MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 17.01.02

 

Fraværende :  Brit Fredriksen
Varamedlemmer : Kjetil Bakkan
Til stede :
Dessuten møtte :  Rudolf Holmvik, Bård Kotheim. Øivind Holand, Petter Bjartnes(delvis)

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/02 TEK ÅRSRAPPORT 2001 - BYGGSAK, FRADELING OG REGULERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0002/02 TEK FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT TEKNISK ETAT FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0003/02 TEK BETALINGSSATSER BRANNVESENET 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0004/02 TEK FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG - PÅLEGG OM TILTAK FOR LUKTBEKJEMPELSE VED SKJØRDALEN AVFALLSPLASS
Klikk her for å se saksframlegget
0005/02 OPPRYDDING PÅ NÆRINGSEIENDOM TIL TOR RISAN
Klikk her for å se saksframlegget
0006/02 TUNGTRAFIKK RV 72.
Klikk her for å se saksframlegget
0007/02 TEK SØKNAD OM DISPONERING AV MYROMRÅDE TIL SNØSCOOTERBANE. VESTGÅRDEN 227/1 I SUL.
Klikk her for å se saksframlegget
0008/02 TEK STEINBRUDD STENE NORDRE/ØSTRE 242/2
Klikk her for å se saksframlegget
0009/02 TEK LILLIAN ELVERENG : UTSLIPPSSØKNAD 171/1- KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0010/02 LAN OTTAR JULNES : KONSESJONSSØKNAD 191/1
Klikk her for å se saksframlegget
0011/02 TEK GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0001/02

ÅRSRAPPORT 2001 - BYGGSAK, FRADELING OG REGULERING.

Behandling:

Thomas Hallem og Bjørn Iversen la fram følgende tilleggsforslag i saken.

Administrasjonen bes arbeide med å framskaffe nye sentrumsnære arealer med sikte på boligbygging i tillegg til Reinsholm.

Ved votering ble Thomas Hallem og Bjørn Iversen sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.
 2. Administrasjonen bes arbeide med å framskaffe nye sentrumsnære arealer med sikte på boligbygging i tillegg til Reinsholm.

 

 

Sak nr.: 0002/02

FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT TEKNISK ETAT FOR 2001

Behandling:

Nils Georg Leirset la fram følgende forslag til tilleggspunkt til vedtak.

"Hovedutvalget tar saken til orientering, men beklager sterkt at ekstra pensjonsregning fra KLP medfører en overskridelse på ca. 500000,- for dette hovedutvalget sitt ansvarsområde. Hovedutvalget ber formannskapet om å innhente tilbud og utarbeide en vurdering for mulig overgang til andre leverandører enn KLP. Slik vurdering må legges fram for politisk behandling i god tid før neste årsskifte."

Ved votering ble administrasjonens tilråding og Leirset’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Hovedutvalget tar saken til orientering, men beklager sterkt at ekstra pensjonsregning fra KLP medfører en overskridelse på ca. 500000,- for dette hovedutvalget sitt ansvarsområde. Hovedutvalget ber formannskapet om å innhente tilbud og utarbeide en vurdering for mulig overgang til andre leverandører enn KLP. Slik vurdering må legges fram for politisk behandling i god tid før neste årsskifte.

 

 

 

Sak nr.: 0003/02

BETALINGSSATSER BRANNVESENET 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken framlegges for hovedutvalget til informasjon.

 

 

Sak nr.: 0004/02

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG - PÅLEGG OM TILTAK FOR LUKTBEKJEMPELSE VED SKJØRDALEN AVFALLSPLASS

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0005/02

OPPRYDDING PÅ NÆRINGSEIENDOM TIL TOR RISAN

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende alternative forslag til administrasjonens punkt 1 til vedtak.

"HULMT registrerer de tiltak som er utført, men pålegger Tor Risan å gjennomføre skjermingstiltak i samråd med kommunen ihht. Pkt.4 sak 0130/00."

Ved alternativ votering mellom Bjørn Iversen’s og administrasjonens forslag til vedtak, ble Bjørn Iversen’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kjetil Bakkan la fram forslag til et nytt punkt 2 til vedtak.

"Innferdselselsårer til sentrum bør være fri for innsyn til industriområder. Dette tas hensyn til i reguleringsplan for sentrum."

Ved votering ble Kjetil Bakkan’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. HULMT registrerer de tiltak som er utført, men pålegger Tor Risan å gjennomføre skjermingstiltak i samråd med kommunen ihht. Pkt.4 sak 0130/00.
 2. Inferdselselsårer til sentrum bør være fri for innsyn til industriområder. Dette tas hensyn til i reguleringsplan for sentrum.

 

 

Sak nr.: 0006/02

TUNGTRAFIKK RV 72.

Behandling:

Arbeiderpartiet la fram følgende forslag til vedtak i saken:

"

 1. Verdal kommune krever omgående utbygging av gang- og sykkelveg på de sårbare strekningene Lysthaugen - Graven og fra Vinne skole – Valstadmoen.
 2. Kravet begrunnes i den stadig økende tungtrafikken på strekningen. I tillegg til eksisterende tungtrafikk legger Norske Skog Skogn sin flistransport over fra jernbane til trailer. Trailertrafikken vil dermed øke med mer enn ett vogntog ekstra pr. time, langs disse usikrede veistrekningene. Dette medfører en sterk opptrapping av en allerede anstrengt trafikksituasjon.
 3. Det vises for øvrig til Verdal kommunes tidligere uttalelser både til vegtrafikkplan og handlingsplan for trafikksikkerhet hvor det gjentatte ganger er gitt sterkt uttrykk for behov for gang- og sykkelveg langs de omtalte strekninger.
 4. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg inviteres til befaring på de aktuelle vegstrekninger."

 

Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune krever omgående utbygging av gang- og sykkelveg på de sårbare strekningene Lysthaugen - Graven og fra Vinne skole – Valstadmoen.
 2. Kravet begrunnes i den stadig økende tungtrafikken på strekningen. I tillegg til eksisterende tungtrafikk legger Norske Skog Skogn sin flistransport over fra jernbane til trailer. Trailertrafikken vil dermed øke med mer enn ett vogntog ekstra pr. time, langs disse usikrede veistrekningene. Dette medfører en sterk opptrapping av en allerede anstrengt trafikksituasjon.
 3. Det vises for øvrig til Verdal kommunes tidligere uttalelser både til vegtrafikkplan og handlingsplan for trafikksikkerhet hvor det gjentatte ganger er gitt sterkt uttrykk for behov for gang- og sykkelveg langs de omtalte strekninger.
 4. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg inviteres til befaring på de aktuelle vegstrekninger.

 

 

 

Sak nr.: 0007/02

SØKNAD OM DISPONERING AV MYROMRÅDE TIL SNØSCOOTERBANE. VESTGÅRDEN 227/1 I SUL.

Behandling:

Jostein Dahle la fram følgende forslag til alternativt vedtak.

"Det gis ikke dispensasjon fra kommunedelplan. Tiltakshaver bes fremme en ordinær reguleringssak i henhold til kommuneplan."

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Dahle’s forslag til vedtak, ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Dahle la deretter fram følgende tilleggsforslag til vedtak.

Administrasjonen bes arbeide for å få saksbehandling av motorferdselsloven til Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Ved votering ble tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Svein Frode Grande, Vestgården 227/1, Sul, gis midlertidig dispensasjon etter pbl §7 til å disponere omsøkte areal til crossbane for snøscooter.
 2. Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2002.
 3. For drift ut over dispensasjonstiden kreves det utarbeidet reguleringsplan. Parkeringsplass i nærområdet til scooterbanen innarbeides i reguleringsplanen.
 4. Administrasjonen bes arbeide for å få saksbehandling av motorferdselsloven til Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.

 

 

Sak nr.: 0008/02

STEINBRUDD STENE NORDRE/ØSTRE 242/2

Behandling:

Det ble votert alternativt mellom de to administrativt framlagte forlag til vedtak.

Ved votering ble forslaget som innebærer å ikke gi dispensasjon til steinuttak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Roy Stangvik framla i tillegg følgende forslag til nytt tilleggspunkt til vedtak.

"Hovedutvalget ber administrasjonen prioritere sterkere kontroll av masseuttak i henhold til gitte volum/vedtak."

Hovedutvalget ber administrasjonen prioritere sterkere kontroll av masseuttak i henhold til gitte volum/vedtak.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §7 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for massetak på Stene nordre/østre 242/2 som omsøkt.
 2. Hovedutvalget ber administrasjonen prioritere sterkere kontroll av masseuttak i henhold til gitte volum/vedtak.

 

 

 

Sak nr.: 0009/02

LILLIAN ELVERENG : UTSLIPPSSØKNAD 171/1- KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vedtak om utslippstillatelse i sak 0276/01 opprettholdes. Klagen inneholder ikke nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtaket.
 2. Saken oversendes Verdal kommunes klagenemnd for endelig avgjørelse.

 

 

Sak nr.: 0010/02

OTTAR JULNES : KONSESJONSSØKNAD 191/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Kristin Årstad Julnes og Ottar Julnes får konsesjon på erverv av eiendommen Helgåsen østre gnr. 191 bnr. 1 og 3 ved Kleppen i Verdal kommune , og at den avtalte kjøpesummen på kr. 400.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at søkerne driver eiendommen landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

Sak nr.: 0011/02

GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Forslagene fra gatenavnkomiteen legges ut til offentlig ettersyn.
Dersom det ikke kommer inn protester, er vedtaket å betrakte som endelig."

 

 

Andre saker: