MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 21.08.02

 

Fraværende :  Roy Stangvik. Inger Marie Skreden Valstad
Varamedlemmer : Rune Sundby
Til stede : A. Holan fratrådte etter sak 66/02, J. Dahle deltok bare på sak 69/02
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand
Orienteringer ved :  Rådmann Rudolf Holmvik

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0065/02 NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0066/02 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0067/02 TEK BEHANDLINGSANLEGG FOR VÅTORGANISK AVFALL OG SLAM I MIDT-NORGE
Klikk her for å se saksframlegget
0068/02 TEK EKSPRESSBUSSRUTE BODØ-FAUSKE-MO I RANA-TRONDHEIM.
Klikk her for å se saksframlegget
0069/02 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0065/02

NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003

Behandling:

Nils Georg Leirset og Tomas Hallem fremmet felles forslag for pkt. 4.14:

Hovedutvalget mener at følgende virksomhetsområder må opprettholdes som i dag:

Rådmannens tilrådning ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer

Ved votering på de øvrige punktene ble tilrådningen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i prosjekt Ny struktur datert 1. juli 2002.
 2. Dagens tre etater avvikles fra 1. januar 2003.
 3. Ny administrativ organisasjon trer i kraft fra 1. januar 2003.
 4. Det opprettes følgende virksomhetsområder fra 1.1. 2003.
 1. Vuku og Garnes oppvekstområde. Garnes oppvekstsenter, Volden skole, Vuku oppvekstsenter og evt fritidstilbud.
 2. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde. Leksdal skole, Stiklestad skole, Forbregd/Lein barnehage, Leksdal barnehage og evt fritidstilbud.
 3. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Veslefrikk og Ørmelen barnehage, Ørmelen fritidsklubb og evt. andre fritidstilbud.
 4. Verdalsøra ungdomsskole. Verdalsøra ungdomsskole, svømmehallen og evt fritidstilbud.
 5. Vinne og Ness oppvekstområde. Vinne barnehage, Kanutten barnehage, Ness oppvekstsenter, Vinne skole og evt. fritidstilbud.
 6. Kulturtjenesten. Musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket og andre kulturtiltak.
 7. Barne- og familietjenesten. PP- tjenesten, barnevernet og helsestasjonen.
 8. Flyktningetjenesten.
 9. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 10. Øra pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 11. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 12. Sosialtjenesten.
 13. Helsetjenesten.
 14. Næring og plan.
 15. Teknisk drift.
 16. Brann og beredskap.

 

 1. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av vedtatt ny administrativ organisering i henhold til vedtatt Ny struktur.
  Kommunens reglement forutsettes justert og tilpasset ny organisasjon.
 2. Eventuelle tiltak som trenger politisk behandling framlegges aktuelle utvalg.

 

 

 

 

Sak nr.: 0066/02

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av juni 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret forutsetter at hovedutvalgene får seg forlagt forslag til budsjettjusteringer på møtene i september.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse merinntektene for å styrke lønnspostene i budsjettet når en kjenner de endelige budsjettmessige virkningene av lønnsoppgjøret.

 

 

Sak nr.: 0067/02

BEHANDLINGSANLEGG FOR VÅTORGANISK AVFALL OG SLAM I MIDT-NORGE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0068/02

EKSPRESSBUSSRUTE BODØ-FAUSKE-MO I RANA-TRONDHEIM.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for Landbruk, Miljø og Teknisk i Verdal har ingen innvending mot at konsesjon for drift av en ekspressbussrute mellom Bodø-Fauske-Mo i Rana-Trondheim gis til Trønderbilene AS og Nordlandsbuss AS. Hovedutvalget anmoder imidlertid om at stoppestedet i Verdal legges til Verdal Skysstasjon hvor all kollektivtrafikk er forutsatt samlet samt de mange praktiske fordeler dette gir de reisende.

 

 

 

Sak nr.: 0069/02

SALG AV STEKKE II

Behandling:

Kst. rådmann Rudolf Holmvik orienterte om saken.

Hovedutvalget diskuterte saken og de kriterier som ble framlagt.

Saken legges fram på neste hovedutvalgsmøte 5. september , med kriterier for valg av utbygger.

Vedtak:

Saken tas til orientering.