å se saksframlegget

PS TEK 0082/01 99/02172  ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG - ØKNING AV ÅRLIG AVFALLSMENGDE FRA 20000 TIL 30000 TONN
                                             Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0077/01

VERNEPLAN FOR OMRÅDENE VERDAL/SNÅSA/LIERNE. HØRING AV PLANFORSLAG.

Behandling:

Nils Georg Leirseth, Venstre, la fram følgende alternative forslag til vedtakets punkt 1 og 6.

Alternativt forslag til nytt punkt 1.

 1. På grunn av de store ulempene som nasjonalparken påfører beitebruken og seterbruken i Skjækerdalen bør grensen for nasjonalparken legges øst for setervollene i Skjækerdalen, mellom Seriannavola og kommunegrensepunktet Verdal/Snåsa/Steinkjer, evt. Skjækerdammen. Området vest for dette kan evt. vernes med verneformen landskapsvern og inngå i den foreslåtte Skjækra landskapsvernområde.

Ved votering ble alternativt forslag til nytt punkt 1 avvist med 9 mot 1 stemme.

Alternativt forslag til nytt punkt 6.

 1. Kommunen er av den oppfatning at det foreslåtte navn "Låarte-Skæhkere nasjonalpark" er et godt navneforslag.
  Ved votering ble alternativt forslag til nytt punkt 6 avvist med 9 mot 1 stemme.
 2. Thomas Hallem la fram følgende forslag til nytt punkt 7 til vedtak.

 3. Når det gjelder den kommunale forvaltningen er hovedutvalget av den oppfatning at
  Forvaltningsorganet må ha representanter fra alle de berørte partene i Nasjonalparken.

Ved votering ble Thomas Hallem sitt forlag til nytt punkt 7 enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det foretatt votering vedrørende administrasjonens forslag. Ved votering ble administrasjonens tilråding vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Kommunen er enig i Fylkesmannens forslag om avgrensning og vern som nasjonalpark for det området av verneplanen som ligger i Verdal kommune.
 2. Verneforskrift og forvaltningsbestemmelser må utformes slik at en fornuftig bruk av området også kan foregå i framtiden, spesielt viktig er det at det tradisjonelle utmarksbeite som har foregått i Skjækerdalen får driftsmessige akseptable vilkår.
 3. Nasjonalparkrådet bør ha to representanter fra hver kommune, slik at det sikres deltagelse fra både det politiske og administrative nivå. For øvrig må det sikres deltagelse fra alle berørte bruksinteresser ved utarbeidelse av forvaltningsplan.
 4. Oppsynstjenesten for den sørlige del av parken bør få base i Vera, gjerne kombinert med andre tjenester som guiding, informasjon m.m. som kan være med å styrke næringsgrunnlaget i grenda.
 5. Kommunen forutsetter at staten bidrar med midler for nødvendig tilrettelegging på grunn av økt trafikk inn til nasjonalparken, samt til kompetanseoppbygging og utgifter for øvrig knyttet til forvaltning og oppsyn.
 6. Kommunen er av den oppfatning at det aktuelle verneområdet bør få navnet Skjækerfjell nasjonalpark.
 7. Når det gjelder den kommunale forvaltningen er hovedutvalget av den oppfatning at
  Forvaltningsorganet må ha representanter fra alle de berørte partene i Nasjonalparken.

Sak nr.: 0078/01

HØRING AV FORSLAG TIL NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune støtter det pågående arbeid for å sikre levevilkår for villaksstammer
  i fjorder og vassdrag.
 2. Ut fra de faglige kriterier som er lagt til grunn for utvelgelse av vassdrag, vil Verdalsvassdraget i kraft av sin laksemengde, grad av uberørthet og få problemer med sykdom eller rømt oppdrettslaks, tilfredstille kriteriene til nasjonalt laksevassdrag.
 3. Flere forhold knyttet til energiforsyning og naturforvaltning vil få sin avklaring de nærmeste år. Verdal Kommune vil derfor anbefale at en legges opp til en senere runde når det gjelder utvelgelse av nasjonale laksevassdrag i Trondheimsfjorden, og at Verdalsvassdraget blir vurdert i denne sammenheng.

Sak nr.: 0079/01

REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for golfanlegg på Trones sist revidert 15.08.01.

Kommunestyret vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet med unntak for byggeområde for klubbhus.

 

Sak nr.: 0080/01

PLASSERING AV GATEKJØKKEN - SULJORDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås avtale med Randi Valbekmo for Randis gatekjøkken om midlertidig plassering av gatekjøkken som vist på vedlagte kart.

For tillatelsen gjelder følgende vilkår:

 1. Tillatelsen er midlertidig og kan av kommunen sies opp med 4 måneders varsel.
 2. Teknisk sjef i samråd med søkeren gis fullmakt til å godkjenne plasseringen av kiosken.
 3. Gatekjøkkenet forutsettes å være lukket til kl 18.00 på man-, tirs-, ons- og fredager, kl 19.00 på torsdager og kl 14.00 på lørdager. Tillatelsen til åpning før nevnte tidspunkt kan i enkelte tilfeller gis av teknisk sjef.
 4. For rette til plassering av gatekjøkkenet betaler Randi Valbekmo en årlig leie på kr 1.300,00 som kan indeksreguleres hvert 5. år.
 5. Randi Valbekmo må selv innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger for øvrig i forbindelse med den omsøkte virksomheten.
 6. Eventuelle ulykker, skader eller lignende som skjer i forbindelse med den omsøkte virksomheten er kommunen uvedkommende.
 7. Randi Valbekmo er ansvarlig for at parkering og lignende i forbindelse med gatekjøkkenet ikke hindrer adkomst til det øvrige parkeringsareal.
 8. Randi Valbekmo plikter til enhver tid å sørg for rydding av papiravfall m.m i tilknytning til gatekjøkkenet.
 9. Denne retten kan ikke fremfestes eller tillates brukt av andre.
 10. Denne tillatelsen kan trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning dersom forannevnte vilkår ikke overholdes.

Sak nr.: 0081/01

ØKONOMIPLAN 2002 FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK - MÅLSETTING OG PRIORITERINGSDEBATT

Behandling:

En orientering om økonomiplanarbeidet ble gitt i møtet. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tok saken til orientering.

Vedtak:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tok saken til orientering.

 

Sak nr.: 0082/01

ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG - ØKNING AV ÅRLIG AVFALLSMENGDE FRA 20000 TIL 30000 TONN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.