MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 30.09.2003

 

Fraværende :  Berit Gustad Nessø, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Ketil Bakkan, Knut Fortun
Dessuten møtte :  Øivind Holand, Bård Kotheim, Petter Bjartnes(delvis), Anne Marie Bakken (delvis)

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0102/03 LAN SØKNAD OM UTSETTELSE AV BO OG DRIVEPLIKTEN
Klikk her for å se saksframlegget
0103/03 LAN SØKNAD OM FRADELING AV KÅR PÅ EIENDOMMEN "NORDSTAD" GNR 275 BNR 4, 10 OG 47
Klikk her for å se saksframlegget
0104/03 SØKNAD OM TOMT AV 19/132 VED LYSGÅRD ØSTRE
Klikk her for å se saksframlegget
0105/03 TEK ORIENTERING OM REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV SEPTEMBER FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN/LANDBRUK, TEKNISK DRIFT OG BRANN OG BEREDSKAP
Klikk her for å se saksframlegget
0106/03 TEK SØKNAD OM HYTTETOMT PÅ EIENDOMMEN OVERHOLMEN S. 209/1.
Klikk her for å se saksframlegget
0107/03 TEK SØKNAD OM FARTSBEGRENSNING PÅ KV-57 - SUNDBY.
Klikk her for å se saksframlegget
0108/03 TEK FARTSBEGRENSNING PÅ KV. 31 - SANDSTIEN, VINNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0109/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.
Klikk her for å se saksframlegget
0110/03 TEK BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM, FELT 2A
Klikk her for å se saksframlegget
0111/03 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget
0112/03 TEK CHRISTER SMULAN : SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR GARASJE
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0102/03

SØKNAD OM UTSETTELSE AV BO OG DRIVEPLIKTEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til odelsloven § 27, vedtar hovedutvalget at Mildrid Anfinnes får 3 års utsettelse på bo- og driveplikten til 01.01.07 på eiendommen Vikvang, gnr. 222 bnr. 3 i Verdal kommune.

Det er en betingelse at dyrkajorda blir bortleid og forskriftsmessig drevet i denne perioden.

 

 

 

Sak nr.: 0103/03

SØKNAD OM FRADELING AV KÅR PÅ EIENDOMMEN "NORDSTAD" GNR 275 BNR 4, 10 OG 47

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, tilrår hovedutvalget at Erling Myhr får fradele ei allerede bebygd kårhustomt på ca. 1 da. av eiendommen Nordgård, gnr. 275 bnr. 4 og 10 i Vinne i Verdal kommune.

Det er en betingelse at fradelingssøknaden også må behandles og godkjennes av Plan- og bygningsloven før endelig fradeling kan skje.

 

 

 

Sak nr.: 0104/03

SØKNAD OM TOMT AV 19/132 VED LYSGÅRD ØSTRE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt mot en stemme

Vedtak:

  1. Verdal kommune selger del av eiendommen 19/132 til boligtomt.
  2. Tomteprisen settes til 225,- pr m2. I tillegg til tomteprisen kommer omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse som administrasjonsgebyr, oppmålingsgebyr og tinglysingsomkostninger til skjøte.
  3. Kjøper må også koste omlegging av ledningsnett som går over eiendommen.
  4. Standard kjøpekontrakt for boligtomt legges til grunn for overdragelsen, med mindre endringer.
  5. Eiendommen selges til Asbjørn Dahling på ovennevnte vilkår.

 

 

 

Sak nr.: 0105/03

ORIENTERING OM REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV SEPTEMBER FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN/LANDBRUK, TEKNIS

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0106/03

SØKNAD OM HYTTETOMT PÅ EIENDOMMEN OVERHOLMEN S. 209/1.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av inntil 1 dekar utmark(LNF-område) til tomt for fritidsbebyggelse.

 

 

 

Sak nr.: 0107/03

SØKNAD OM FARTSBEGRENSNING PÅ KV-57 - SUNDBY.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 og skiltforskriftenes § 26 vedtar hovedutvalget at det skiltes med fartsgrense 30 km/t på kommuneveg 57 ved Sundby, i samsvar med skiltplan dat. 04.07.03.

 

 

 

Sak nr.: 0108/03

FARTSBEGRENSNING PÅ KV. 31 - SANDSTIEN, VINNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 og skiltforskriftenes § 26 vedtar hovedutvalget at det skiltes med fartsgrense 50 km/t på kommuneveg 31 på strekningen Baglanvegen - Bakkenget, i samsvar med skiltplan dat. 04.07.03.

 

 

 

 

Sak nr.: 0109/03

REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar hovedutvalget å legge fram forslag til regulering av eiendommen Jonsvold dat. 15.09.09 for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

Sak nr.: 0110/03

BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM, FELT 2A

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Iversen la fram følgende forslag til nytt pkt.6 til vedtak.

6. Utbygger vurderer fjernvarmeanlegg, for eksempel ved bruk av metangass i deponiet.

Rådmannen trakk forslag til punkt 5 i møtet.

Det ble foretatt punktvis avstemming. Ved votering ble rådmannens forslag til punkt 1,2,3,4 enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert vedrørende arbeiderpartiets forslag til nytt punkt 5. Ved votering ble også dette punktet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Forslaget til bebyggelsesplan med reguleringsbestemmelser og beskrivelse legges ut til offentlig ettersyn samt at den sendes kommunale hovedutvalg og naboer til uttalelse.
  2. Tiltakshaver bes lage utomhusplan ihht vedtekt til Pbl §69
  3. Det lages avtale mellom Verdal kommune og tiltakshaver om etappevis utbygging og utforming av felles friareal.
  4. Barkdeponi oppbygges etter retningslinjer gitt av Fylkesmannens miljøvernavd.
  5. Utbygger vurderer fjernvarmeanlegg, for eksempel ved bruk av metangass fra deponiet.

 

 

 

Sak nr.: 0111/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

 

Vedtak:

Ovennevnte saker ble tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0112/03

CHRISTER SMULAN : SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR GARASJE

Behandling:

Jostein Dahle la fram følgende forslag til vedtak.

Saken utsettes.

Ved votering ble Dahle sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken utsettes.