MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 04.10.01

 

Fraværende : Jostein Dahle, Kristin Hildrum, Brit Fredriksen, Roy Stangvik. Arne Holan fratrådte møte ved sak 97/01.

Varamedlemmer : Anne Grete Wold Olsen, Øystein Kvello

Til stede :

Dessuten møtte : Teknisk sjef, driftssjef

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
 
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0083/01 BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0084/01 TEK NESS BORETTSLAG - OVERTAGELSE AV PUMPESTASJON OG PUMPELEDNING TIL KOMMUNAL DRIFT
Klikk her for å se saksframlegget
0085/01 TEK RV757 ØRMELEN-GARPA - KOMMUNALTEKNISKE ARBEIDER - ØKONOMISK OVERSIKT.
Klikk her for å se saksframlegget
0086/01 TEK TILKOBLING AV BEBOERE TOKSTAD-HUSEBY-KVAM, VOLHAUGEN - TILKOBLING TIL VERDAL VANNVERK
Klikk her for å se saksframlegget
0087/01 TEK ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG- UTSETTELSE AV VEDTAK VEDRØRENDE ØKNING AV AVFALLSMENGDE
Klikk her for å se saksframlegget
0088/01 TEK HØRING AV PLAN VEDRØRENDE FORBYGGING AV BROKSKITBEKKEN
Klikk her for å se saksframlegget
0089/01 TEK FYLKESVEGPLANEN 2002 - 2005. HØRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0090/01 NY SKOGTAKST
Klikk her for å se saksframlegget
0091/01 LAN TORMOD/GRETA HÅNDE : SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOM 42/4 , 46/6 ,10 OG 12/10
Klikk her for å se saksframlegget
0092/01 TEK VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.
Klikk her for å se saksframlegget
0093/01 TEK FYLKESKOMMUNENS HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 2002-2005. HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0094/01 TEK AREALMELDINGEN. HØRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0095/01 TEK SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN NÆSGAARD II, 118/31.
Klikk her for å se saksframlegget
0096/01 TEK SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ EIENDOMMEN HALLEM SØNDRE 34/1.
Klikk her for å se saksframlegget
0097/01 TEK AS VÆRDALSBRUKET. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR VEG I HYTTEFELT STORTJERN - BRINGSÅSEN, VERA
Klikk her for å se saksframlegget
0098/01 TEK STIG JØNSSON. PRIVAT REGULERINGSSAK FOR EIENDOMMEN STORLUNET GNR 195 BNR 1 I VERA.
Klikk her for å se saksframlegget
0099/01 TEK PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR 198/2 VÆREN I VERA
Klikk her for å se saksframlegget
0100/01 TEK VUKU POSTKONTOR. ULOVLIG PLASSERING PÅ TOMTA.
Klikk her for å se saksframlegget
0101/01 TEK ELLEN AALBERG. ULOVLIG OPPFØRT GJERDE/LEVEGG, SAMT TRAPP/REPOS OG FASADEENDRING PÅ UTHUS PÅ EIENDOMMEN GNR 18 BNR 632, F.NR. 32.
Klikk her for å se saksframlegget
0102/01 TEK GRANDE VANGSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR 19 BNR 236, SULJORDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0104/01 TEK MASSETAK I VERDAL - RESSURSER OG KONSEKVENSER. SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0103/01 TEK ANDRE SAKER OPPTATT I MØTET
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0083/01

BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001

Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet, la fram følgende forslag til alternativt vedtak.

HULMT tar budsjettsituasjonen for hovedutvalgets ansvarsområde til etterretning og understreker nødvendigheten av å gå i balanse inneværende år.

Ved votering ble Bjørn Iversen’s forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. HULMT tar budsjettsituasjonen for hovedutvalgets ansvarsområde til etterretning og understreker nødvendigheten av å gå i balanse inneværende år.

 

 

Sak nr.: 0084/01

NESS BORETTSLAG - OVERTAGELSE AV PUMPESTASJON OG PUMPELEDNING TIL KOMMUNAL DRIFT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk overtar kloakkpumpestasjon med tilhørende kloakkpumpeledning til kommunal drift under forutsetning av at Ness borettslag dekker strømutgiftene på stasjonen.
 2. Kommunen forbeholder seg rett til å sette opp hus på stasjonen dersom dette blir aktuelt. Kostnader for dette tiltak samt andre utbedringer på stasjonen vil bli dekket av kommunen.

 

 

Sak nr.: 0085/01

RV757 ØRMELEN-GARPA - KOMMUNALTEKNISKE ARBEIDER - ØKONOMISK OVERSIKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

Sak nr.: 0086/01

TILKOBLING AV BEBOERE TOKSTAD-HUSEBY-KVAM, VOLHAUGEN - TILKOBLING TIL VERDAL VANNVERK

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vedtar at anlegget opp til Huseby/Tokstad/Kvam starter opp så raskt som mulig ut fra følgende forutsetninger:

 

Sak nr.: 0087/01

ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG- UTSETTELSE AV VEDTAK VEDRØRENDE ØKNING AV AVFALLSMENGDE

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

 

Sak nr.: 0088/01

HØRING AV PLAN VEDRØRENDE FORBYGGING AV BROKSKITBEKKEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune har ingen vesentlig innvendinger mot plan for sikringstiltak mot leirskred i Brokskitbekken på Stiklestad.
 2. Ønske/krav fra grunneier på Stiklestad nordre om nødvendig areal til adkomst til mekanisk verksted og til trelastlager, samt driftsveger over bekken må innarbeides i planen.

 

Sak nr.: 0089/01

FYLKESVEGPLANEN 2002 - 2005. HØRING.

Behandling:

Arbeiderpartiet, la fram følgende forslag til alternativt vedtak.

 1. Kommunen gir i hovedsak sin tilslutning til de prioriteringer som er gjort av aktuelle prosjekt i Verdal. Det er uakseptabelt at gang- og sykkelveg langs fv. 173 fra Nordgata til Verdalsøra skoler ikke er prioritert.
 2. For ca. 15 år siden ble det lovd bedring av Haukåvegen i løpet av 10 år. Det vart påbegynt sprengning av Høgberga, men ble avsluttet etter kort tid. Dette er en strekning med smal veg, med fjellet/berget på den ene siden, og vatnet rett ned på den andre siden av vegen. Den er bratt, svingete, uoversiktlig og smal. Veistrekningen er ikke trafikksikker, og bør prioriteres ved rullering av planen.
 3. Det ble først votert alternativt vedrørende administrasjonens forslag til punkt 1 til vedtak og Arbeiderpartiets alternative forslag til vedtak.

  Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag til punkt 1 til vedtak enstemmig vedtatt.

  Det ble deretter votert vedrørende Arbeiderpartiets forslag til nytt punkt 2.

  Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag til nytt punkt 2 vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

   

   

  Vedtak:

 1. Kommunen gir i hovedsak sin tilslutning til de prioriteringer som er gjort av aktuelle prosjekt i Verdal. Det er uakseptabelt at gang- og sykkelveg langs fv. 173 fra Nordgata til Verdalsøra skoler ikke er prioritert.
 2. For ca. 15 år siden ble det lovd bedring av Haukåvegen i løpet av 10 år. Det vart påbegynt sprengning av Høgberga, men ble avsluttet etter kort tid. Dette er en strekning med smal veg, med fjellet/berget på den ene siden, og vatnet rett ned på den andre siden av vegen. Den er bratt, svingete, uoversiktlig og smal. Veistrekningen er ikke trafikksikker, og bør prioriteres ved rullering av planen.

 

 

Sak nr.: 0090/01

NY SKOGTAKST

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken tas til orientering.

 

Sak nr.: 0091/01

TORMOD/GRETA HÅNDE : SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOM 42/4 , 46/6 ,10 OG 12/10

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Greta Marie og Tormod Hånde får konsesjon på erverv av eiendommen Hestegreiaunet gnr. 42 bnr. 4 , gnr. 46 bnr. 6 og 10 og gnr. 12 bnr. 10 i Volhaugen i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 900.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at kjøperne innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

Sak nr.: 0092/01

VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.

Behandling:

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak ble trukket. Følgende forslag til nytt vedtak ble framlagt i møtet.

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk er positiv til at Verdal Skysstasjon med tilhørende sidegater gjennomføres som planlagt i perioden 2001-2005.
 2. På grunn av kommunens anstrengte økonomi forutsetter hovedutvalget at prosjektet gjennomføres uten belastning av kommunens ordinære drifts- og investeringsbudsjett.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide for realisering av prosjektet, innenfor en kostnadsramme totalt på 5,0 mill.kr, fordelt på 4,0 mill.kr vann/avløp og 1,0 mill.kr fond /frikjøp av parkeringsplasser.
 4. Kommunes engasjement forutsetter bidrag fra næringslivet som beskrevet i saken.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk er positiv til at Verdal Skysstasjon med tilhørende sidegater gjennomføres som planlagt i perioden 2001-2005.
 2. På grunn av kommunens anstrengte økonomi forutsetter hovedutvalget at prosjektet gjennomføres uten belastning av kommunens ordinære drifts- og investeringsbudsjett.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide for realisering av prosjektet, innenfor en kostnadsramme totalt på 5,0 mill.kr, fordelt på 4,0 mill.kr vann/avløp og 1,0 mill.kr fond/ frikjøp av parkeringsplasser.
 4. Kommunes engasjement forutsetter bidrag fra næringslivet som beskrevet i saken.

 

 

Sak nr.: 0093/01

FYLKESKOMMUNENS HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 2002-2005. HØRING

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Verdal kommune gir sin tilslutning til forslag om handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag for perioden 2002 – 2005.

 

Sak nr.: 0094/01

AREALMELDINGEN. HØRING.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Verdal kommune gir i hovedsak sin tilslutning til arealmeldingens strategier og retningslinjer, som grunnlag for å bevare viktige felles kvaliteter og gi kommunene forutsigbart handlingsrom i sin arealplanlegging.

Viser for øvrig til særskilte kommentarer som er gitt ovenfor.

 

Sak nr.: 0095/01

SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN NÆSGAARD II, 118/31.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca 2 dekar til boligformål på eiendommen Næsgaard II, 118/31.
 2. Med hjemmel i pbl. § 93 gis det tillatelse til deling av eiendommen slik det framgår av pkt 1. Tillatelsen gjelder inntil 3 år.

 

 

Sak nr.: 0096/01

SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ EIENDOMMEN HALLEM SØNDRE 34/1.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca 1,0 dekar til boligformål på eiendommen Hallem søndre 34/1.
 2. Med hjemmel i pbl. § 93 gis det tillatelse til deling av eiendommen slik det framgår av pkt 1. Tillatelsen gjelder inntil 3 år.
 3. Grunneier må selv begjære delingsforretning i henhold til delingslovens bestemmelser.
 4. Før gravearbeider på tomta igangsettes, må fylkeskommunens kulturminnemyndighet varsles.

 

 

Sak nr.: 0097/01

AS VÆRDALSBRUKET. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR VEG I HYTTEFELT STORTJERN - BRINGSÅSEN, VERA.

Behandling:

 

Nils G. Leirseth la fram følgende forslag til vedtak.

Saken utsettes.

Ved votering ble forslaget til utsettelse avvist med 6 mot 3 stemmer.

Ved realitetsbehandling av saken la Nils G. Leirseth fram følgende forslag til alternativt vedtak.

Veg 1 og veg 2 tas ut av planen da de positive samfunnseffektene av vegene ikke anses ¨å være så store at de oppveier de negative konsekvenser for miljøkvalitetene i området, og for reindriftsnæringa. Å tillate veger her kan dessuten lett gi uheldige presidensvirkninger på tilsvarende saker senere.

Ved alternativ votering ble rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

Gjeldende reguleringsplan Stortjern-Bringsåsen oppdateres på digitalt kartverk. Veg 1 og veg 2 innarbeides i planen og reguleringsbestemmelsene omarbeides i h.h.t. uttalelsene. Når ovenstående er gjort legges reguleringsplanen frem for kommunestyret med slik innstilling:

Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Stortjern-Bringsåsen med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

Sak nr.: 0098/01

STIG JØNSSON. PRIVAT REGULERINGSSAK FOR EIENDOMMEN STORLUNET GNR 195 BNR 1 I VERA.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Gjeldende reguleringsplan Storlunet oppdateres på digitalt kartverk. Byggelinjen trekkes omkring hytte 17 og hyttetomt 14 trekkes bort fra fylkesvegen. Når ovenstående er gjort legges reguleringsplanen fram for kommunestyret med slik innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Storlunet gnr. 195 bnr. 1 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

Sak nr.: 0099/01

PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR 198/2 VÆREN I VERA

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Gjeldende reguleringsplan for Væren oppdateres på digitalt kartverk. Området for gjestgiveri/driftsbygninger på reguleringsplanen fra 1981 opprettholdes.

Planen sendes på ny høring til

Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/RUA og Nord-Trøndelag Vegvesen

 

Sak nr.: 0100/01

VUKU POSTKONTOR. ULOVLIG PLASSERING PÅ TOMTA.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Planutvalget viser til den behandling saken har fått i 1991-1993. At huset etter grenseoppgang med jordskiftevesenet viser seg å komme 35cm for nærme nabogrense endrer ikke planutvalgets syn i saken.

 

Sak nr.: 0101/01

ELLEN AALBERG. ULOVLIG OPPFØRT GJERDE/LEVEGG, SAMT TRAPP/REPOS OG FASADEENDRING PÅ UTHUS PÅ EIENDOMMEN GNR 18 BNR 632, F.NR. 32.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Planutvalget beklager at tiltakene er utført uten at det er søkt om det.
 2. Planutvalget anser ikke tiltakene til å være til større sjenanse for naboene enn at de må kunne tolereres da eiendommene ligger i tett villabebyggelse med offentlig gangsti helt inn til grensene.
 3. Tillatelse til tiltak gis, og tiltakshaveren godkjennes som ansvarshavende, kfr GOF 17:2.
 4. Klageadgang.

 

 

Sak nr.: 0102/01

GRANDE VANGSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR 19 BNR 236, SULJORDET.

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Søknad om byggetillatelse godkjennes i h.h.t. ovenstående, generelle bestemmelser og følgende vilkår:

 1. Planutvalget godkjenner parkeringsdekningen med forbehold om at frikjøpsordningen benyttes for 30 p-plasser etter kommunens gjeldende satser.
 2. Planene skal godkjennes av brannsjefen og evt. krav må etterkommes.
 3. Planene skal behandles av Statens Arbeidstilsyn og Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg.
 4. Riggplanen må klareres med driftssjefen og evt. ny avkjørsel fra Fv må klareres med Vegsjefen i N-Tr.lag.
 5. Administrasjonen klarerer ansvarshavende innom de enkelte fag.

 

Sak nr.: 0104/01

MASSETAK I VERDAL - RESSURSER OG KONSEKVENSER. SLUTTRAPPORT

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar "Massetak i Verdal – ressurser og konsekvenser. Sluttrapport" til orientering.

 

 

Sak nr.: 0103/01

ANDRE SAKER OPPTATT I MØTET

Behandling:

 

 

Vedtak: