MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 13.03.2003

 

Fraværende :  Nils G. Leirset, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Aksel Gunnar Olsen, Knut Fortun fra sak 22/2003. Aksel G. Olsen ble innvilget permisjon fra sak 30/2003.
Til stede : Øivind Holand, Bård Kotheim, Petter Bjartnes(delvis)
Dessuten møtte : 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0020/03 LAN BJØRN A. KVERKILD : SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 11/6.
Klikk her for å se saksframlegget
0021/03 LAN SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN HAUKÅ , GNR. 61 BNR. 5 I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0022/03 ÅRSRAPPORT FOR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0023/03 TEK DRIFTSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.
Klikk her for å se saksframlegget
0024/03 TEK REGULERINGSPLAN STEKKE NORD. MINDRE VESENTLIG ENDRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0025/03 SØKNAD OM FYLKESDEKKENDE TAXISENTRAL I NORD-TRØNDELAG
Klikk her for å se saksframlegget
0026/03 POLTERGEIST MC : ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING
Klikk her for å se saksframlegget
0027/03 REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA
Klikk her for å se saksframlegget
0028/03 TEK GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN
Klikk her for å se saksframlegget
0029/03 TEK SØKNAD OM REGULERING AV VEG SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN KARSTEIN BJØRKEN M.FL.
Klikk her for å se saksframlegget
0030/03 TEK TRIO BYGG AS : BOLIG ( ELLEWSEN - HUSET ) 19/184
Klikk her for å se saksframlegget
0031/03 TEK REGULERINGSPLAN : REINSHOLM A1 VEST LIDL
Klikk her for å se saksframlegget
0032/03 TEK NAVNSETTING AV VEGER I VERDAL
Klikk her for å se saksframlegget
0033/03 TEK OPPARBEIDELSE AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0034/03 TEK STORE INVESTERINGSPROSJEKTER IGANGSATT 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0035/03 ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0020/03

BJØRN A. KVERKILD : SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 11/6

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Bjørn A. Kverkild får konsesjon for erverv av eiendommen Nordberg lille, gnr. 11 bnr. 6 i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen på kr. 800.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkeren innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

Sak nr.: 0021/03

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN HAUKÅ , GNR. 61 BNR. 5 I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Eirik Leander Rotmo får konsesjon for erverv av eiendommen Haukå, gnr. 61 bnr. 5 i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen på kr. 930.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkeren innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

Sak nr.: 0022/03

ÅRSRAPPORT FOR 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hovedutvalget tar den framlagte årsrapport for 2002 til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0023/03

DRIFTSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i reguleringsplan for Breding grustak bestemmelsenes § 3.2, vedtatt 29.01.01, godkjenner planutvalget driftsplan for Breding grustak revidert. 15.01.03.

 

 

 

Sak nr.: 0024/03

REGULERINGSPLAN STEKKE NORD. MINDRE VESENTLIG ENDRING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 vedtar planutvalget mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Stekke nord, som er vedtatt av kommunestyret 30.03.98.

 

 

 

Sak nr.: 0025/03

SØKNAD OM FYLKESDEKKENDE TAXISENTRAL I NORD-TRØNDELAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune slutter seg til søknaden fra Taxi Transportservice Nord–Trøndelag AS og Norges Taxiforbund avd. Nord–Trøndelag om etablering av en fylkesdekkende taxisentral.

 

 

Sak nr.: 0026/03

POLTERGEIST MC : ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Poltergeist MC anmeldes for ulovlig oppsetting og bruk av overvåkingskamera

 

 

 

Sak nr.: 0027/03

REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende revurdert punkt 1.

  1. Virksomhetsområdet Næring og Plan lager i samarbeid med grunneieren et forslag til privat reguleringsplan Østermarka. Bakgrunnen for dette er intensjonsavtalen av 1994 og til en framtidig helhetsløsning på Stiklestad.

Ved votering ble Bjørn Iversens forslag til revidert punkt 1 enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til punkt 2 og 3. Ved votering ble disse også enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Virksomhetsområdet Næring og Plan lager i samarbeid med grunneieren et forslag til privat reguleringsplan Østermarka. Bakgrunnen for dette er intensjonsavtalen av 1994 og til en framtidig helhetsløsning på Stiklestad.
  2. Det innkreves vanlig gebyr for behandling av planen
  3. Det forutsettes at grunneier dekker evt. tilleggskostnader (for eksempel arkeologisk påvisningsgraving).

 

 

 

Sak nr.: 0028/03

GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

HULMT vedtar forslagene fra Gatenavnkomiteen.

 

 

 

Sak nr.: 0029/03

SØKNAD OM REGULERING AV VEG SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN KARSTEIN BJØRKEN M.FL.

Behandling:

Arne Holan la fram følgende forslag til nytt vedtak.

Det gis dispensasjon i henhold til PBL §7 til bygging av omsøkte veg. Planutvalget anser vegen for å bli den siste i et hyttefelt som for øvrig er godt dekket med veger og for å få bilene bort fra RV72.

Ved alternativ votering mellom Holan og rådmannens forslag, ble Arne Holan’s forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

 

Vedtak:

Det gis dispensasjon i henhold til PBL §7 til bygging av omsøkte veg. Planutvalget anser vegen for å bli den siste i et hyttefelt som for øvrig er godt dekket med veger og for å få bilene bort fra RV72.

 

 

 

Sak nr.: 0030/03

TRIO BYGG AS : BOLIG ( ELLEWSEN - HUSET ) 19/184

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon fra kommunedelplan Verdalsøra sentrum slik at omsøkte hus kan plasseres.

Det må lages privat bebyggelsesplan som viser maksimal utnyttelse av ledig bebyggbart areal på eiendommen.

Bebyggelsesplanen må følges av kvittert nabovarsel.

 

 

 

Sak nr.: 0031/03

REGULERINGSPLAN : REINSHOLM A1 VEST LIDL

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til planutvalgets vedtak i sak 14/03. Saken sendes Fylkesmannen i N.Tr.lag.

 

 

 

Sak nr.: 0032/03

NAVNSETTING AV VEGER I VERDAL

Behandling:

Tomas Hallem la fram følgende forslag.

Saken utsettes. Formannen i gatenavnkomiteen bes møte i neste hovedutvalgsmøte.

Ved votering ble saken enstemmig utsatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Formannen i gatenavnkomiteen bes møte i neste hovedutvalgsmøte.

 

 

 

Sak nr.: 0033/03

OPPARBEIDELSE AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM

Behandling:

Saken lagt fram til diskusjon og legges fram til neste hoveudutvalgsmøte med en bredere utredning og prioritering.

 

Vedtak:

Utbyggingsplan med prioriteringsliste for vann-/kloakkanlegg legges fram på neste hovedutvalgsmøte.

 

 

 

Sak nr.: 0034/03

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER IGANGSATT 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0035/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

  1. Brannvesenet. Virksomhetsleder bes møte på neste hovedutvalgsmøte for å gi en klargjøring vedrørende ny feieforskrift og praksis vedrørende oppmøte hos husstandene.
  2. Utbygging av vannforsyning til Garnes. Orientering og diskusjon om betalingssatser og erstatning.
  3. Tinna bru. Bebyggelsesplan for areal ved rundkjøring.
  4. Stiklestad. Reguleringsplan. Orientering om planlagt makeskifte/grunnerverv.
  5. Møteprotokollen fra januarmøtet godkjennes.

Vedtak:

Ovennevnte saker ble luftet og orientert om.