MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 30.01.2003

 

Fraværende :  Inger Marie Skreden Valstad
Varamedlemmer : Inge Olav Bjartan
Til stede :
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Petter Bjartnes (landbrukssaker)

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 TEK KOMMUNEVEG 11, HALLEM-VISTVIK. SÆRSKILT FARTSGRENSE 60 KM/T.
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 TEK AVTALE OM LEVERING AV AVVANNET SLAM FRA ØRIN KLOAKKRENSEANLEGG TIL TRANAMARKA
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 TEK REGNSKAPSRAPPORT FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK FOR 2002 OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - ØKONOMISK OVERSIKT PR.181.12.02
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 TEK KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT KLOAKKPUMPESTASON
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 LAN SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV JORD- OG SKOGAREALET PÅ EIENDOMMEN SKROVE NEDRE ØSTRE, GNR. 84 BNR. 1 M. FL. I LEIRÅDAL I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 LAN SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED BYGNINGER PÅ INNTIL 5 DA. AV EIENDOMMEN SKROVE NEDRE ØSTRE, GNR. 84 BNR. 1 I LEIRÅDAL I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 TEK AS VÆRDALSBRUKET : SØKNAD OM DISP. FOR HYTTEFELT NORD-VERA - TOMT NR. 35
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 TEK HANS PETTER MINSAAS : HYTTE RØNNINGEN 200/8 F.2
Klikk her for å se saksframlegget
0009/03 TEK OPPFØLGING AV ULOVLIG BEBYGGELSE I KJELLERE OG PÅ LOFT M.V.
Klikk her for å se saksframlegget
0010/03 TEK ADKOMST TIL BUTIKKLOKALENE JOHANNES BRUNS GT. 10-12
Klikk her for å se saksframlegget
0011/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN ØRIN
Klikk her for å se saksframlegget
0012/03 SENTRUMSUTVIKLING VERDAL TETTSTEDSUTVALG FOR FORMGIVNING
Klikk her for å se saksframlegget
0013/03 SENTRUMSUTVIKLING VERDAL SKULPTURER
Klikk her for å se saksframlegget
0014/03 TEK REGULERINGSPLAN : REINSHOLM A1 VEST
Klikk her for å se saksframlegget
0015/03 TEK BEBYGGELSESPLAN TORE HUNDS GATE 13 16/306
Klikk her for å se saksframlegget
0016/03 TEK ÅRSRAPPORT 2002 - BYGGESAK, FRADELING OG REGULERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0017/03 TEK REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES MINDRE VESENTLIG ENDRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0018/03 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget
0019/03 TEK
 
BRUKSENDRING AV UTHUS
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/03

KOMMUNEVEG 11, HALLEM-VISTVIK. SÆRSKILT FARTSGRENSE 60 KM/T.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 og skiltforskriftenes § 26, vedtar hovedutvalget at det skiltes med fartsgrense 60 km/t på kommuneveg 11 mellom Hallem og Vistvik, i samsvar med skiltplan dat. 11.11.02.

 

 

Sak nr.: 0002/03

AVTALE OM LEVERING AV AVVANNET SLAM FRA ØRIN KLOAKKRENSEANLEGG TIL TRANAMARKA

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0003/03

REGNSKAPSRAPPORT FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK FOR 2002 - OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - ØKONOMISK OVERSIKT PR.18.12.02

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0004/03

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT KLOAKKPUMPESTASON

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk godkjenner overtakelse av kloakkpumpestasjon ved Håndtverkstorget/Trønderbilene. Overtakelsen inkluderer pumpeledning samt overløpsledning fram til eksisterende overvannsledning tilhørende Trønderbilene. Kommunen betaler strømutgifter fra det tidspunkt egen måler blir montert.

Følgende forutsetninger legges til grunn ved overtakelse av stasjonen:

 

 

 

Sak nr.: 0005/03

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV JORD- OG SKOGAREALET PÅ EIENDOMMEN SKROVE NEDRE ØSTRE, GNR. 84 BNR. 1 M. FL. I LEIRÅDAL I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8 , tilrår hovedutvalget at Arnhild og Gunnar Grindberg får kjøpe 250 da. jord- og skogareal av eiendommen Skrove nedre østre gnr. 84 bnr. 1 m. fl.og at den avtalte kjøpesummen på kr. 350.000,- godkjennes.

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Grethe og Harald Høyem får kjøpe 46 da. jord- og skogareal av eiendommen Skrove nedre østre, gnr. 84 bnr. 1 m. fl. og at den avtalte kjøpesummen på kr. 60.000,- godkjennes.

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Heidi og Sture Sivertsen får kjøpe 252 da. skogareal av eiendommen Skrove nedre østre, gnr. 84 bnr. 1 m. fl. og at den avtalte kjøpesummen på kr. 175.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at arealene drives landbruksmessig forsvarlig sammen med konsesjonssøkerne sine eiendommer i fem år.

 

 

Sak nr.: 0006/03

SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED BYGNINGER PÅ INNTIL 5 DA. AV EIENDOMMEN SKROVE NEDRE ØSTRE, GNR. 84 BNR. 1 I LEIRÅDAL I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, vedtar hovedutvalget at Steinar Bergsmo får fradele tomt med påstående bygninger på inntil 5 da. av eiendommen Skrove nedre østre, gnr. 84 bnr. 1 i Leirådal i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0007/03

AS VÆRDALSBRUKET : SØKNAD OM DISP. FOR HYTTEFELT NORD-VERA - TOMT NR. 35

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar søknaden utlagt til offentlig ettersyn, samt at den sendes særlovsmyndigheter til uttalelse og berørte grunneiere og hytteeiere til evt. merknad.

 

 

Sak nr.: 0008/03

HANS PETTER MINSAAS : HYTTE RØNNINGEN 200/8 F.2

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar søknaden utlagt til offentlig ettersyn samt at søknaden sendes særlovsmyndighetene til uttalelse.

 

 

Sak nr.: 0009/03

OPPFØLGING AV ULOVLIG BEBYGGELSE I KJELLERE OG PÅ LOFT M.V.

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til nytt punkt 3 til vedtak.

 1. Hver enkelt sak behandles av hovedutvalget.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Ved votering ble Bjørn Iversen sitt forlag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Virksomhetsområde Næring og Plan gjennomfører aksjon for å få godkjent/endret boforhold som ikke er kommunalt behandlet etter lovverk
 2. Gjennomføringen skjer etter retningslinjer som skissert i saksframlegget
 3. Hver enkelt sak behandles av hovedutvalget.

 

 

Sak nr.: 0010/03

ADKOMST TIL BUTIKKLOKALENE JOHANNES BRUNS GT. 10-12

Behandling:

Felles forslag til vedtak ble framlagt i møtet.

 1. Planutvalget har konstatert at byggets fasader ikke er i samsvar med søknad og byggetillatelse.
 2. Planutvalget ber om at tiltakshaver bringer forholdene i orden i henhold til byggetillatelsen.
 3. Planutvalget forutsettes at nevnte forhold er brakt i orden ved byggets ferdigstillelse.
 4. Planutvalget viser til tidligere vedtak:

Ved votering ble felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Planutvalget har konstatert at byggets fasader ikke er i samsvar med søknad og byggetillatelse.
 2. Planutvalget ber om at tiltakshaver bringer forholdene i orden i henhold til byggetillatelsen.
 3. Planutvalget forutsetter at nevnte forhold er brakt i orden ved byggets ferdigstillelse.
 4. Planutvalget viser til tidligere vedtak:
  - Næringsdelens hovedfasade bør vende mot Johs. Bruuns gate.
  - Vareinntak bør etableres i hovedsak fra Suuljordet

 

 

 

Sak nr.: 0011/03

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN ØRIN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for småbåthavn på Ørin dat 25.09.02.

 

 

Sak nr.: 0012/03

SENTRUMSUTVIKLING VERDAL TETTSTEDSUTVALG FOR FORMGIVNING

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til punkt 4.

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber om at utvalget suppleres med en kvinne.

Ved votering ble tilrådingen inkludert forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Det opprettes et "Tettstedsutvalg for formgivning"
 2. Følgende personer oppnevnes:
 1. Utvalget skal arbeide etter retningslinjer som skissert i saksframlegget
 2. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber om at utvalget suppleres med en kvinne.

 

 

 

Sak nr.: 0013/03

SENTRUMSUTVIKLING VERDAL SKULPTURER

Behandling:

Rådmannen la fram følgende forslag til endret tilråding i møtet.

 1. Den delen av saksframlegget som behandler økseskulpturen utsettes til arbeidet med en handlingsplan for Stiklestad profil er vedtatt.
 2. Vedrørende vikingeskipsskulptur tilrås.
  - De impliserte parter arbeider videre med skulpturen etter de hovedlinjer som framgår av saksframlegget
  - Finansieringsplan legges fram for hovedutvalget senere

Ved votering ble endret tilråding vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen la fram følgende forslag til endret tilråding i møtet.

 1. Den delen av saksframlegget som behandler økseskulpturen utsettes til arbeidet med en handlingsplan for Stiklestad profil er vedtatt.
 2. Vedrørende vikingeskipsskulptur tilrås.
  - De impliserte parter arbeider videre med skulpturen etter de hovedlinjer som framgår av saksframlegget
  - Finansieringsplan legges fram for hovedutvalget senere

 

 

 

Sak nr.: 0014/03

REGULERINGSPLAN : REINSHOLM A1 VEST

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget viser til kommunedelplanen for Reinsholm og finner med hjemmel i PBL §30, 2. avsnitt ikke å fremme reguleringsplanen Reinsholm A1 Vest.

 

Klageadgang.

 

 

 

Sak nr.: 0015/03

BEBYGGELSESPLAN TORE HUNDS GATE 13 16/306

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Planutvalget vedtar i.h.h.t. PBL § 28-2. bebyggelsesplanen for Tore Hunds gt. 13 med tilhørende tillegg til reguleringsbestemmelsene for området.

Utbyggningsavtale må klareres med virksomhetsleder for drift. Det må søkes om rivetillatelse for eksisterende bygninger på eiendommen.

 

 

 

Sak nr.: 0016/03

ÅRSRAPPORT 2002 - BYGGESAK, FRADELING OG REGULERING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0017/03

REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE TRONES MINDRE VESENTLIG ENDRING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1 vedtar det faste utvalg for plansaker mindre vesentlig endring i reguleringsplan for golfanlegg på Trones, vedtatt 27.08.01. Endringen gjelder flytting av område for klubbhus og tilhørende parkering.

Ved opparbeidelse av område for klubbhus skal det etableres vegetasjonsskjerming mellom Sørskagvegen og parkeringsområdet. Utforming av området avklares nærmere ved behandling av byggsøknad.

 

 

Sak nr.: 0018/03

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Følgende saker ble tatt opp i møtet og orientert om.

 1. Vannsituasjonen i Garnes
 2. Trafikksikkerhetsplan
 3. Prioritering av trafikksikkerhetstiltak.

 

Vedtak:

 

Sakene ble tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0019/03

BRUKSENDRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN 20/19

Behandling:

Arne Holan og Tomas Hallem foreslo og åpne saken. Ved votering ble saken enstemmig vedtatt åpnet.

Rådmannen la fram forslag til nytt punkt 2 til vedtak.

2. Vedtaket kan påklages.

Tomas Hallem la fram følgende forslag til nytt punkt 3.

3. Brannsyn foretas umiddelbart.

Det ble foretatt punktvis avstemning.

 

Vedtak:

 1. Kommunens pålegg av 03.01.03 om at ulovlig bruk til boligformål må opphøre innen 01.04.03, opprettholdes.
 2. Vedtaket kan påklages.
 3. Brannsyn foretas umiddelbart.