MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 28.08.2003

Fraværende :  Inger Marie Skreden Valstad, Nils G. Leirset (Fraværende sak 84-86/03,89/03,92/03,95-101/03)
Varamedlemmer : Rune Sundby. (Fraværende sak 91/03.), Joar Aksnes (Fraværende sak 84-86/03,89/03,92/03,95-101/03)
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Arnstein Kvelstad (delvis) Åge Isaksen(delvis), Petter Bjartnes(delvis)

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0080/03 OMSORGSBOLIGER STEKKE II - AS PLANSTYRING
Klikk her for å se saksframlegget
0081/03 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR PROSJEKTET MED TILHØRENDE FINANSIERING ETTER INNHENTING AV ANBUD
Klikk her for å se saksframlegget
0082/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0083/03 TEK REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE - GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0084/03 LAN STRATEGISK LANDBRUKSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0085/03 LAN SIGNE MYRMO OG GEIR SVERKMO : SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV 213/2 OG 215/5
Klikk her for å se saksframlegget
0086/03 LAN SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 263/2 OG 263/10 ODDVAR RØNSÅSBJØRG
Klikk her for å se saksframlegget
0087/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN. KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0088/03 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON.
Klikk her for å se saksframlegget
0089/03 TEK REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON.
Klikk her for å se saksframlegget
0090/03 TEK SKYTEBANE FOR STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG.
Klikk her for å se saksframlegget
0091/03 TEK SØKNAD OM ETABLERING AV HELIKOPTERPLASS PÅ SLOTTELID, 24/18.
Klikk her for å se saksframlegget
0092/03 TEK SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL 23/3.
Klikk her for å se saksframlegget
0093/03 TEK GNR 37 BNR 9: GARASJE ULOVLIG TATT IBRUK TIL BOLIGFORMÅL
Klikk her for å se saksframlegget
0094/03 TEK GNR 37 BNR 290. DRIFTSBYGNING ULOVLIG TATT I BRUK TIL BOLIGFORMÅL.
Klikk her for å se saksframlegget
0095/03 TEK AS VÆRDALSBRUKET : SØKNAD OM DISP. FOR HYTTEFELT NORD-VERA - TOMT NR. 35
Klikk her for å se saksframlegget
0096/03 TEK ASTRID OG ERLING HELLAND : SØKNAD OM KJØP AV FRIOMRÅDE REGULERINGSPLAN ( 37/267 )
Klikk her for å se saksframlegget
0097/03 TEK REGULERINGSPLAN VUKU - ADKOMST BREDINGSBERG 44 OG 46
Klikk her for å se saksframlegget
0098/03 REGULERINGSPLAN LENSEVEGEN - RV - 757
Klikk her for å se saksframlegget
0099/03 TEK SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA DISPOSISJONSPLAN FOR EIENDOMMEN SISSELVOLD GNR 197 BNR 1. FLYTTING AV HYTTETOMT F.
Klikk her for å se saksframlegget
0100/03 NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.
Klikk her for å se saksframlegget
0101/03 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT6
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0080/03

OMSORGSBOLIGER STEKKE II - AS PLANSTYRING

Behandling:

Planstyring orienterte om saken i møtet.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0081/03

ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET

Behandling:

Ved punktvis votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbyggingen av Ørmelen Bo- og Helsetun innenfor en total kostnadsramme på kr.47.000.000,-.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i.h.h.t følgende innstilling fra rådgivere/prosjektkomite. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktforhandlinger med de valgte entreprenører.
 2. Prosjektet fullfinansieres på følgende måte:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sak nr.: 0082/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Bjørn Iversen framstilte følgende forslag som nytt pkt 4: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk understreker at målsetningen om budsjettbalanse for hovedutvalgets virksomhetsområde samlet, ligger fast.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling til vedtak for de første 3 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagt liste.
 4. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk understreker at målsetningen om budsjettbalanse for hovedutvalgets virksomhetsområde samlet, ligger fast.

 

 

 

Sak nr.: 0083/03

REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE – GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner rehabilitering av Nordgata og Johannes Bruns gate innenfor en kostnadsramme på kr.6.700.000,-. Kommunens egeninnsats til planlegging, anleggsledelse og prosjektledelse er ikke medtatt i ovennevnte sum.
 2. Verdal kommunestyre antar Røstad Entreprenør A/S som utførende entreprenør for anlegget.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger med valgt entreprenør.
 4. Prosjektet finansieres på følgende måte:
 5. Hovedplan vannforsyning/ sentrumstiltak kloakk Kr.2.100.000,-

  Verdal kommune, frikjøpsordning for parkeringsplasser Kr.1.000.000,-

  Tilskudd fra Statens Vegvesen til opprusting av Nordgata Kr. 700.000,-

  Tilsagn fra næringslivet pr.30.07.03 Kr.2.600.000,-

  Garanti fra COOP, Kinobygget A/S, Verdal kommune: Kr. 300.000,-

  Totalt: Kr.6.700.000,-

 6. Dersom garanti i brev datert 05.07.03 trer i kraft finansieres dette på følgende måte:

 

 

 

Sak nr.: 0084/03

STRATEGISK LANDBRUKSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2003 – 2007

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den framlagte Strategiske landbruksplanen for Verdal kommune for perioden 2003- 2007 tas til orientering. Det forutsettes at tiltakene i handlingsplanen hvor Verdal kommune er ansvarlig, gjennomføres og at handlingsplanen rulleres hvert år.

 

 

 

Sak nr.: 0085/03

SIGNE MYRMO OG GEIR SVERKMO : SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV 213/2 OG 215/5

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Signe Myrmo og Geir Sverkmo får konsesjon for erverv av eiendommen Fossneset, gnr. 213 bnr. 2 og gnr. 215 bnr. 5 i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen på kr. 601000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkerne innen ett år bosetter seg på og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0086/03

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 263/2 OG 263/10 ODDVAR RØNSÅSBJØRG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Oddvar Rønsåsbjørg får konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Valstad, gnr. 232 bnr. 2 og 10 i Verdal kommune.

Det er en betingelse at kjøperne innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

Sak nr.: 0087/03

REGULERINGSPLAN FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN. KLAGE.

Behandling:

Nils G. Leirset meldte seg inhabil til saken og fratrådte møtet.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Leirset tiltrådte møtet etter behandlingen av saken.

 

Vedtak:

Klagen fra Nils G. Leirset, framsatt av advokatfirmaet Schjødt as dat. 03.07.03, på kommunestyrets vedtak i sak nr. 42/03 om å godkjenne reguleringsplan for kalkbrudd i Tromsdalen avvises.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

 

 

 

Sak nr.: 0088/03

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, revidert 18.06.03 med reguleringsbestemmelser revidert 20.08.03.

 

 

 

Sak nr.: 0089/03

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 35 nr.1 eksproprierer Verdal kommune grunn av Yngve Anfinnes gnr/bnr 6/91 til framføring av kjørbar gangveg.
 2. Med hjemmel i Oreigningsloven §25 gir kommunestyret samtykke i at det søkes fylkesmannen om forhåndstiltredelse.
 3. Krav om rettslig skjønn stilles innen 3 måneder etter gyldig vedtak er fattet.
 4. Finansiering av ekspropriasjon på inntil kr. 150.000,- dekkes inn over kommunens investeringsbudsjettet for 2004, tiltak 5140, kommunale veger.
 5. Verdal kommune opparbeider gangveg med forbindelse til Elvepromenaden

 

 

 

Sak nr.: 0090/03

SKYTEBANE FOR STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG.

Behandling:

Rådmannen trakk saken i møtet.

 

Vedtak:

Saken trukket.

 

 

 

Sak nr.: 0091/03

SØKNAD OM ETABLERING AV HELIKOPTERPLASS PÅ SLOTTELID, 24/18.

Behandling:

Representantene Bjørn Iversen og Tomas Hallem la i møtet fram følgende forslag til nytt vedtak.

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk mener etter en samlet vurdering at fordelene med de næringsmessige sidene av saken er større enn ulempene med støy for nabolaget.
 2. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber om at administrasjonen inngår i forhandlinger med tiltakshaver med sikte på alternative tilpasninger for å redusere flystøybelastningen.
 3. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk mener at det foreligger særlige grunner som grunnlag for å gi dispensasjon for å gi etablering av ovennevnte helikopterplass.
 4. Med hjemmel i Pbl. §7 gis det dispensasjon for etablering av helikopterplass på Slottelid 24/18.

Ved alternativ votering mellom rådmannens og hovedutvalgets forslag til vedtak, ble hovedutvalgets forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk mener etter en samlet vurdering at fordelene med de næringsmessige sidene av saken er større enn ulempene med støy for nabolaget.
 2. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber om at administrasjonen inngår i forhandlinger med tiltakshaver med sikte på alternative tilpasninger for å redusere flystøybelastningen.
 3. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk mener at det foreligger særlige grunner som grunnlag for å gi dispensasjon for å gi etablering av ovennevnte helikopterplass.
 4. Med hjemmel i Pbl. §7 gis det dispensasjon for etablering av helikopterplass på Slottelid 24/18.

 

 

 

Sak nr.: 0092/03

SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL 23/3.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunestyret å ikke fremme forslag om regulering av del av eiendommen Estvoll til boligformål.

 

 

 

Sak nr.: 0093/03

GNR 37 BNR 9: GARASJE ULOVLIG TATT I BRUK TIL BOLIGFORMÅL

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Administrasjonen bes:
 1. Etter innhenting av uttalelse fra tiltakshaver framlegges saken for hovedutvalget.
 2. Avgjørelsen kan innen 3 uker påklages til fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Eventuell klage sendes via teknisk etat.

 

 

 

Sak nr.: 0094/03

GNR 37 BNR 290. DRIFTSBYGNING ULOVLIG TATT I BRUK TIL BOLIGFORMÅL.

Behandling:

Thomas Hallem ønsket å være inhabil til saken. Dette ble godkjent av hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Av formelle årsaker foreslo rådmannen i møtet å trekke punkt 2 i forslag til vedtak.

Hallem tiltrådte møtet igjen etter at saken var ferdigbehandling.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 25.03.96, avslås søknad om bruksendring for deler av driftsbygning/uthus til boligformål.
 2. Hovedutvalget har nøye vurdert dispensasjon fra kommunedelplanen, men har i dette tilfellet ikke funnet tilstrekkelig særlige grunner for å kunne innvilge dispensasjon i hht. Plan- og bygningslovens §7.
 3. Administrasjonen bes gjennomføre nødvendig behandling for å sikre opphør av ulovlig bruk, jfr. Kap. XIX i plan- og bygningsloven.
 4. Administrasjonen beregner og utsteder gebyrer/avgifter i hht. Gjeldende regulativer.
 5. Avgjørelsen kan innen 3 uker fra mottatt varsel påklages til fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Eventuell klage sendes via teknisk etat.

 

 

 

Sak nr.: 0095/03

AS VÆRDALSBRUKET : SØKNAD OM DISP. FOR HYTTEFELT NORD-VERA – TOMT NR. 35

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon fra disposisjonsplanen for Nord-Vera slik at hytte nr. 35 flyttes i h.h.t. søknaden.

 

 

 

Sak nr.: 0096/03

ASTRID OG ERLING HELLAND : SØKNAD OM KJØP AV FRIOMRÅDE REGULERINGSPLAN ( 37/267 )

Behandling:

Ved votering ble vedtaket enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Planutvalget viser til de uttalelser som foreligger og finner å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplanen for området, slik at arealet tillegges gnr. 37 bnr. 267.

 

 

 

Sak nr.: 0097/03

REGULERINGSPLAN VUKU – ADKOMST BREDINGSBERG 44 OG 46

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t. PBL § 28-1.2 vedtar planutvalget mindre vesentlig reguleringsendring som vist på forslag dat 18.06.03.

Vedtaket kunngjøres.

 

 

 

Sak nr.: 0098/03

REGULERINGSPLAN LENSEVEGEN – RV – 757

Behandling:

Hovedutvalgets formann la fram følgende forslag til vedtak.

Administrasjonen bes arbeide videre med saken med sikte på å omregulere det aktuelle området til boligformål.

Ved votering ble formannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen bes arbeide videre med saken med sikte på å omregulere det aktuelle området til boligformål.

 

 

 

Sak nr.: 0099/03

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA DISPOSISJONSPLAN FOR EIENDOMMEN SISSELVOLD GNR 197 BNR 1. FLYTTING AV HYTTETOMT F.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t PBL § 7 gir planutvalget dispensasjon fra disposisjonsplan Sisselvold slik at hytta kan oppføres som omsøkt.

Saken oversendes Reindriftsagronomen som gis klageadgang.

 

 

 

Sak nr.: 0100/03

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.

 

 

 

Sak nr.: 0101/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

 

Vedtak:

Ovennevnte saker ble tatt til orientering