MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 20.11.01

 

Fraværende : Roy Stangvik, Ingjar Risholt, Brit Fredriksen og Jostein Dahle fratrådte
ved sak 121, 122 og 123/01.
Varamedlemmer : Ståle Aasgaard
Til stede :
Dessuten møtte : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Petter Bjartnes(delvis), Trond Rian
(delvis), Øivind Holand (delvis)

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0105/01 LAN BODIL BRUVOLD HOJEM : FRADELINGSSØKNAD 9/3
Klikk her for å se saksframlegget
0106/01 LAN LEIF STENE / JOHAN STENE /TORBJØRG WISTH : FRADELINGSSØKNAD 32/17
Klikk her for å se saksframlegget
0107/01 LAN GEIR MARTIN BJØRKENG : KONSESJONSSØKNAD 134/5
Klikk her for å se saksframlegget
0108/01 LAN ODDFRID HOLMLI : SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 149/3
Klikk her for å se saksframlegget
0109/01 TEK BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0110/01 TEK REGNSKAP PR.31.10.01
Klikk her for å se saksframlegget
0111/01 TEK FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0112/01 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0113/01 TEK FORNYELSE AV SENTRAL GODKJENNING FOR TEKNISK ETAT I HENHOLD TIL NY PLAN OG BYGNINGSLOV
Klikk her for å se saksframlegget
0114/01 TEK TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FYLKES- OG KOMMUNEVEGER.
Klikk her for å se saksframlegget
0115/01 TEK FARTSDEMPENDE TILTAK I GAMLEVEGEN, ØRMELEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0116/01 TEK FARTSDEMPENDE TILTAK I BERGSHAUGEN, VINNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0117/01 TEK PARKERINGSPLASS FOR SNØSCOOTERTRANSPORT I SANDVIKA.
Klikk her for å se saksframlegget
0118/01 TEK STEINUTTAK PÅ STENE NORDRE/ØSTRE 242/2
Klikk her for å se saksframlegget
0119/01 TEK REGULERINGSPLAN ØRMELEN BO- OG HELSETUN. OMSORGSBOLIGER
Klikk her for å se saksframlegget
0120/01 TEK KONSEKVENSUTREDNING.. ØRIN NORD
Klikk her for å se saksframlegget
0121/01 TEK STIKLESTAD. REGULERINGSPLAN OG HOVEDPLAN FOR STIKLESTADPARKEN
Klikk her for å se saksframlegget
0122/01 TEK REGULERINGSPLAN FORBREGD/LEIN, DEL 3. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 37 BNR 186, DALHAUG 7.
Klikk her for å se saksframlegget
0123/01 TEK SVANHILD GRØNTVEDT. SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV LEVEGG PÅ EIENDOMMEN KILA 12 GNR 283 BNR 93.
Klikk her for å se saksframlegget
0124/01 B-SAK Unntatt offentlighet Offentlighetsloven §6
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0105/01

BODIL BRUVOLD HOJEM : FRADELINGSSØKNAD 9/3

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, vedtar hovedutvalget at Bodil Bruvold Hojem får fradele den bebygde boligtomta på inntil 2 da. av eiendommen Bruvold, gnr. 9 bnr. 3 i Sjøbygda i Verdal kommune.

Det er en betingelse at dyrkajorda fortsatt drives landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0106/01

LEIF STENE / JOHAN STENE /TORBJØRG WISTH : FRADELINGSSØKNAD 32/17

Behandling:

Nils G. Leirset la fram følgende forslag til vedtak:

HULMT viser til Jordlovens krav om at fradeling av en landbrukseiendom først kan skje dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det.

HULMT ønsker en generell gjennomgang og drøfting av hvordan kommunen bør forholde seg i saker av denne typen slik at behandlingen kan skje på en samfunnsmessig forsvarlig måte og mest mulig enhetlig fra sak til sak, og ber om administrasjonens bistand til dette.

Saken utsettes i påvente på en slik generell gjennomgang/drøfting.

Det ble først votert vedrørende utsettelsesforslaget. Ved votering ble utsettelsesforslaget avvist med 9 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert vedrørende rådmannens forslag til vedtak.

Ved votering ble tilrådingen vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, og vedlagte kjøpekontrakt vedtar hovedutvalget at eierne Leif Stene, Johan Stene og Torbjørg Wisth får fradele det bebygde tunet på inntil 3 da av eiendommen Uglen søndre, gnr. 32 bnr. 17 i Raset i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0107/01

GEIR MARTIN BJØRKENG : KONSESJONSSØKNAD 134/5

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Geir Martin Bjørkeng får konsesjon på erverv av eiendommen Halset vestre, gnr. 134 bnr. 5, 8 og 10 i Leirådal i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen på kr. 700.000,- godkjennes.

 

 

 

Sak nr.: 0108/01

ODDFRID HOLMLI : SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 149/3

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Oddfrid Holmli får konsesjon for erverv av eiendommen Nygårdsenget gnr. 149 bnr. 3 i Ulvilla i Verdal kommune , og at den avtalte kjøpesummen på kr. 30.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonseiendommen drives landbruksmessig forsvarlig sammen med Holmlis eiendom Jamtplassen, gnr. 162 bnr. 12 .

 

 

 

Sak nr.: 0109/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

Rådmannen la fram følgende forslag til tillegg til vedtak.

Tilleggstekst til punkt 8 i budsjettvedtak.

Nytt punkt 14a.

Det opprettes ny utgiftspost "Egenandel Verdal Vekst" kr.1.000.000,-.
Ny inntektspost "Refusjon prosjektarbeid" kr.750.000,-.
Tilskudd "Verdal Næringsforum" tilføres post "Egenandel Verdal Vekst"

 

Nytt punkt 14 b.

Ved votering ble tillegg til punkt 8 samt nytt punkt 14a og 14b enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet vedrørende rådmannens forslag til budsjettvedtak inkludert foreslåtte tilleggsforslag. Ved votering ble tilrådingen inkludert vedtatte tilleggspunkt enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2002-05 og budsjett 2002. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002. Følgende hovedoversikt vedtas (Bare kommunestyret kan foreta endringer i disse hovedtallene):
 2. Hovedoversikt drift

  Regnskap 2000

  Budsjett 2001

  Budsjett

  2002

  Økonomi-

  plan 2003

  Økonomi-

  plan 2004

  Økonomi-

  plan 2005

  1. Sentraladministrasjonen

  18 555 840

  19 006 320

  20 975 400

  21 550 400

  20 625 400

  20 875 400

  2. Kultur og oppveksetaten

  100 812 637

  105 135 082

  108 791 760

  108 022 602

  106 872 794

  106 057 099

  3. Helse og sosialetaten

  110 064 468

  112 817 603

  137 058 093

  137 750 014

  136 992 565

  136 992 565

  4. Teknisk etat

  21 806 021

  18 842 868

  20 400 000

  18 645 800

  16 975 600

  15 257 700

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Skatt på inntekt og formue

  123 935 764

  141 300 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  Eiendomsskatt

  236 143

  4 500 000

  9 700 000

  9 450 000

  9 200 000

  8 950 000

  Rammetilskudd

  140 176 266

  139 015 000

  160 200 000

  161 000 000

  161 800 000

  162 600 000

  Kompensasjonstilskudd

  1 000 000

  2 000 000

  1 940 000

  1 880 000

  1 820 000

  Andre frie midler

  3 676 231

  3 492 000

  2 700 000

  2 500 000

  2 300 000

  2 100 000

  Statstilskudd flyktninger

  5 392 500

  7 220 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  Inntekter fra 1. - 6.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sum driftsinntekter ekskl. renter

  273 416 904

  296 527 000

  339 920 000

  340 210 000

  340 500 000

  340 790 000

  Sum driftsutgifter ekskl. renter

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Brutto driftsresultat

  22 177 938

  40 725 127

  52 694 747

  54 241 184

  59 033 640

  61 607 236

  Renteutgifter

  21 132 739

  24 125 000

  29 200 000

  26 900 000

  26 800 000

  25 700 000

  Renteinntekter

  5 597 639

  5 500 000

  5 000 000

  4 900 000

  4 600 000

  4 300 000

  Netto renteutgifter

  15 535 100

  18 625 000

  24 200 000

  22 000 000

  22 200 000

  21 400 000

  Avdrag på lån

  15 450 352

  27 900 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Mottatte avdrag på formidl.lån 1)

  1 969 853

  1 900 000

  0

  0

  0

  0

  Netto gjeldsavdrag

  13 480 499

  26 000 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Netto kapitalutgifter

  29 015 599

  44 625 000

  52 694 747

  49 741 184

  49 533 640

  48 607 236

  Netto driftsresultat

  -6 837 661

  -3 899 873

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Underskuddsdekning

  0

  0

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Finansiering i kapitalregnskapet

  0

  0

  0

  Bruk av fond

  555 868

  -600 127

  0

  Resultat

  -6 281 793

  -4 500 000

  0

  0

  0

  0


 3. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2002 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet:
 4. Budsjett 2002

  Politikk

  3 250 900

  Administrasjon og fellesutgifter

  5 415 000

  Personal- og lønnsseksjonen

  5 144 100

  IT

  2 929 600

  Kommunekassen

  4 235 800

  Sum sentraladministrasjonen

  20 975 400

  Administrasjon kultur- og oppvekst, ulike spesialtiltak

  12 263 842

  Ulike kulturtiltak

  4 225 685

  Kirken

  4 701 870

  PPT

  1 575 839

  Musikk- og kulturskole

  511 171

  Fritidsklubb

  629 789

  Kino

  453 138

  Bibliotek

  2 579 620

  Svømmehall

  883 097

  Vuku barne- og ungdomsskole

  13 087 673

  Volden skole

  1 841 000

  Leksdal skole

  3 343 183

  Stiklestad skole

  8 579 275

  Verdalsøra barneskole

  10 363 167

  Verdalsøra ungdomsskole

  15 215 693

  Ørmelen skole

  10 444 680

  Vinne skole

  8 852 616

  Ness oppvekstsenter

  3 244 941

  Garnes oppvekstsenter

  2 107 622

  Leksdal barnehage

  32 691

  Forbregd-Lein barnehage

  294 243

  Veslefrikk barnehage

  621 929

  Ørmelen barnehage

  577 320

  Vinne barnehage

  838 836

  Vuku barnehage

  197 211

  Kanutten barnehage

  493 408

  Familiebarnehagen

  617 115

  Sjøbygda barnehage

  215 106

  Sum kultur og oppvekstetaten

  108 791 760

  Administrasjon m.m Helse- og sosial

  -766 881

  Helse

  12 374 450

  Helsestasjon

  2 749 549

  Sosialavdelingen

  30 465 910

  Tiltak funksjonshemmede

  20 559 261

  Vinne distrikt

  27 785 794

  Øra distrikt

  35 769 811

  Vuku distrikt

  8 120 199

  Sum helse og sosialetaten

  137 058 093

  Administrasjon Teknisk

  2 877 000

  Plan og miljø

  1 245 000

  Kommunalteknikk

  -5 264 500

  Næring

  2 586 000

  Brann og feiervesen

  3 560 500

  Kommunale bygg

  15 396 000

  Sum teknisk etat

  20 400 000

  Totalt

  287 225 253


  Det enkelte hovedutvalg/formannskap får fullmakt til å omfordele midler mellom de ulike virksomhetsområdene innen sitt ansvarsområde.

 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2002 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
 6. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2002-05. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002.
 7. Ordinære investeringer 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  IT-investeringer

  1,3

  1,0

  1,0

  1,0

  4,3

  Kontorteknisk utstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,1

  0,1

  Arkivutstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  0,5

  IT-utstyr i grunnskolen

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,2

  Verdalsøra ungdomsskole

  0,5

  5,5

  3,0

  0,0

  9,0

  Vuku barne og ungdomsskole

  3,5

  4,5

  0,0

  0,0

  8,0

  Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Utbedring tak

  0,5

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  Kjøkken Verdal Bo- og helsetun

  1,6

  1,6

  0,0

  0,0

  3,2

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,4

  Kirker/kirkegårder

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Nytt golv Verdalhallen

  0,4

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku

  1,0

  1,0

  0,5

  0,5

  3,0

  Geodatakartlegging

  0,3

  0,0

  0,0

  0,0

  0,3

  Kommunale veger

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Til sammen

  11,0

  15,5

  6,4

  4,0

  36,9

  Investeringer betalingstjenestene 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Hovedplan vannforsyning

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  20,0

  Sanering eksisterende kloakk

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  12,0

  Spredt avløp

  1,0

  2,0

  2,0

  2,0

  7,0

  Ny feiebil

  0,3

  0,0

  0,2

  0,0

  0,5

  Til sammen

  9,3

  10,0

  10,2

  10,0

  39,5

   

  Investeringer pleie og omsorg 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Omsorgsboliger Lysgård

  7,0

  0,0

  0,0

  0,0

  7,0

  Omsorgsboliger Reinsholm

  1,9

  0,0

  0,0

  0,0

  1,9

  Omsorgsboliger Ringvei N

  2,0

  0,0

  0,0

  0,0

  2,0

  Nybygg ØBH

  23,0

  23,0

  0,0

  0,0

  46,0

  Omsorgsboliger Vuku

  0

  8

  7

  0,0

  15,0

  Andre nye omsorgsboliger

  0

  0

  0

  0,0

  0,0

  Til sammen

  33,9

  31,0

  7,0

  0,0

  71,9

  Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

  Finansiering

  2002

  2003

  2004

  2005

  Totalt

  Totale investeringer

  54,2

  56,5

  23,6

  14,0

  148,3

  Finansiering:

  Bruk av lån

  51,8

  48,1

  22,2

  14,0

  136,0

  Bruk av tilskudd

  2,5

  8,4

  1,5

  0,0

  12,3

   

 8. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 51.800.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 9. Det tas opp inntil 30 mill. kroner i kassakreditt.
 10. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 11. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startes ny gebyrperiode for beregning av selvkost. Første år i perioden starter i år 2002 og vil gå over 5 år til og med år 2006.
 12. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2002. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 13. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 14. Det er avsatt 1,6 mill. kroner i budsjettet for til dekning av økte lønnsutgifter i 2002 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2001og kommunens egenandel for AFP 62-65 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 15. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 16. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2002.
 17. I budsjett for virksomhetsområde næring gjøres følgende endringer.

Det opprettes ny utgiftspost "Egenandel Verdal Vekst" kr.1.000.000,-.

Ny inntektspost "Refusjon prosjektarbeid" kr.750.000,-.
Tilskudd "Verdal Næringsforum" tilføres post "Egenandel Verdal Vekst"
Investeringspost "Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku" gis benevnelsen "Utviklingsprosjekt
Verdal Vekst"

 

 

 

 

Sak nr.: 0110/01

REGNSKAP PR.31.10.01

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Regnskapsrapporten pr.31.10.01 tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0111/01

FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 109 vedtar kommunestyret framlagte forslag til nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven for 2002 vedtas.

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2002.

 

 

 

Sak nr.: 0112/01

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2002 til kr.1576,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0113/01

FORNYELSE AV SENTRAL GODKJENNING FOR TEKNISK ETAT I HENHOLD TIL NY PLAN OG BYGNINGSLOV

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0114/01

TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FYLKES- OG KOMMUNEVEGER.

Behandling:

I møtet ble det foreslått å endre tilrådingen for kommuneveger punkt 3. Nytt alternativt forlag:

3. Sørskagevegen, Trones Leskur

Ved votering ble det alternativt framlagte forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune søker om trafikksikkerhetsmidler slik det framgår av prioriteringen i saksopplysningene ovenfor. Prioritering for kommuneveger vedtas slik:

 1. Bergshaugen, Vinne Fartsdempende tiltak.
 2. Gamlevegen, Ørmelen Fartsdempende tiltak.
 3. Sørskagevegen, Trones Leskur.

 

 

 

Sak nr.: 0115/01

FARTSDEMPENDE TILTAK I GAMLEVEGEN, ØRMELEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På Gamlevegen mellom Prix – og Ørmelen barnehage bygges det 3 stk. fartshumper, som finansieres over investeringsbudsjettet for kommunale veger i 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0116/01

FARTSDEMPENDE TILTAK I BERGSHAUGEN, VINNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På samlevegen Bergshaugen bygges det 4 stk. fartshumper, som finansieres over investeringsbudsjettet for kommunale veger i 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0117/01

PARKERINGSPLASS FOR SNØSCOOTERTRANSPORT I SANDVIKA.

Behandling:

Ståle Åsgård erklærte seg inhabil til saken da han er leder i Snøscooterklubben.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Sandvika, vedtatt 21.06.89, for omdisponering av areal til parkeringsplass på følgende vilkår:

 

 

 

 

Sak nr.: 0118/01

STEINUTTAK PÅ STENE NORDRE/ØSTRE 242/2

Behandling:

Thomas Hallem, Senterpartiet, la fram følgende forlag til alternativt vedtak.

Med hjemmel i plan og bygningsloven gis det dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel for masseuttak på Stene Nordre/Østre 242/2 som omsøkt.

Det tas forbehold om at:

Ved alternativ votering mellom rådmannens og Hallems forslag til vedtak ble Thomas Hallems forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningsloven gis det dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel for masseuttak på Stene Nordre/Østre 242/2 som omsøkt.

Det tas forbehold om at:

 

 

 

 

Sak nr.: 0119/01

REGULERINGSPLAN ØRMELEN BO- OG HELSETUN. OMSORGSBOLIGER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Ørmelen Bo- og Helsetun, utvidelse, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

 

Sak nr.: 0120/01

KONSEKVENSUTREDNING.. ØRIN NORD

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0121/01

STIKLESTAD. REGULERINGSPLAN OG HOVEDPLAN FOR STIKLESTADPARKEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0122/01

REGULERINGSPLAN FORBREGD/LEIN, DEL 3. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 37 BNR 186, DALHAUG 7.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget viser til ovenstående og vedtar i h.h.t. PBL § 28-1, 2. ledd mindre vesentlig reguleringsendring som går ut på at 50 m2 av friarealet omreguleres til boligformål i h.h.t. søknad.

 

 

 

Sak nr.: 0123/01

SVANHILD GRØNTVEDT. SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV LEVEGG PÅ EIENDOMMEN KILA 12 GNR 283 BNR 93.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget har merket seg anmerkningene fra naboen, men finner ikke å kunne ta disse til følge da leveggen er beskjeden både i høyde og utstrekning.
 2. Planutvalget finner at overtredelsen er av bagatellmessig betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner.
 3. Planutvalget gir i h.h.t. PBL § 7 dispensasjon fra avstandsbestemmelsen (§70) slik at levegg kan oppføres i h.h.t. søknad.
 4. Klageadgang.

 

 

 

Sak nr.: 0124/01

B-Sak Unntatt offentlighet Offentlighetsloven §6

Behandling:

 

Vedtak: