MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 14.11.02

Fraværende :  Berit G. Nessø
Varamedlemmer : Anne Grethe Olsen
Til stede : Arne Holan og Kristin Hildrum fratråtte fra sak 108, deltok i sak 111.
Jostein Dahle deltok ikke på sak 116 og 117, Ingjar Risholt i sak 103,
Roy Stangvik i sak 104
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Åge Isaksen (sak 108)

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0101/02 TEK REGULERINGSPLAN VEITA. KLAGE OVER VEGSTANDARD M.M.
Klikk her for å se saksframlegget
0102/02 TEK BYGNINGS- OG REGULERINGSMESSIGE FORHOLD VEDR. 18/4 F. 2 (POLTERGEIST MC).
Klikk her for å se saksframlegget
0103/02 BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006
Klikk her for å se saksframlegget
0104/02 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2003 TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0105/02 TEK REGNSKAPSRAPPORT PR.31.10.02 DRIFTSBUDSJETT LYSGÅRD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT PR.04.11.02
Klikk her for å se saksframlegget
0106/02 TEK BUDSJETTENDRINGER 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0107/02 TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING MINSAAS - LEIN SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0108/02 TEK KONSEKVENSUTREDNING FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0109/02 REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 143/1 ( OMSORGSBOLIGER ) JUSTERING AV REGULERINGSBESTEMMELSER
Klikk her for å se saksframlegget
0110/02 KVISLAPROSJEKTET
Klikk her for å se saksframlegget
0111/02 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD.
Klikk her for å se saksframlegget
0112/02 TEK FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.
Klikk her for å se saksframlegget
0113/02 TEK GANG-/SYKKELVEG LYSTHAUGEN - MELBYGRAVEN
Klikk her for å se saksframlegget
0114/02 TEK MILJØTILTAK I NORDGATA.
Klikk her for å se saksframlegget
0115/02 TEK DELEGASJON I F.M. BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN
Klikk her for å se saksframlegget
0116/02 ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget
0117/02 REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0101/02

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN VEITA. KLAGE OVER VEGSTANDARD M.M.

Behandling:

 1. Enstemmig vedtatt.
 2. Vedtatt mot 1 stemme
 3. Enstemmig vedtatt.
 4. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vegen til Poltergeist MC reduseres i bredde til 3,0 m.
 2. Det skiltes med innkjøringsforbud for lastebiler for strekningen fra siste boligavkjørsel og til Poltergeist MC.
 3. Det skiltes med parkering forbudt gjeldende for hele vegstrekningen langs elva.
 4. Vegen til Potergeist skiltes som blindveg

Forslaget sendes berørte parter og Lensmannen i Verdal til uttalelse.

 

 

 

Sak nr.: 0102/02

SAKSPROTOKOLL: BYGNINGS- OG REGULERINGSMESSIGE FORHOLD VEDR. ... 2 (POLTERGEIST MC).

Behandling:

 1. Enstemmig vedtatt.
 2. Enstemmig vedtatt.
 3. Vedtatt mot 1. stemme.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber administrasjonen innhente formalia angående organiseringen av Poltergeist MC.
 2. Forholdene vedr. godkjent bruksendring fremmes i senere møte.
 3. Forhold vedrørende eiendomsskatt tas opp med eiendomsskattekontoret.

 

 

 

Sak nr.: 0103/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

 

 

Sak nr.: 0104/02

SAKSPROTOKOLL: GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2003 TEKNISK

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2003 til kr.1670,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Styre og Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0105/02

SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR.31.10.02 DRIFTSBUDSJETT LYSGÅRD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT PR.04.11.02

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0106/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTENDRINGER TEKNISK ETAT 2002

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering på investeringsbudsjettet for 2002.

Tiltak  Budsjett 2002 Rev Rev.budsjett 2002
5400 H.plan vann 5.000.000 -500.000 4.500.000
5421 San.eks.kloakk 3.000.000 +500.000 3.500.000

 

 

 

Sak nr.: 0107/02

SAKSPROTOKOLL: UTSKIFTING AV VANNLEDNING MINSAAS - LEIN SLUTTRAPPORT

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttrapport og byggeregnskap for investeringsprosjekt "Vann og avløp Minsås-Lein" godkjennes.

Kostnadsoverskridelsen på kr.208.444,- belastes tiltak 5400 Hovedplan Vannforsyning.

 

 

 

Sak nr.: 0108/02

SAKSPROTOKOLL: KONSEKVENSUTREDNING FOR KALKBRUDD I TROMSDALEN.

Behandling:

Nils Georg Leirset fratrådte som innhabil.

Thomas Hallem fremmet følgende forslag som pkt. 2 i vedtaket.

Hovedutvalget ber administrasjonen utrede muligheten for innkreving av tonnasjeavgift til et kommunalt fond, slik at kommunens innbyggere får en kompensasjon for de ulemper et slikt inngrep gir.

Forslaget vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Vedtak:

 1. Verdal kommune gir sin tilslutning til konsekvensutredningen og konklusjonen om å tillate utvidelse av kraterbruddet (alt. 1), med de avbøtende tiltak som er foreslått.
 2. Hovedutvalget ber administrasjonen utrede muligheten for innkreving av tonnasjeavgift til et kommunalt fond, slik at kommunens innbyggere får en kompensasjon for de ulemper et slikt inngrep gir.

 

 

 

Sak nr.: 0109/02

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 14... OMSORGSBOLIGER ) JUSTERING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 28 - 2 vedtar planutvalget reviderte reguleringsbesemmelser dat. 20.03.02.

 

 

 

 

Sak nr.: 0110/02

SAKSPROTOKOLL: KVISLAPROSJEKTET

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0111/02

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN STIKLESTAD

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, sist revidert 01.11.02.

Kommunestyrets vedtak er avhengig av at Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturminneloven.

 

 

 

Sak nr.: 0112/02

SAKSPROTOKOLL: FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk godkjenner prosjektplanen "Forprosjekt for Ørin industriområde, utredning om arealbruk og opparbeidelse" dat. oktober 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0113/02

SAKSPROTOKOLL: GANG-/SYKKELVEG LYSTHAUGEN - MELBYGRAVEN

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering. Administrasjonen bes følge opp saken mot Statens Vegvesen slik at midlertidig gangvegløsning på strekningen Lysthaugen-Melbygraven blir bygd i forbindelse med bygging av ny vannledning langs RV72.

 

 

 

Sak nr.: 0114/02

SAKSPROTOKOLL: MILJØTILTAK I NORDGATA.

Behandling:

Representanten Thomas Hallem fremmet følgende forslag som pkt.4:

Hovedutvalget ber administrasjonen utarbeide utkast til gågate i Nordgata.

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Vedtak:

 1. Prosjekteringsarbeider med undergang under jernbanen utsettes inntil videre.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere rågiver til prosjektering av Nordgata og Johannes Bruns gate med henblikk på miljøtiltak og oppgradering av ledningsnettet.
 3. Finansieringsforslag vil bli framlagt til behandling på et senere tidspunkt.
 4. Hovedutvalget ber administrasjonen utarbeide utkast til gågate i Nordgata

 

 

 

Sak nr.: 0115/02

SAKSPROTOKOLL: DELEGASJON I F.M. BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Delegasjonen omfatter også underinstansmyndighet ved klagebehandling.Myndigheten kan videredelegeres.
 2. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet.

 

 

 

Sak nr.: 0116/02

SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

 1. Annonsering av storviltjakta.
 2. Vikeplikt i Nordgata
 3. Lukt fra kloakkrenseanlegget.
 4. Skulpturer ved E-6 og i sentrum.

Behandling:

Drøftet under møte.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0117/02

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reguleringsplan Reinsholm legges ut til offentlig ettersyn og sendes grunneiere og særlovsmyndigheter til uttalelse.