MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 10.04.02

Fraværende :  Kristin Hildrum, Thomas Hallem, Arne Holan, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Ståle Aasgaard, Rune Sundby
Til stede :
Dessuten møtte :  Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Øivind Holand

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0028/02 TEK KOMMUNALE AVGIFTER 2002 - OVERSIKT
Klikk her for å se saksframlegget
0029/02 TEK REGNSKAPSRAPPORT PR.31.03.02
Klikk her for å se saksframlegget
0030/02 TEK ORIENTERING VEDRØRENDE ANBUDSKONKURRANSER VANN/AVLØPSANLEGG YDSEDALEN OG VANN/AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN MED OMEGN
Klikk her for å se saksframlegget
0031/02 NY KLASSIFISERING AV OFFENTLIG VEGNETT. HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0032/02 TEK KONSEKVENSUTREDNING. MASSETAK I SJØ. ØRIN NORD ORIENTERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0033/02 TEK REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. UAVKLARTE FORHOLD. ORIENTERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0034/02 TEK REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU.
Klikk her for å se saksframlegget
0035/02 TEK REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. ORIENTERING..
Klikk her for å se saksframlegget
0036/02 TEK HELEN BRUHEIM / RUNE INGEBRIGTSEN : TILBYGG BOLIG 278/93
Klikk her for å se saksframlegget
0037/02 TEK BLOCK WATNE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KRENKE BYGGELINJEN MOT TINDVEGEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0038/02 TEK SIGURD JEREMIASSEN. KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK 0123/01.
Klikk her for å se saksframlegget
0039/02 TEK TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN RØNNINGEN GNR 200 BNR 8, VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0040/02 TEK PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SAGSTUA, ØRMELEN
Klikk her for å se saksframlegget
0041/02 TEK SØKNAD OM FRADELING AV VEVSTUGGU PÅ EIENDOMMEN KVAM, GNR. 52 BNR. 1
Klikk her for å se saksframlegget
0042/02 TEK EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9.
Klikk her for å se saksframlegget
0043/02 TEK A/S VÆRDALSBRUKET - FLYTTING OG RESTAURERING AV EKSISTERENDE HYTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0044/02 HANDLINGSPLAN LANDBRUK - POLITISK REPRESENTASJON

 

Sak nr.: 0028/02

KOMMUNALE AVGIFTER 2002 - OVERSIKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0029/02

REGNSKAPSRAPPORT PR.31.03.02

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering. Administrasjonen bes spesielt følge opp utgiftssiden innenfor tjenesten "Kommunale veger" samt "Kommunale avløp" framover.

 

 

Sak nr.: 0030/02

ORIENTERING VEDRØRENDE ANBUDSKONKURRANSER VANN/AVLØPSANLEGG YDSEDALEN OG VANN/AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN MED OMEGN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0031/02

NY KLASSIFISERING AV OFFENTLIG VEGNETT. HØRING

Behandling:

Nils G. Leirset la fram følgende forslag til alternativt vedtak:

Verdal kommune er negativ til at kommunen skal overta deler av dagens fylkesveger. Dette med begrunnelse i kommunens generelle økonomi som er så dårlig at veger lett blir nedprioritert og dermed kan medføre en uakseptabel reduksjon i vegstandard.

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til nytt førstepunkt i tilrådingen fra rådmannen.

 1. Verdal kommune er positiv til den foreslåtte todeling av vegnettet.

Det ble først votert vedrørende tilføyelse av et nytt punkt 1 til rådmannens forslag til vedtak.

Ved votering ble tilføyelsen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter foretatt alternativ votering mellom rådmannens forslag inkludert tilleggspunkt mot Nils G. Leirset sitt forslag til vedtak.

Ved alternativ votering ble rådmannens forslag til vedtak inkludert nytt tilleggspunkt vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Verdal kommune er positiv til den foreslåtte todeling av vegnettet
 2. En todeling av vegnettet betinger at rammetilskuddet følger vegnettet og innbefatter anlegg, drift og vedlikehold. Dette rammetilskuddet må årlig indeksreguleres.
 3. Det forventes at vegene standardheves i forbindelse med overtakelsen og at dette skjer uten en kommunal egenandel.
 4. For vegstrekninger som klassifiseres til kommunalveg må alle vegelementer tas med. Det vil si fortau, gangveger og gatelys. Overtakelse av bruer og gatelys må gjenspeiles i rammetilskuddet.
 5. Gjennomgangen med tanke på overtakelse må skje i samarbeid med den enkelte kommunen.

 

Sak nr.: 0032/02

KONSEKVENSUTREDNING. MASSETAK I SJØ. ØRIN NORD ORIENTERING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0033/02

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. UAVKLARTE FORHOLD. ORIENTERING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0034/02

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at planutvalget fatter slikt vedtak:

I h.h.t. PBL § 28 - 1, 4. ledd oversendes reviderte reguleringsbestemmelser dat. 20.03.02 grunneieren som gis høve til å uttale seg.

Evt. merknader må foreligge innen 20.05.02."

 

 

Sak nr.: 0035/02

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. ORIENTERING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0036/02

HELEN BRUHEIM / RUNE INGEBRIGTSEN: TILBYGG BOLIG 278/93

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Etter en totalvurdering foretatt etter befaring i området, fatter hovedutvalget følgende vedtak:

 1. Med hjemmel i PBL § 93, og med henvisning til reguleringsplan "Baglan Berg, felt L-O" stadfestet 17.02.1975, godkjennes søknad om tillatelse til tiltak som omsøkt.
 2. Klage datert 08.01.02 fra nabo avvises. Hovedutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen, men finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger av såpass viktig karakter at det kan få avgjørende vekt. Det er imidlertid lagt vekt på at tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan., og ikke avhengig av noen form for dispensasjon.
 3. Ytterligere behandling av byggesaken foretas av administrasjonen.
 4. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.

 

 

Sak nr.: 0037/02

BLOCK WATNE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KRENKE BYGGELINJEN MOT TINDVEGEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget fatter slikt vedtak:

 1. For eiendommene Tindvegen 50-56 settes byggelinje for garasjer som bygges parallelt med vegen, til 8,0 m fra senterlinje veg.
 2. Reguleringsbestemmelsene § 2b endres slik at max garasjestørrelse settes til 50 m2.

Vedtaket er gjort med hjemmel i PBL § 28 -1.

 

 

Sak nr.: 0038/02

SIGURD JEREMIASSEN KLAGER PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK 0123/01 ANG. SVANHILD GRØNTVEDTS LEVEGGBYGGING

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til vedtak:

Vedtak i HULMT-sak 123/01 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse

Vedtak:

 1. Planutvalget har merket seg anmerkningen fra naboen, men finner ikke å kunne ta disse til følge da leveggen er beskjeden både i høyde og utstrekning.
 2. Planutvalget finner at overtredelsen er av bagatellmessig betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner.
 3. Planutvalget gir i h.h.t. PBL §7 dispensasjon fra avstandsbestemmelsen (§70) slik at levegg kan oppføres i h.h.t. søknad.
 4. Saken sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.

 

 

Sak nr.: 0039/02

TOMMY JOHANSEN. PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN RØNNINGEN GNR 200 BNR 8, VERA.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar reguleringsforslaget utlagt til offentlig ettersyn, samt at følgende tilskrives:

 

 

Sak nr.: 0040/02

PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SAGSTUA, ØRMELEN

Behandling:

Rådmannen trakk administrasjonens forslag til punkt 1 til vedtak. Ved votering ble rådmannens forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget fatter slikt vedtak:

 1. Når planen foreligger i revidert stand legges den ut til offentlig ettersyn samt sendes særlovsmyndigheter og berørte naboer til eventuell uttalelse.

 

 

Sak nr.: 0041/02

SØKNAD OM FRADELING AV VEVSTUGGU PÅ EIENDOMMEN KVAM, GNR. 52 BNR. 1.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig/næringsbygg på eiendommen Kvam gnr 52/bnr 1.
 2. Vilkår for dispensasjonen er at det sendes søknad om utslippstillatelse innen 1. juni 2002, og at tiltak gjennomføres etter pålegg i utslippstillatelsen.
 3. Det skal inngås avtale om bygging, drift og vedlikehold av utslippsanlegg som tinglyses på eiendommene.
 4. Tomtegrenser/-størrelse fastsettes i samråd med kommunen

 

 

 

Sak nr.: 0042/02

EINAR MAGNUS NESSEMO. FRADELING AV AREAL PÅ EIENDOMMEN 183/9.

Behandling:

Jostein Dahle la fram følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak nr.: 0043/02

A/S VÆRDALSBRUKET - FLYTTING OG RESTAURERING AV EKSISTERENDE HYTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget har ikke merknader til at ny hytteplassering finnes og at "gamlehytta" rives.
 2. Byggetillatelse gis.
 3. Plasseringen er ikke avklart i forhold til automatisk fredede kulturminner §3, §4 og § 8.4. Før tiltaket oppstartes må det gjennomføres en arkeologisk forundersøkelse av fylkesmannen.
 4. Plassering bestemmes under denne befaringen sammen med kommunen og grunneier.

 

Sak nr.: 0044/01

HANDLINGSPLAN LANDBRUK - POLITISK REPRESENTASJON

Følgende 3 personer ble av hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk foreslått som representanter fra politiske organ:

Ved votering ble ovennevnte personer enstemmig valgt.

ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL