MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 14.05.2003

 

Fraværende :  Brit Fredriksen, Nils G. Leirset, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Anne G. W. Olsen, Joar Aksnes
Til stede : Bård Kotheim, Øivind Holand, Petter Bjartnes (delvis), Åge Isaksen (delvis), Arnstein Kvelstad (delvis)
Dessuten møtte : 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0053/03 TEK REGNSKAPSSITUASJONEN FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN OG NÆRING, TEKNISK DRIFT OG BARNN OG BEREDSKAP PR.30.04.03
Klikk her for å se saksframlegget
0054/03 LAN NILS EGIL STEINSLI : FRADELINGSSØKNAD 82/1
Klikk her for å se saksframlegget
0055/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0056/03 TEK PRIORITERING AV SENTRUMSPROSJEKT. REHABILITERING AV NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE
Klikk her for å se saksframlegget
0057/03 TEK ASTRID OG ERLING HELLAND : SØKNAD OM KJØP AV FRIOMRÅDE REGULERINGSPLAN ( 37/267 )
Klikk her for å se saksframlegget
0058/03 TEK TORSTEIN HOFSTAD : RESTAURERING/TILBYGG 19/184
Klikk her for å se saksframlegget
0059/03 TEK GUNNAR VESTVIK REKLAMESERVICE : SKILTING 18/628
Klikk her for å se saksframlegget
0060/03 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0053/03

REGNSKAPSSITUASJONEN FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN OG NÆRING, TEKNISK DRIFT OG BRANN OG BEREDSKAP PR.30.04.03

Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet , la fram følgende forslag til alternativt vedtak:

Saken tas til orientering. Hovedutvalget understreker at målet om budsjettbalanse ligger fast.

Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag til vedtak og B. Iversens forslag til vedtak, ble Bjørn Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering. Hovedutvalget understreker at målet om budsjettbalanse ligger fast.

 

 

 

Sak nr.: 0054/03

NILS EGIL STEINSLI : FRADELINGSSØKNAD 82/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, og rundskriv M- 38/95 vedtar hovedutvalget at det gis tillatelse til å fradele ei ca. 3,5 da. stor bebygd tomt av eiendommen Skrove Østre Vestre, gnr. 82 bnr. 1 i Leirådal i Verdal kommune.

Det er en betingelse at resteiendommen selges til nabobruket Skrove nordre, gnr. 82 bnr. 10.

 

 

 

Sak nr.: 0055/03

REGULERINGSPLAN FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.

Behandling:

Venstre v/Joar Aksnes la fram følgende forslag til nytt vedtak.

 1. Likelydende som innstillingens pkt.1.
 2. Reguleringsplanen skal til ny behandling innen utgangen av 2023. I denne skal det foreligge en ny vurdering av overgang fra dagbrudd til gruvedrift.
 3. Likelydende som innstillingens pkt.2.

 

Det ble deretter votert punktvis.

Det ble deretter votert over venstre sitt forslag til vedtak. Ved votering ble Venstre sitt forlag avvist med 9 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for kalkbrudd i Tromsdalen, sist revidert 22.04.03.
 2. Med hjemmel i jordlovens § 9 og skogbrukslovens § 50 vedtar kommunestyret at det skal innbetales midler til kommunalt fond for etterbehandling av masseuttaksområder. Størrelse på beløp som skal innbetales avklares gjennom behandling av driftsplanen.

 

 

 

Sak nr.: 0056/03

PRIORITERING AV SENTRUMSPROSJEKT. REHABILITERING AV NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE

Behandling:

Det ble foretatt punktvis avstemning.

 

Vedtak:

1. Prosjektene for rehabilitering av gater/plasser i sentrum prioriteres:

 1. Forprosjektet for Nordgata/Johannes Bruns gate godkjennes innen en kostnadsramme på kr. 7.700.000.
 2. Utbyggingen av Johannes Bruns gate og Nordgata sendes til anbudsregning, men da med forbehold om administrativt godkjent fullfinansiering.
 3. Finansiering av Nordgata/Johannes Bruns gate skal skje innen følgende fordeling:
 1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet Nordgata (østover til Asbjørnsens gate) og Johannes Bruns gate (nord til ny mategate) innenfor vedtatt kostnadsramme og finansieringsplan.

 

 

 

Sak nr.: 0057/03

ASTRID OG ERLING HELLAND : SØKNAD OM KJØP AV FRIOMRÅDE REGULERINGSPLAN ( 37/267 )

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Planutvalget konstaterer at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstvilkår overholdes selv om lekeplassens areal reduseres og går inn for at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen.

Søknaden sendes fylkeskommunale og statlige myndigheter som gis høve til å uttale seg i.h.h.t PBL §7 før evt. dispensasjon gis.

 

 

 

Sak nr.: 0058/03

TORSTEIN HOFSTAD : RESTAURERING/TILBYGG 19/184

Behandling:

Administrasjonen la fram forslag til nytt punkt 4 i møtet.

 1. Tiltakshaver innløser veggrunn langs tomtas nordgrense begrenset til vegens midtlinje.

Det ble foretatt samlet votering over administrasjonens forslag til vedtak inkludert forslag til nytt punkt 4. Ved votering ble administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Planutvalget viser til sitt tidligere vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplan Verdalsøra sentrum i sitt møte den 10.04.03 og godkjenner at bygget utvides som vist på tegninger dat. 05.05.03.
 2. Garasje med boder bygges i området mot naboeiendom i vest. Administrasjonen gis fullmakt til å drøfte en annen utforming på bygg(ene).
 3. Dersom merknader i forbindelse med nabovarsel kommer inn innen fristens utløp legges saken frem til ny behandling i Planutvalget. Når fristen for merknader er overholdt og ingen merknader foreligger gis administrativ godkjenning
 4. Tiltakshaver innløser veggrunn langs tomtas nordgrense begrenset til vegens midtlinje.

 

 

 

Sak nr.: 0059/03

GUNNAR VESTVIK REKLAMESERVICE : SKILTING 18/628

Behandling:

Hovedutvalget har hatt en generell diskusjon omkring problematikken, og det ble konkludert med at på grunn av ressurssituasjonen skulle dette sakskomplekset ikke prioriteres på nåværende tidspunkt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget har hatt en generell diskusjon omkring problematikken, og det ble konkludert med at på grunn av ressurssituasjonen skulle dette sakskomplekset ikke prioriteres på nåværende tidspunkt.

 

 

 

Sak nr.: 0060/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Vedtak:

Ovennevnte saker ble tatt til orientering.