MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 12.12.02

Fraværende :  Roy Stangvik, Arne Holan, Brit Fredriksen. Thomas Hallem var fraværende på sak 126, 127, 128.
Varamedlemmer : Ingen
Til stede :
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Petter Bjartnes

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0118/02 TEK REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV NOVEMBER 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0119/02 TEK GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNALE VANNVERK
Klikk her for å se saksframlegget
0120/02 TEK BOMAVGIFT FOR KJØRING M/MOTORVOGN PÅ PRIVAT VEG TIL LEIRSJØEN
Klikk her for å se saksframlegget
0121/02 LAN ANDERS HAUGEN : SØKNAD OM KONSESJON PÅ 43/1 , 51/2 OG 39/3
Klikk her for å se saksframlegget
0122/02 LAN ESKILD HAUGEN : FRADELINGSSØKNAD 43/1
Klikk her for å se saksframlegget
0123/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ KVELSTAD, VUKU.
Klikk her for å se saksframlegget
0124/02 TEK SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER FOR 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0125/02 TEK GANG-/SYKKELVEG LANGS RIKSVEG 72, BAGLAN - VALSTAD.
Klikk her for å se saksframlegget
0126/02 TEK BLOCK WATNE A.S. BEBYGGELSESPLAN FOR EIENDOMMEN GNR 16 BNR 306 OG DELER AV EIENDOMMEN GNR 16 BNR 84.
Klikk her for å se saksframlegget
0127/02 TEK HARALD OLSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GNR 198 BNR 2, VÆREN I VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0128/02 TEK RV 757, HAVNEVEGEN. RUNDKJØRING I KRYSS MED RAMPE VEST.
Klikk her for å se saksframlegget
0129/02 ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0118/02

REGNSKAPSSITUASJONEN VED UTGANGEN AV NOVEMBER 2002

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt..

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0119/02

GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNALE VANNVERK

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0120/02

BOMAVGIFT FOR KJØRING M/MOTORVOGN PÅ PRIVAT VEG TIL LEIRSJØEN

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk innføring av vegavgift på vegparsellen Reitbakken-Leirsjøen.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
 1. Vegavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig vedlikehold av privat vegparsell.

 

 

 

Sak nr.: 0121/02

ANDERS HAUGEN : SØKNAD OM KONSESJON PÅ 43/1 , 51/2 OG 39/3

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt. Sak 122/02 ble vedtatt før sak 121/02

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Anders Haugen får konsesjon på erverv av jord- og skogarealet på Kvamme, gnr. 43 bnr. 1, Stavlund, gnr. 51 bnr. 2 og Vollan østre, gnr. 39 bnr. 3 i Volhaugen i Verdal kommune.

Det er en betingelse at arealet drives landbruksmessig forsvarlig sammen med søkeren sin eiendom, Kvam, gnr. 52 bnr. 1 i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0122/02

ESKILD HAUGEN : FRADELINGSSØKNAD 43/1

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, vedtar hovedutvalget at Eskil Haugen får fradele tomt med påstående bygninger på inntil 5 da. av eiendommen Kvamme, gnr. 43 bnr. 1 m. fl. i Volhaugen i Verdal kommune.

Det er en betingelse for å få godkjent fradelingen at restarealet på eiendommen selges som tilleggsareal til nabobruket Kvam, gnr. 52 bnr. 1

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0123/02

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ KVELSTAD, VUKU.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar hovedutvalget at regulerings- og driftsplan for Kvelstad grustak legges fram for offentlig ettersyn.

 

 

 

Sak nr.: 0124/02

SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER FOR 2003.

Behandling:

Det ble reist kritikk mot at hovedutvalget/trafikksikkerhetsutvalget ikke har fått behandle saken før søknaden sendes. Det bes om at 1) prioriteringen skjer på et tidligere tidspunkt

2) trafikksikkerhetsutvalget snarest blir innkalt til orienteringsmøte

Vedtak:

Verdal kommune søker om trafikksikkerhetsmidler slik det framgår av prioriteringen i saksopplysningene ovenfor.

 

 

 

Sak nr.: 0125/02

GANG-/SYKKELVEG LANGS RIKSVEG 72, BAGLAN - VALSTAD.

Behandling:

Hovedutvalget ber om at det arbeides videre for å få realisert prosjektet snarest mulig

Vedtak:

Hovedutvalget ber om at det arbeides videre for å få realisert prosjektet snarest mulig

 

 

 

 

Sak nr.: 0126/02

BLOCK WATNE A.S. BEBYGGELSESPLAN FOR EIENDOMMEN GNR 16 BNR 306 OG DELER AV EIENDOMMEN GNR 16 BNR 84.

Behandling:

Thomas Hallem var fraværende

Jostein Dahle framsatte forslag til nytt pkt. 1 Planutvalget ber om at eksisterende trær søkes bevart.

Administrasjonen fremmet forslag til nytt punkt: 2. Plansaken legges fram for tiltakshaver med sikte på å: a) Endre kryssutforming mot Tore Hundsgt. b) Gjøre tiltak for å sikre trær innenfor planområdet.

Ved votering ble begge forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget ber om at eksisterende trær søkes bevart
 2. Plansaken legges fram for tiltakshaver med sikte på å: a) Endre kryssutforming mot Tore Hundsgt. b) Gjøre tiltak for å sikre trær innenfor planområdet.
 3. Bebyggelsesplanen legges deretter ut til offentlig ettersyn, samt at berørte naboer tilskrives.

 

 

 

Sak nr.: 0127/02

HARALD OLSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GNR 198 BNR 2, VÆREN I VERA.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

I h.h.t. PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Væren gnr 198 bnr 2 m/tilhørende reguleringsbestemmelser datert 12.12.02.

 

 

 

 

Sak nr.: 0128/02

RV 757, HAVNEVEGEN. RUNDKJØRING I KRYSS MED RAMPE VEST.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen retter forespørsel til aktuelle bedrifter i området om de vil bidra til bygging av rundkjøringen, slik at vegadkomsten ned til Venusvegen kan etableres.

 

 

 

Sak nr.: 0129/02

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Følgende saker ble tatt opp/orientert om:

 1. Lidl. Reguleringsplan for delområde på Reinsholm.
 2. Representant fra Lidl presenterte selskapets planer.

  Thomas Hallem sette fram følgende forslag til vedtak: Planutvalgets leder bes ta kontakt med rådmannen for å komme i gang med fornyet forhandling om alternative arealer for Lidl-etablering i Verdal.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 3. Bolig-/forretningsbygg på Suljordet. Thomas Hallem rettet forespørsel om atkomstforholdene til forretningen i 1. etg., og refererte til hovedutvalgets behandling av reguleringsplanen og vedtak om at atkomst til butikken skal skje fra Johannes Brunsgt.
 4. Vedtak: Administrasjonen klargjør saken og fremmer den for hovedutvalget til førstkommende møte.

 5. Kristin Hildrum ønsket for de funksjonshemmedes organisasjoner som får kommunale byggeprosjekter på høring at :
 6. 1) organisasjonene samordnes

  2) kommer tidligst mulig inn i saken

  3) kommunen skolerer en kontaktperson.

 7. Nils Georg Leirset stilte spørsmål i forbindelse med et skriv som var utsendt i forbindelse med

  revidering av reguleringsplan for Nord Vera hytteområde. Det ble framsatt kritikk mot en

  formulering som kunne forstås slik som et fritt fram for vegbygging i hyttefeltet

 

Vedtak:

 1. Planutvalgets leder bes ta kontakt med rådmannen for å komme i gang med fornyet forhandling om alternative arealer for Lidl-etablering i Verdal.
 2. Administrasjonen klargjør saken og fremmer den for hovedutvalget til førstkommende møte.
 3. Saken tas til orientering
 4. Saken tas til orientering.