MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 08.03.02

 

Fraværende :  Berit Nessø, Arne Holan, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Øistein Kvello, Knut Fortun
Til stede :
Dessuten møtte :  Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Øivind Holand


Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0012/02 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0013/02 TEK MELDING OM BRANNVERNET 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0014/02 TEK TILKNYTNING SKEITJØNNA VASSLAG ( JERMSTADGRENDA ) - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0015/02 OMSORGSBOLIGER STEKKE - REGNSKAPS-SLUTTRAPPORT.
Klikk her for å se saksframlegget
0016/02 NY KLASSIFISERING AV OFFENTLIG VEGNETT. HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0017/02 TEK FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REINSHOLM
Klikk her for å se saksframlegget
0018/02 GJENBRUKSTORGET - PLASSERING
Klikk her for å se saksframlegget
0019/02 TEK REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. UAVKLARTE FORHOLD. ORIENTERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0020/02 TEK STATENS VEGVESEN : SØKNAD OM LEIE AV AREAL INDUSTRIOMRÅDET KLAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0021/02 TEK FARTSGRENSE 30 KM/T I GML. FERJEVEG/SAGSTUVEGEN PÅ ØRMELEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0022/02 TEK REGNSKAPSRAPPORT PR.28.02.2002
Klikk her for å se saksframlegget
0023/02 TEK SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ EIENDOMMEN SVEBERG 271/2.
Klikk her for å se saksframlegget
0024/02 TEK STEINUTTAK PÅ STENE NORDRE/ØSTRE 242/2. KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0025/02 TEK HELEN BRUHEIM/RUNE INGEBRIGTSEN. PÅBYGG LOFTSETASJE/FASADEENDRING, SKOMAKERVN. 6 278/93 OG 141. KLAGE FRA NABO PÅ HOVEDUTVALGETS VEDTA
Klikk her for å se saksframlegget
0026/02 TEK REGULERINGSPLAN FOR ROMPTROLLDAMMEN HYTTEFELT, SANDVIKA.
Klikk her for å se saksframlegget
0027/02 TEK FYLKESVEGPLANEN 2002 - 2005.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0012/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det framlagte forslag til "HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002-2005" vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktningearbeidet i kommunen.
 2. "Introduksjonsprogram for nyankomne invandrere" gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsform.
 3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
 4. Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige/fylkeskommunale etater/instanser.

 

Sak nr.: 0013/02

MELDING OM BRANNVERNET 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for miljø, landbruk og teknisk godkjenner den framlagte årsmeldinga for 2001.

 

 

Sak nr.: 0014/02

TILKNYTNING SKEITJØNNA VASSLAG ( JERMSTADGRENDA ) - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttrapport og regnskap for investeringsprosjektet "Tilknytting av Skeitjønna Vasslag til Verdal Vannverk" tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0015/02

OMSORGSBOLIGER STEKKE - REGNSKAPS-SLUTTRAPPORT.

Behandling:

Ved votering ble saken tatt til orientering.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

 

 

Sak nr.: 0016/02

NY KLASSIFISERING AV OFFENTLIG VEGNETT. HØRING

Behandling:

Rådmannen la fram følgende forlag til vedtak.

Saken utsettes til neste møte.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

 

 

Sak nr.: 0017/02

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til vedtak.

Planutvalget ber administrasjonen justere forslaget slik at det er mer i samsvar med godkjent kommunedelplan for området.

Ved votering ble Iversen’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget ber administrasjonen justere forslaget slik at det er mer i samsvar med godkjent kommunedelplan for området.

 

 

Sak nr.: 0018/02

GJENBRUKSTORGET - PLASSERING

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til vedtak.

Administrasjonen bes arbeide med en framtidig lokalisering av Gjenbrukstorget til Ørin.

Ved votering ble Iversen’s forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen bes arbeide med en framtidig lokalisering av Gjenbrukstorget til Ørin.

 

 

Sak nr.: 0019/02

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. UAVKLARTE FORHOLD. ORIENTERING.

Behandling:

Tomas Hallem la fram følgende forslag til vedtak.

Saken utsettes.

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak nr.: 0020/02

STATENS VEGVESEN : SØKNAD OM LEIE AV AREAL INDUSTRIOMRÅDET KLAGE

Behandling:

Nils G. Leirset la fram følgende forslag til alternativt vedtak.

Hovedutvalget tar klagen til følge. Midlertidig plassering av asfaltverk for Statens Vegvesen på Ørin Nord aksepteres ikke.

Ved alternativ votering mellom rådmannens og Leirset sitt forslag til vedtak, ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk opprettholder sitt vedtak i sak 133/1
 2. Saken sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig vedtak
 3. Vedtaket gjort 13.12.01 gis oppsettende virkning til saken er behandlet hos fylkesmannen.

 

 

Sak nr.: 0021/02

FARTSGRENSE 30 KM/T I GML. FERJEVEG/SAGSTUVEGEN PÅ ØRMELEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtar hovedutvalget at det skiltes med fartsgrense 30 km/t på Gml. Ferjeveg, Sagstuvegen og Bruksvegen i samsvar med skiltplan dat. 03.10.01.

Dette vedtak gjelder sammen med vedtak 490/81 (formannskapet).

 

 

Sak nr.: 0022/02

REGNSKAPSRAPPORT PR.28.02.2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0023/02

SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ EIENDOMMEN SVEBERG 271/2.

Behandling:

Nils G. Leirset la fram følgende forslag til vedtak.

 1. Hovedutvalget går inn for at det skal gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering til boligtomt på eiendom Sveberg gnr/bnr 271/2.
 2. Dispensasjonen begrunnes med at området ligger i en utkant og at søkeren har spesielle behov.
 3. Saken sendes på høring til aktuelle fagmyndigheter.

Ved alternativ votering ble Nils G. Leirset’s forslag vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget går inn for at det skal gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering til boligtomt på eiendom Sveberg gnr/bnr 271/2.
 2. Dispensasjonen begrunnes med at området ligger i en utkant og at søkeren har spesielle behov.
 3. Saken sendes på høring til aktuelle fagmyndigheter.

 

 

Sak nr.: 0024/02

STEINUTTAK PÅ STENE NORDRE/ØSTRE 242/2. KLAGE.

Behandling:

Thomas Hallem la fram følgende forslag til alternativt vedtak.

 1. Med hjemmel i plan og bygningslovens §7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for massetak for Stene nordre/østre 242/2 som omsøkt.
 2. Store miljø- og trafikksikkerhetsmessige grunner utgjør særlige grunner for dispensasjon
 3. Uttaksvolumet begrenses til 15500 lm3.
 4. Landbruksmyndighetene aksepterer midlertidig omdisponering til fordel for massetak. Forutsetningen er at arealet ihht. Skogbruksloven §50 skal bringes tilbake til opprinnelige skogbrukspotensiale.
 5. Landbruksmyndighetene krever økonomisk sikring av rehabiliteringskostnadene ved at grunneiere innbetaler til kommunalt rehabiliteringsfond kr.2,- pr. lm3.
 6. Rehabilitering av området skal skje ihht krav kommunen stiller. Rehabiliteringen skal være sluttført senest 1 år etter avsluttet leveranse til vegvesenet.

Ved votering ble Tomas Hallem’s forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan og bygningslovens §7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for massetak for Stene nordre/østre 242/2 som omsøkt.
 2. Store miljø- og trafikksikkerhetsmessige grunner utgjør særlige grunner for dispensasjon
 3. Uttaksvolumet begrenses til 15500 lm3.
 4. Landbruksmyndighetene aksepterer midlertidig omdisponering til fordel for massetak. Forutsetningen er at arealet ihht. Skogbruksloven §50 skal bringes tilbake til opprinnelige skogbrukspotensiale.
 5. Landbruksmyndighetene krever økonomisk sikring av rehabiliteringskostnadene ved at grunneiere innbetaler til kommunalt rehabiliteringsfond kr.2,- pr. lm3.
 6. Rehabilitering av området skal skje ihht krav kommunen stiller. Rehabiliteringen skal være sluttført senest 1 år etter avsluttet leveranse til vegvesenet.

 

 

Sak nr.: 0025/02

HELEN BRUHEIM/RUNE INGEBRIGTSEN. PÅBYGG LOFTSETASJE/FASADEENDRING, SKOMAKERVN. 6 278/93 OG 141. KLAGE FRA NABO PÅ HOVEDUTVALGETS VEDTA

Behandling:

Rådmannen la fram følgende forslag til vedtak.

Vedtak i sak131/01 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Vedtak i sak131/01 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.

 

 

Sak nr.: 0026/02

REGULERINGSPLAN FOR ROMPTROLLDAMMEN HYTTEFELT, SANDVIKA.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget at endret reguleringsplan for Romptrolldammen hyttefelt dat. 21.01.02, legges fram for offentlig ettersyn.

 

 

Sak nr.: 0027/02

FYLKESVEGPLANEN 2002 - 2005.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunens andel på 2,5 mill. kr av kostnadene til gang- og sykkelveg langs fylkesveg 173 mellom Nordgata og Verdalsøra skoler, tas opp til vurdering i forbindelse med revisjon av økonomiplanen i 2002.