MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 17.10.02

 

Fraværende : Roy Stangvik fraværende i sak 86,87,88,89,90 og 91

Varamedlemmer :

Til stede : 11 medlemmer tilstede

Dessuten møtte : Bård Kotheim, Øivind Holand og Petter Bjartnes (delvis)

Sakliste

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0086/02 KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0087/02 TEK HOVEDPLAN VANNFORSYNING - PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK - REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
0088/02 LAN KNUT / PER GETZ : FRADELINGSSØKNAD 269/2 ( ASBJØRG VANGSTAD MARKEN )
Klikk her for å se saksframlegget
0089/02 LAN BERNT HÅRBERG : FRADELINGSSØKNAD 27/4
Klikk her for å se saksframlegget
0090/02 LAN KJELL/ODDBJØRG AKSNES : FRADELINGSSØKNAD 66/4
Klikk her for å se saksframlegget
0091/02 LAN LEIF ROGER KOLBERG : SØKNAD KONSESJON PÅ ERVEV AV 265/4 " STORØREN "
Klikk her for å se saksframlegget
0092/02 TEK TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN RØNNINGEN GNR 200 BNR 8, VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0093/02 TEK ANNE FJERSTAD : SØKNAD OM DISPENSASJON FRA STADFESTET REGULERINGSPLAN ØSTGÅRDEN, KARLGÅRDEN OG TØMTE I SUL.
Klikk her for å se saksframlegget
0094/02 TEK REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0095/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR TROMSDALEN KALKBRUDD.
Klikk her for å se saksframlegget
0096/02 TEK SUPPLERING AV VERNEPLAN FOR VASSDRAG. HØRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0097/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN.
Klikk her for å se saksframlegget
0098/02 TEK OMDISPONERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL VED TINNA KANAL.
Klikk her for å se saksframlegget
0099/02 TEK SØKNAD OM REGULERING AV VEG SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN KARSTEIN BJØRKEN M.FL.
Klikk her for å se saksframlegget
00100/02 ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

Sak nr.: 0086/02

KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av september 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å disponere og foreta budsjettjusteringer knyttet til ekstraordinære skjønnsmidler. Beløpet er til sammen på 950.000 kroner.

Sak nr.: 0087/02

HOVEDPLAN VANNFORSYNING - PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK - REVIDERING

Behandling:

Tomas Hallem la fram følgende forslag til endret vedtak: "Punkt c og d bytter plass.

Hallems forslag enstemmig vedtatt. Tilrådingen med vedtatt endring av plassbytte for punkt c og d enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk har følgende reviderte prioriteringsplan på aktuelle investeringsoppgaver innenfor vannforsyningssektoren.
 1. Utskifting av ledningsnett i sentrum
 2. Bygging av nytt høydebasseng Garnes
 3. Tilknytning bebyggelse Inndalen/Garnes
 4. Bygging av ny ledning Lein-Hammer
 5. Utskifting av klorgassanlegg i Hallemsåsen vannrenseanlegg.
 6. Tilknytning bebyggelse Skjørholm
 7. Tilknytninger Rindsem/Hallbakkan
 8. Bygging av ny ledning/tilknytning av bebyggelse Ulvilla, Helgådalen
 9. Bygging av ny ledning til Aksnes, Nord-Leksdal

 

 

 

 

Sak nr.: 0088/02

KNUT / PER GETZ : FRADELINGSSØKNAD 269/2 ( ASBJØRG VANGSTAD MARKEN )

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, tilrår hovedutvalget at Knut og Per Getz får fradele tomt med bygninger på inntil 10 da. av eiendommen Ravlo østre, gnr. 269 bnr. 2 i Verdal kommune. Det er en betingelse at tomt med bygninger selges til Asbjørg Vangstad Marken og Sverre Marken og legges til deres eiendom Ravlo vestre, gnr. 269 bnr. 1.

 

 

Sak nr.: 0089/02

BERNT HÅRBERG : FRADELINGSSØKNAD 27/4

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, tilrår hovedutvalget at Bernt Hårberg får fradele ei 8 da. stor tomt med sagbruk og tilhørende bygninger av eiendommen Havstad gnr. 27 bnr. 4 i Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0090/02

KJELL/ODDBJØRG AKSNES : FRADELINGSSØKNAD 66/4

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven §12 , tilrår hovedutvalget at Oddbjørg og Kjell Aksnes får fradele ei bebygd boligtomt på 1, 5 da. av eiendommen Aspås søndre, gnr. 66 bnr. 4 i Leksdal i Verdal kommune som omsøkt.

 

 

 

Sak nr.: 0091/02

LEIF ROGER KOLBERG : SØKNAD KONSESJON PÅ ERVEV AV 265/4 " STORØREN "

Behandling:

Inger Marie Skreden Valstad fremmet spørsmål om inhabilitet.

Hovedutvalget vedtok at Valstad er habil i saken.

Leirset satte fram forslag om utsettelse.

Forslaget falt med 1 mot 9 stemmer.

Tilrådingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Leif Roger Kolberg får konsesjon for erverv av eiendommen Storøren, gnr. 265 bnr. 4 i Vinne i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen godkjennes.

Det er en betingelse at søkeren innen ett år bosetter seg på og driver eiendommen landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0092/02

TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR EIENDOMMEN RØNNINGEN GNR 200 BNR 8, VERA.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I h.h.t. PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Rønningen datert 17.10.02 m/tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

 

 

Sak nr.: 0093/02

ANNE FJERSTAD : SØKNAD OM DISPENSASJON FRA STADFESTET REGULERINGSPLAN ØSTGÅRDEN, KARLGÅRDEN OG TØMTE I SUL.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget finner å kunne gi dispensasjon fra stadfestet reguleringsplan. Østgården, Karlgården og Tømte for å kunne bygge ei hytte på eiendommen Tomte, gnr 228 bnr 1.
 2. Som særlig grunn for å gi dispensasjon i h.h.t. PBL § 7 legges det vekt på arv og overtagelse av egen tomt.
 3. Ordinær byggemelding må fremmes.
 4. Ved utstikking av hytta må det legges vekt på uttalelsen fra Fylkesmannens avdeling for samfunnsutvikling og miljø i brev av 26.08.02. Teknisk etat kontaktes før utstikking.

 

 

 

 

Sak nr.: 0094/02

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Administrasjonen la fram slik tilråding i møtet:

 1. Planutvalget finner å måtte akseptere vegkontorets krav om at adkomsten til Reinsholm bare skal skje fra rundkjøring v/Teltburgata og fra Fæbyvegen.
 2. For å imøtekomme vegkontorets krav foretas følgende endringer:
 3. a. Avkjørsel fra rundkjøring v/ Nordgata tas bort og det etableres sammenhengende støyvoll. b. Gangbro over rv. 757 v/sykeheimen tas bort og erstattes med opphøyd gangfelt.

 4. Med bakgrunn i de endrede forutsetninger i forhold til opprinnelig plan, bes teknisk etat om å se nærmere på vegføringene internt innen området.
 5. Nytt forslag legges fram for planutvalget 14.11.02, hvoretter planen sende på høring.

Tilrådingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Planutvalget finner å måtte akseptere vegkontorets krav om at adkomsten til Reinsholm bare skal skje fra rundkjøring v/Teltburgata og fra Fæbyvegen.

 1. For å imøtekomme vegkontorets krav foretas følgende endringer:
 2. a. Avkjørsel fra rundkjøring v/ Nordgata tas bort og det etableres sammenhengende støyvoll.

  b. Gangbro over rv. 757 v/sykeheimen tas bort og erstattes med opphøyd gangfelt.

 3. Med bakgrunn i de endrede forutsetninger i forhold til opprinnelig plan, bes teknisk etat om å se nærmere på vegføringene internt innen området.
 4. Nytt forslag legges fram for planutvalget 14.11.02, hvoretter planen sende på høring.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0095/02

REGULERINGSPLAN FOR TROMSDALEN KALKBRUDD.

Behandling:

Nils Georg Leirset erklærte seg inhabil i saken. Hovedutvalget var enig i dette.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar hovedutvalget at forslag til reguleringsplan for kalkbrudd i Tromsdalen dat. sept. 2002, legges fram for offentlig ettersyn.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0096/02

SUPPLERING AV VERNEPLAN FOR VASSDRAG. HØRING.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune er enig i at Verdalsvassdraget tas inn i Verneplan for vassdrag.
 2. Kommunen er også enig i at Verdalselva med lakseførende strekninger av Helgåa og Inna etableres som nasjonalt laksevassdrag.
 3. Kommunen forutsetter med dette at aktuelle kraftutbyggingsprosjekt i Verdalsvassdraget utgår av Samlet plan.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0097/02

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar hovedutvalget at reguleringsplan for småbåthavn, dat. 25.09.02, framlegges for offentlig ettersyn.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0098/02

OMDISPONERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL VED TINNA KANAL.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar hovedutvalget å ikke fremme forslag om regulering av del av eiendommen Estvoll til boligformål.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0099/02

SØKNAD OM REGULERING AV VEG SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN KARSTEIN BJØRKEN M.FL.

Behandling:

Jostein Dahle fremmet forslag om å vedta administrasjonens alternative forslag.

1. Planutvalget anser veien til å bli den siste i et hyttefelt som for øvrig er godt dekket med veier, for å få bilene bort fra Rv 72, og finner i h.h.t PBL §7 å sende søknaden til uttalelse til fylkeskommuale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt.

2.Søknaden sendes følgende:

 

Ved alternativ votering mellom Dahles forslag og tilrådingen ble Dahles forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Vedtak:

1. Planutvalget anser veien til å bli den siste i et hyttefelt som for øvrig er godt dekket med veier, for å få bilene bort fra Rv 72, og finner i h.h.t PBL §7 å sende søknaden til uttalelse til fylkeskommunale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt.

2.Søknaden sendes følgende:

 

 

 

 

Sak nr.: 0100/02

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Administrasjonen orientert om følgende saker:

Bjørn Iversen framsatte forslag om at administrasjonen legger fram et helhetlig saksframlegg til hovedutvalgsmøte den 14.11.2002.

Nils Georg Leirset:

Vedtak:

Hovedutvalget tar sakene til orientering.