MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 18.06.02

 

Fraværende :  Bjørn Iversen, Arne Holan, Nils Georg Leirset, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Kjetil Bakkan
Til stede : Kristin Hildrum fratrådte etter sak 59/02
Dessuten møtte :  Bård Kotheim, Øivind Holand
Oreinteringer ved :  Arnstein Kvelstad, Petter Bjartnes

 

Sakliste 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0056/02 TEK ARILD HELGÅS. SØKNAD OM STEINUTTAK VED NESSEMOEN
Klikk her for å se saksframlegget
0057/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ LEIRFALL, VINNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0058/02 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD
Klikk her for å se saksframlegget
0059/02 TEK REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0060/02 TEK REGULERINGSPLAN SAGSTUA
Klikk her for å se saksframlegget
0061/02 TEK SØKNAD OM REGULERING AV VEG I SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0062/02 TEK STORD INNVARTERING AS MIDT-NORGE. SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIGBYGG PÅ EIENDOMMEN GNR 18 BNR 547.
Klikk her for å se saksframlegget
0063/02 TEK ANNE FJERSTAD : HYTTE 228/1
Klikk her for å se saksframlegget
0064/02 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0056/02

ARILD HELGÅS. SØKNAD OM STEINUTTAK VED NESSEMOEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for steinuttak på Værdalsbrukets eiendom ved Nessemoen.

Teknisk sjef gis fullmakt til å utforme vilkår for dispensasjonen.

 

 

Sak nr.: 0057/02

REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ LEIRFALL, VINNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Leirfall steinuttak 261/1 i Vinne, revidert 13.11.01.
 2. Med henvisning til reguleringsbestemmelsene § 4.2 vedtar kommunen driftsplan for Leirfall steinuttak, dat. August 2001.
 3. Kommunestyre vedtar at jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Kommunestyret vedtar at det med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jfr. § 1, etableres et bundet fond for sikring av etterbehandling.

 

 

 

Sak nr.: 0058/02

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

det faste utvalg for plansaker gjør følgende vedtak:

 1. Reguleringsplan Stiklestad sendes iflg Pbl § 27-1 på høring og offentlig ettersyn.
 2. Høringsfrist settes til13. august –02

 

 

 

Sak nr.: 0059/02

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Jostein Dahle framla følgende forslag nytt pkt 2.:

Høringsfristen settes til 15. august 

Ved votering ble tilrådingen inkl. nytt pkt 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Reguleringsforslaget med reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, samt sendes særlovsmyndigheter og grunneiere til uttalelse.
 2. Høringsfristen settes til 15. august.

 

 

 

Sak nr.: 0060/02

REGULERINGSPLAN SAGSTUA

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

 1. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 endres til:
 2. a) utnyttelsesgraden BYA skal ikke overstige 32 %

 3. Reguleringsbestemmelsenes § 5 endres til
 1. Bebyggelsen mot Bruksvegen kan oppføres innenfor følgende høyder: Max mønehøyde 6,7 m, Max rafthøyde 3,5 m.
 2. Bebyggelsen mot Sagstuvegen kan oppføres innenfor følgende høyder: Max mønehøyde: 6 m. Max rafthøyde: 2,8 m.
 1. Reguleringsplanen og bestemmelsene justeres i h.h.t. uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. fylkesmannens merknad vedr. eksist, vegetasjon ivaretas og inntas i planen og i bestemmelsene.

Planutvalget tilrår at kommunestyret i h.h.t. PBL §27-2 vedtar reguleringsplan Sagstua m/ tilhørende reguleringsbestemmelser dat. 18.06.02

 

 

Sak nr.: 0061/02

SØKNAD OM REGULERING AV VEG I SYDINNSVANN HYTTEFELT VED KVILBEKKEN.

Behandling:

Jostein Dahle fremmet forslag om at pkt 2. uttas

Ved votering:

 

Vedtak:

 1. Planutvalget viser til tidligere praksis og oversender søknaden til grunneieren, som dersom den finner forholdene til rette for en veg i området, fremmer ny søknad.

 

 

Sak nr.: 0062/02

STORD INNVARTERING AS MIDT-NORGE. SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIGBYGG PÅ EIENDOMMEN GNR 18 BNR 547.

Behandling:

Rådmannen la fram nytt forslag til tilråding i møtet:

 1. Planutvalget finner med hjemmel i Pbl. §85 (Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg) å kunne tillate at boligrigg bygges som vist i søknad.
 2. Tillatelsen er gitt på ubestemt tid. Anlegget må fjernes når Planutvalget krever det.
 3. Boligriggen skal brukes som forlegning for arbeidere knyttet til industrivirksomheten i området.
 4. Formell byggetillatelse gis av administrasjonen.

Vedtak:

 1. Planutvalget finner med hjemmel i Pbl. §85 (Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg) å kunne tillate at boligrigg bygges som vist i søknad.
 2. Tillatelsen er gitt på ubestemt tid. Anlegget må fjernes når Planutvalget krever det.
 3. Boligriggen skal brukes som forlegning for arbeidere knyttet til industrivirksomheten i området.
 4. Formell byggetillatelse gis av administrasjonen.

 

 

 

Sak nr.: 0063/02

ANNE FJERSTAD : HYTTE 228/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Planutvalget vedtar søknaden sendt følgende til uttalelse før endelig vedtak fattes:

 

 

 

Sak nr.: 0064/02

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTE I HULMT

Behandling:

Vedtak:

Sakene tas til orientering