MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 05.09.02

 

Fraværende :  Arne Holan, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Ingen
Til stede :
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand, Petter Bjartnes (deler av møtet).

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0071/02 TEK REGNSKAPSSITUASJONEN PR.31.08.02
Klikk her for å se saksframlegget
0072/02 TEK ÅRSRAPPORT AVLØPSSEKTOREN - PLAN FOR UTBEDRING AV LEDNINGSNETTET
Klikk her for å se saksframlegget
0073/02 TEK OMLASTINGSPLASS FOR SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG.
Klikk her for å se saksframlegget
0074/02 TEK EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9. KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0075/02 LAN SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 242/5 GUNNAR KARL OG MONA KRISTIN SUNDQVIST
Klikk her for å se saksframlegget
0076/02 LAN MORTEN KULSTAD : FRADELINGSSØKNAD 144/1
Klikk her for å se saksframlegget
0077/02 TEK REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0078/02 TEK HARALD OLSEN. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Klikk her for å se saksframlegget
0079/02 TEK VÆRDALSBRUKET/KARSTEIN BJØRKEN M.FL. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA EGENGODKJENT REGULERINGSPLAN SYD-INNSVANN HYTTEFELT.
Klikk her for å se saksframlegget
0080/02 TEK KINOBYGGET A.S. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN VERDALSØRA SENTRUM, SAMT SØKNAD OM RAMMETILLATELSE.
Klikk her for å se saksframlegget
0081/02 TEK FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER
Klikk her for å se saksframlegget
0082/02 ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget
0083/02 TEK STEKKE - SALG AV TOMT
Klikk her for å se saksframlegget
0084/02 TEK BYGGMESTER O.KVERNMO AS. SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR 11 STK ENEBOLIGER I REKKE PÅ EIENDOMMEN SAGSTUA GNR 18 BNR 1233.
Klikk her for å se saksframlegget
0085/02 PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0071/02

REGNSKAPSSITUASJONEN PR.31.08.02

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0072/02

ÅRSRAPPORT AVLØPSSEKTOREN - PLAN FOR UTBEDRING AV LEDNINGSNETTET

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ber om at det utarbeides en rammeplan/investeringsplan for avløpssektoren. Det er et ønske at planen ferdigstilles i løpet av 2002.
 2. Rådmannen gis fullmakt til innleie av konsulent for utarbeidelse av plan.

 

 

Sak nr.: 0073/02

OMLASTINGSPLASS FOR SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca 1,5 dekar dyrket mark til omlasteplass på eiendommen 118/4.
 2. Opparbeidelse og bruk av plassen skal foregå i henhold til plan og instruks dat. 20.06.02.

 

 

Sak nr.: 0074/02

EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9. KLAGE.

Behandling:

Ved votering ble vedtaket enstemmig vedtatt

Vedtak:

Vedtaket i sak nr. 52/02, om ikke å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering og fradeling av landbruksareal på eiendommen Grindstad 183/9, opprettholdes.

Saken oversendes fylkesmannen for behandling.

 

 

Sak nr.: 0075/02

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 242/5 GUNNAR KARL OG MONA KRISTIN SUNDQVIST

Behandling:

Jostein Dahle meldte seg inhabil

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Gunnar Karl og Mona Kristin Sundqvist får konsesjon for erverv av eiendommen Bråttåenget, gnr. 242 bnr. 5, 12 og 21 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 650.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at kjøperne innen ett år bosetter seg på og driver eiendommen i fem år.

 

 

Sak nr.: 0076/02

MORTEN KULSTAD : FRADELINGSSØKNAD 144/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 

Med henvisning til jordloven § 12, tilrår hovedutvalget at Morten Kulstad får fradele 1 da. bebygd boligtomt på eiendommen Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 i Vuku i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0077/02

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Rådmannen endret i møtet tilrådingens pkt. 1,2 slik :

"§8 andre setning endres til: Det tillates areal og transportkrevende forretningsvirksomhet med lav besøksfrekvens og liten andel fotgjengerkunder. Detaljhandel med høy besøksfrekvens  slik som dagligvare, klær, sko og drivstoff tillates ikke. Forretninger som selger møbler, tepper og hvitevarer tilates kun dersom sentrum av miljømessige grunner ikke kan romme denne type forretning.!

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Reguleringsbestemmelsene justeres i h.h.t. uttalelsene som har innkommet, dvs:
 1. Planutvalget har merket seg Inn-Tre’s ønske om utvidelse av området D, men for å klargjøre arealer for boligbygging finner planutvalget at ønsket må behandles som privat reguleringsforslag på et senere tidspunkt.
 2. Planutvalget viser til henvendelse fra Vegkontoret med ønske om et snarlig møte for å avklare problematikken omkring planfri/ikke planfri kryssing for myke trafikanter
 3. Saken legges fram for sluttbehandling i oktobermøtet.

 

 

Sak nr.: 0078/02

HARALD OLSEN. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Søkeren bes ta kontakt med Verdal Vekst for å få hjelp til å utrede mulighetene for utvikling av eiendommen bl.a. med utvikling av Hundtangen til evt. hyttebygging, og sammen med øvrige oppsittere vurdere Veresvatnet som en ressurs som kan komme oppsitterne til gode.

 

 

Sak nr.: 0079/02

VÆRDALSBRUKET/KARSTEIN BJØRKEN M.FL. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA EGENGODKJENT REGULERINGSPLAN SYD-INNSVANN HYTTEFELT.

Behandling:

Nils Georg Leirset satte fram forslag om utsettelse for å foreta befaring. Ved av votering falt forslaget mot 2 stemmer.

Jostein Dahle fremmet forslag om vedtak etter alt. B i saksframstillingen. Ved votering ble alt. A vedtatt med 5 mot 4 stemmer (alt. B)

Vedtak:

 1. Det gis ikke dispensasjon ihht. PBL §7 til bygging av omsøkte veg. Avslaget begrunnes ut fra hensynet til kulturlandskapet. Tiltaket vil medføre for store terrenginngrep og nytteverdien blir relativ liten.
 2. Det gis dispensasjon ihht PBL §7 til å bygge parkeringsplass med vegatkomst og bom.
 3. Plassering og utforming etter pkt. 2 skal skje i samråd med grunneier og kommunen.

 

 

 

Sak nr.: 0080/02

KINOBYGGET A.S. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN VERDALSØRA SENTRUM, SAMT SØKNAD OM RAMMETILLATELSE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. I h.h.t. PBL § 7 gir planutvalget dispensasjon fra kommunedelplan Verdalsøra sentrum slik at omsøkte areal kan tas i bruk til utvidelse av kinobygget.
 2. Planutvalget gir rammetillatelse for tilbygget og eksisterende byggs ytre og innvendige rammer.
 3. Følgende må avklares:
 1. Utomhusplan som viser parkeringsdekningen må fremmes. I h.h.t. vedtekt til PBL § 69 bestemmer planutvalget antallet p-plasser.
 2. Brannteknisk plan som kan godkjennes av brannsjefen må fremmes.
 3. Riggplan må fremmes.
 1. Planen skal behandles av:

 

 

 

Sak nr.: 0081/02

FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

Behandling:

Rådmannen la fram følgende forslag til endret tilråding i møtet:

"Verdal kommune slutter seg til forslag fra Statens Kartverk av 27.4.99 for kommunegrensa i sjøen mellom Levanger og Verdal kommuner."

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune slutter seg til forslag fra Statens Kartverk av 27.4.99 for kommunegrensa i sjøen mellom Levanger og Verdal kommuner.

 

 

Sak nr.: 0082/02

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

 

Vedtak:

 

 

 

Sak nr.: 0083/02

STEKKE - SALG AV TOMT

Behandling:

Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag til nytt pkt.2:

Når det gjelder salg av resterende utbyggingsareal har kommunen allerede i dag en seriøs søker på dette arealet – byggmester Kvernmo AS. Kvernmo la i april d.å. etter ønske fra kommunen fram forslag til hvordan tomta tenkes bebygget. Forslaget framsto som et bra forslag i forhold til dagens bebyggelse på Stekke, og også generelt som et samfunnsmessig bra forslag.

Så vidt en forstår er det ikke kommet øvrige konkrete forslag til forslag til hvordan resterende tomt tenkes bebygget.

HULMT ber derfor på denne bakgrunn om at det oppstartes forhandlinger med Kvernmo om salg av denne tomta.

Dersom disse forhandlinger ikke fører fram til et akseptabelt resultat for Verdal kommune og dets innbyggere legges salget ut på tilbudskonkurranse.

 

Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Hovedutvalget er likevel betenkt over den ensidige utnyttelsen av kommunens tomteareal på Stekke Nord.

 

Ved votering fikk en følgende resultat:

Pkt. 1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer

Pkt. 2: Tilrådingen ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme for Leirset’s forslag

Nytt pkt. 3 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Vedtak:

1.

Det opptas forhandlinger med Planstyring AS om salg av tomt og nærmere samarbeid om prosjektet Stekke 2. Utbyggingsavtale skal godkjennes av kommunestyret.

2.

Salg av resterende ledig utbyggingsareal foreslås lagt ut på tilbudskonkurranse på nærmere vilkår til høystbydende. Godkjenning av utbyggingsavtale og valg av kjøper gjøres av formannskapet.

3.

Hovedutvalget er likevel betenkt over den ensidige utnyttelsen av kommunens tomteareal på Stekke Nord.

 

 

Sak nr.: 0084/02

BYGGMESTER O. KVERNMO AS. SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR 11 STK ENEBOLIGER I REKKE PÅ EIENDOMMEN SAGSTUA GNR 18 BNR 1233.

Behandling:

Jostein Dahle framla forslag om at saken blir tatt til orientering.

Ved votering ble Dahle’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0085/02

PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE

Behandling:

Bjørn Iversen framla forslag om at saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.