MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISKMøte 10.04.2003

 

Fraværende :  Jostein Dahle, Ingjar Risholt, Roy Stangvik. Nils G.Leirset forlot møtet etter sak 43/03. Brit Fredriksen forlot møtet etter sak 48/03.
Varamedlemmer : Kjetil Bakkan, Øystein Kvello, Knut Fortun
Til stede : Bård Kotheim, Øivind Holand, Arnt Brønstad (delvis)
Dessuten møtte : 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0036/03 TEK MELDING OM BRANNVERNET 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0037/03 LAN VERDAL AVLØSERLAG : SØKNAD
Klikk her for å se saksframlegget
0038/03 TEK REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0039/03 TEK BRUKSENDRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN LINDHEIM 20/19.
Klikk her for å se saksframlegget
0040/03 TEK PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STORLUNET 195/1 I VERA
Klikk her for å se saksframlegget
0041/03 TEK SUPPLERING AV VERNEPLAN FOR VASSDRAG
Klikk her for å se saksframlegget
0042/03 TEK FORPROSJEKT NORDGATA / JOHANNES BRUNS GATE
Klikk her for å se saksframlegget
0043/03 TEK REGNSKAPSRAPPORT VED UTGANGEN AV MARS FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN NÆRING, TEKNISK DRIFT OG BRANN OG BEREDSKAP
Klikk her for å se saksframlegget
0044/03 TEK BETALINGSTJENESTENE VANN, AVLØP OG FEIING - RESULTAT 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0045/03 TEK KOMMUNALE AVGIFTER 2003 - OVERSIKT TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0046/03 TEK OPPARBEIDELSE AV KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0047/03 TEK TINDEN BOLIGOMRÅDE - KOSTNADER TIL FJERNING AV SØPPEL PÅ NORDØSTLIG DEL AV OMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0048/03 TEK NAVNSETTING AV VEGER I VERDAL
Klikk her for å se saksframlegget
0049/03 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget
0050/03 AVTALE OM STANGFISKE PÅ KOMMUNENS EIENDOMMER: FERGESTAD, HOLMSENGET, SAGEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0051/03 LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0052/03 TEK REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA. KLAGE
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0036/03

MELDING OM BRANNVERNET 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar meldingen til orientering.

 

 

Sak nr.: 0037/03

VERDAL AVLØSERLAG : SØKNAD

Behandling:

Tomas Hallem og Arne Holan meldte seg inhabil, noe som ble godkjent av hovedutvalget.

Nils G. Leirset la fram følgende forslag:

Saken utsettes. Administrasjonen bes om å arbeide videre med å få til et fornuftig samarbeid med Verdal avløserlag.

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 7 mot 2 stemmer.

Nils G. Leirset la deretter fram følgende forslag til alternativt vedtak:

Kommunen takker for det mottatte tilbud. På grunn av kommunens stramme økonomi ser hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk seg tvunget til å avslå søknaden fra Verdal avløserlag om å overta saksbehandlingen for avløsning under sykdom.

Ved votering ble Leirset sitt alternative forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen takker for det mottatte tilbud. På grunn av kommunens stramme økonomi ser hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk seg tvunget til å avslå søknaden fra Verdal avløserlag om å overta saksbehandlingen for avløsning under sykdom.

 

 

Sak nr.: 0038/03

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Administrasjonen trakk opprinnelig tilråding i møtet. Følgende nye tilråding ble lagt fram til behandling.:

I h.h.t. Pbl. § 27 - 2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Reinsholm med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Bebyggelsens høyde og møneretning endres til: Bebyggelsens høyde, takform og møneretning.

Følgende setning tas ut: Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 38 grader. Det tilføyes: Bygningenes takform fastlegges i bebyggelsesplanen.

Ved votering ble ny tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t. Pbl. § 27 - 2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Reinsholm med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Bebyggelsens høyde og møneretning endres til: Bebyggelsens høyde, takform og møneretning.

Følgende setning tas ut: Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 38 grader. Det tilføyes: Bygningenes takform fastlegges i bebyggelsesplanen.

 

 

Sak nr.: 0039/03

BRUKSENDRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN LINDHEIM 20/19.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunen opprettholder sitt pålegg av 03.01.03, om at ulovlig bruk av uthus til boligformål på eiendommen Lindheim 20/19 må opphøre.
 2. Saken oversendes fylkesmannen til behandling.
 3. Pålegget iverksettes ikke før klagen er avgjort.

 

 

 

Sak nr.: 0040/03

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR STORLUNET 195/1 I VERA

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t. Plan- og bygningslovens § 28-1. 2.ledd vedtar planutvalget å endre formålet for vannet Storlunet til spesialområde friluftsområde i sjø og vassdrag.

 

 

Sak nr.: 0041/03

SUPPLERING AV VERNEPLAN FOR VASSDRAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune gir sin tilslutning til NVE’s anbefaling om vern av Verdalsvassdraget.

 

 

Sak nr.: 0042/03

FORPROSJEKT NORDGATA / JOHANNES BRUNS GATE

Behandling:

Det ble foretatt punktvis avstemning. Ved votering ble tilrådingen til punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ber administrasjonen fortsette med det videre arbeid med Miljøgateprosjektet Nordgata/Johannes Bruns gate iht. framlagte framdriftsplan.
 2. Drøfting av utbyggingsrekkefølge inkl. skisse til finansiering vedrørende rehabiliteringstiltak/miljøtiltak i sentrum legges fram som sak i neste hovedutvalgsmøte.

 

 

Sak nr.: 0043/03

REGNSKAPSRAPPORT VED UTGANGEN AV MARS FOR VIRKSOMHETSOMRÅDENE PLAN NÆRING, TEKNISK DRIFT OG BRANN PO BEREDSKAP

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0044/03

BETALINGSTJENESTENE VANN, AVLØP OG FEIING - RESULTAT 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0045/03

KOMMUNALE AVGIFTER 2003 - OVERSIKT TEKNISK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0046/03

OPPARBEIDELSE AV KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG REINSHOLM

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ber om at planlegging av kommunaltekniske hovedanlegg for Reinsholm starter opp snarest mulig.
 2. Forprosjekt m/kostnadsoverslag inkludert forslag til finansiering legges fram til politisk behandling for godkjenning.

 

 

Sak nr.: 0047/03

TINDEN BOLIGOMRÅDE - KOSTNADER TIL FJERNING AV SØPPEL PÅ NORDØSTLIG DEL AV OMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. For fjerning av søppel på regulert tomteareal Tinden grustak gjøres følgende budsjettjusteringer innenfor kapitalbudsjettet for 2003. Det forutsettes bruk av ubundet kapitalfond.

Budsjettpost: Endring

0.1410.3151.9480.5122/5123: -600.000

0.1410.3151.2300.5123 +600.000

 

 

Sak nr.: 0048/03

NAVNSETTING AV VEGER I VERDAL

Behandling:

Gatenavnene ble gjennomgått områdevis med påfølgende avstemning.

Marie Skreden Valstad la fram følgende forslag til endring for område Vinne.

Veg uten navn strekningen Nerby-Vinne kirke kalles Kirkebakken. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

Arne Holan la fram følgende forslag vedrørende område Fleskus/Trones

Ved votering ble alle 3 forslag til navneendringer fra Arne Holan enstemmig vedtatt.

For området Raset ble Gamle Prestgårdsveg foreslått endret til Prestgårdsvegen. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

Utenom det ovennevnte ble alle forslag fra navnekomiteen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Ellers ble navnekomiteens forslag til navnsetting vedtatt.

 

 

Sak nr.: 0049/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Vedtak:

Ovennevnte saker ble tatt til orientering

 

 

Sak nr.: 0050/03

AVTALE OM STANGFISKE PÅ KOMMUNENS EIENDOMMER: FERGESTAD, HOLMSENGET, SAGEN.

Behandling:

Tomas Hallem la fram følgende forslag til vedtak.

Saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak nr.: 0051/03

LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN

Behandling:

 

Tomas Hallem la fram følgende forslag til nytt vedtak i møtet.

 1. Trygve Rotmo får kjøpe Holmsenget. Det lages en avtale på grunnlag av det forslaget som Trygve Rotmo har fremmet over Verdal kommune.
 2. Det lages en leieavtale for arealet Sagen og Dillmoskogen med utgangspunkt i forslaget fra Trygve Rotmo.

Det ble votert over Tomas Hallems forlslag til nytt vedtak. Ved votering ble dette vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Trygve Rotmo får kjøpe Holmsenget. Det lages en avtale på grunnlag av det forslaget som Trygve Rotmo har fremmet over Verdal kommune.
 2. Det lages en leieavtale for arealet Sagen og Dillmoskogen med utgangspunkt i forslaget fra Trygve Rotmo.

 

 

 

Sak nr.: 0052/03

REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA. KLAGE

Behandling:

Ved votering ble saken enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk opprettholder sitt vedtak i sak 27/03
 2. Klagen sendes kommunestyret for behandling