MØTEPROTOKOLL

 

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 15.06.01

 
 
Fraværende : Brit Gustad Nessø, Roy Stangvik
Varamedlemmer : Øistein Kvello
Til stede :  Teknisk sjef, drifts- og anleggsleder.
Dessuten møtte :  Leder næringsavdelingen, skogbruksleder, plan- og miljøleder.
 
 

Sakliste

  
 
Utvalgssaksnr/type Sakstittel
0065/01 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0066/01

TEK

KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0067/01

LAN

JAN AKSNES : FRADELINGSSØKNAD 65/2
Klikk her for å se saksfremlegget
  
0068/01

TEK

TORGEIR OG ODDVAR MUSUM - SØKNAD OM RAKFISKPRODUKSJON - AVSLAG FRA FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0069/01 TEK FARTSREGULERINGER PÅ TINDEN OG STEKKE BOLIGOMRÅDER.
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0070/01  ANDRE SAKER/SPØRSMÅL
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0071/01 HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD MILJØTILTAK I SKOG
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0072/01

LAN

KONSESJONSSØKNAD 65/2
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0073/01

LAN SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING AV EIENDOMMEN VIKEN LILLE GNR/BNR 63/2 OG 3
Klikk her for å se saksfremlegget
  

0074/01

TEK REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1. KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS EGENGODKJENNING.
Klikk her for å se saksfremlegget
  
0075/01   TEK REGULERINGSPLAN ØRMELEN BO- OG HELSETUN. UTVIDELSE.
Klikk her for å se saksfremlegget.
 
0076/01

TEK 

OVERSIKT DELEGERTE BYGGESAKER 01.01.01 - 01.06.01.
Klikk her for å se saksfremlegget.
 
 
 
 Sak nr.: 0065/01
 

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001

  
Behandling:

Bjørn Iversen, la fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering. Hovedutvalget understreker nødvendigheten av å gå i budsjettmessig balanse inneværende år, og forutsetter at balanseringstiltak om nødvendig iverksettes.

Ved votering ble Bjørn Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 
Vedtak:
Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering. Hovedutvalget understreker nødvendigheten av å gå i budsjettmessig balanse inneværende år, og forutsetter at balanseringstiltak om nødvendig iverksettes.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0066/01
 

KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

  

Behandling:

Thomas Hallem, Senterpartiet, la fram følgende tilleggsforslag:

Hovedutvalget er av den oppfatning at man primært bør løse plassering av småbåthavna ved å utrede det nåværende havneområde i vestlig retning. Plassering på Ørin Nord blir en sekundær løsning.

Ved votering ble tilrådingen inkludert Thomas Hallems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

  
  
Vedtak:
 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar kommunestyret kommunedelplan for Verdal sentrum dat. 03.03.97, sist revidert 30.05.01.
 2. Hovedutvalget er av den oppfatning at man primært bør løse plassering av småbåthavna ved å utrede det nåværende havneområde i vestlig retning. Plassering på Ørin Nord blir en sekundær løsning.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0067/01
 

JAN AKSNES : FRADELINGSSØKNAD 65/2

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt med 9 mot 1 stemme.
 
 
Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12, vedtar hovedutvalget at Jan Aksnes og Merete Vada får fradele tomt med påstående bygninger på inntil 5 da. av eiendommen Aksnes midtre, gnr. 65 bnr. 2 i Nord- Leksdal i Verdal kommune.
Det er en betingelse for å få godkjent denne fradelinga at restarealet selges som tilleggsjord til Albert Opheim som er bosatt på og driver nabobruket Aksnes nordre, gnr. 65 bnr. 1.

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0068/01
 

TORGEIR OG ODDVAR MUSUM - 
SØKNAD OM RAKFISKPRODUKSJON - 
AVSLAG FRA FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

 
Behandling:
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.
  
  
Vedtak:
 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar brevet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 23.04.01 til orientering.

 

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0069/01
  

FARTSREGULERINGER 
PÅ TINDEN OG STEKKE BOLIGOMRÅDER.

 
Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet, la fram følgende forslag til tilleggspunkt:
Det anlegges i tillegg to fartsdumper i Tindvegen på hver side av boligfeltet Grustaket.
Ved votering ble administrasjonens forslag til vedtak samt Bjørn Iversens forslag til tilleggspunkt til vedtak enstemmig vedtatt.

  
  
Vedtak:

   1.  Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtar hovedutvalget at det
        skiltes med fartsgrense 30 km/t på Tindvegen, Tindvegen søndre, Tindvegen nedre, Stekke,
        Treskosvingen og deler av Kvislavegen, slik det framgår av skiltplan dat. 24.04.01.

   2.  Skiltingen gjennomføres ved oppsetting av skilt nr. 366/368 "Fartsgrensesone/Slutt på        
         fartsgrensesone.

   3.  Det anlegges i tillegg to fartsdumper i Tindvegen på hver side av boligfeltet
        Grustaket.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0070/01
 

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 
Behandling:
 • Orientering om plassering av skytterbane
 • Orientering om salg av kommunale bygg
 • Orientering om videre omsorgsboligutbygging.
 • Oppsetting av faktura for eiendomsavgifter
 • Plassering av omsorgsboliger Ringveg Nord
 • Åpning av ny RV757 11.juli 2001
 • Orientering fra teknisk sjef vedrørende ting som skjer
 
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0071/01
 

HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD MILJØTILTAK I SKOG

 
Behandling:
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.
  
  
Vedtak:

Hovedutvalget avgir slik uttalelse:

Vi ser det som positivt og nødvendig at det etableres en forskrift som gir skogeiere dekning for urimelig store kostnader ved miljøhensyn. Store deler av forskriften har en tekst og utforming vi slutter oss til, men følgende punkter bør departementet vurdere å endre :

§ 1-2/ § 2-1. Prosjektet Miljøregistreringer i skog (MiS). Kompetansen omkring biologisk mangfold i skog har vært under sterk utvikling de senere år. Det er grunn til å anta at ny viten omkring arter, hensynskrav og registreringsmetoder vil bli tilgjengelig også framover. Det nylig avsluttede MiS-prosjektet i regi av LD har gitt verdifull kunnskap på viktige områder. Slik teksten under disse punktene er utformet mener vi likevel at departementet legger urimelige og unødvendige føringer knyttet opp mot denne metoden. Selv om siste setning i §1-2 i noen grad åpner for andre innfallsvinkler.

En større ydmykhet overfor både hva andre prosjekt/ fagmiljø har kommet fram til, og en større erkjennelse av at dette fagfeltet vil være under utvikling er på sin plass. Som LD er kjent med lanserte Direktoratet for Naturforvaltning i 1999 sin håndbok for kartlegging av naturtyper /verdsetting av biologisk mangfold. Det er videre en politisk målsetting (st.meld.58 ,1996-97) at alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdsetting av viktige områder for biologisk mangfold innen 2003. Håndboken ble laget som et svar på dette. Etter det vi kjenner til var LD representert i dette arbeidet, som riktignok var i regi av miljøverndepartementet og DN. Selv om DN prosjektet delvis opererer på en annen detaljering /arealskala, så vil det være elementer fra registreringen som har stor aktualitet knyttet til en slik forskrift. Det er erfaringer fra 2 år med slik kartlegging i Verdal. Forskriftens utforming gir - fra et kommunalt ståsted - inntrykk av at de to departementene (LD og MD) burde ha foretatt mer samhandling. Fra revisjon av viltkartverk vil andre elementer komme inn. Vi går ut fra at f.eks en hekkelokalitet for hønsehauk ikke nødvendigvis må være registrert med MiS-metodikk for å være aktuell i denne sammenheng.

Forskriften må derfor i mindre grad fokusere på metode. Utgangspunktet må være at miljøverdiene er dokumentert på en faglig tilfredsstillende måte. For kommuner som Verdal, som nylig har gjennomført registreringer og skogtakst, så vil registrering med MiS-metoder være uaktuelt i kommende 10 –årsperiode. Vi har likevel pr dato bedre oversikt over viktige miljølokaliteter enn de fleste kommuner i fylket. MiS-metodikken er et godt hjelpemiddel , men vil ikke på grunnleggende måte bryte med den metodikk som er benyttet i kommunen ved registrering og vurdering av nøkkelbiotoper.

§3-1. Under pkt.1 kan det gjerne uttrykkes klarere at f.eks utgifter til utarbeidelse av skjøtselsplan kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. Planlegging er riktignok nevnt i siste avsnitt.

Pkt. 2. ordningen er iht til §2-1 ment brukt til "realisere miljøhensyn som virker særlig tyngende for den enkelte skogeier." Sett på bakgrunn av dette kan en minste tilskuddsutbetaling på kr 3000 for en 10 års heftelse synes som en lav grense, som ikke harmonerer med intensjonen. Derimot innebærer et tilskudd som begrenses til 30 % av netto tømmerverdi (overskytende minstegrensen på 10 000 kr) at skogeier må ta det meste av kostnaden selv. Skal dette ha tilstrekkelig attraktivitet må denne % - grensen heves. Det bør også vurderes om det kan åpnes for løsninger av mer varig karakter , som betinger en høyere tilskuddssats. Slike løsninger kunne være aktuelle for de mest verdifulle og kontinuitetspregete områdene, og må kunne tinglyses. Dette vil bli mer ryddig med skiftende eierforhold, og på sikt innebære mindre avtalerevisjoner for kommunene.

§ 3-2. Avrensning av tilskudd innenfor de rammer som til enhver tid er tilgjengelige. Det er helt nødvendig at det avsettes tilstrekkelige ressurser til ordningen hvis intensjonene skal oppfylles. Et startnivå på 5.mill.kr for 2001, synes i dagens situasjon å være alt for lavt.

Kommentarer til høringsbrevet. LD skriver at tiltak som bidrar til å bevare og utvikle miljøverdiene i kombinasjon med aktivt skogbruk skal prioriteres framfor unnlatelse av hogst. Vi er redd at dette er ønsketenkning. For de fleste sjeldne og skogbruksfølsomme arter/lokaliteter er unnlatelse (evt utsettelse) av skogbruksaktivitet – vern – løsningen. Erfaringene i N-Trøndelag fra ordningen med tilskudd til biotopskjøtsel underbygger dette, da det nesten ikke ble registrert søknader slik ordningen var utformet.

 
Sakliste
 
 
 

Sak nr.: 0072/01

 

KONSESJONSSØKNAD 65/2

  
Behandling:
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.
  
 
Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Albert Opheim får konsesjon på erverv av jord- og skogarealet på eiendommen Aksnes midtre, gnr. 65 bnr. 2 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 160.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at arealet drives landbruksmessig forsvarlig sammen med søkeren sin eiendom, Aksnes nordre, gnr. 65 bnr. 1 i fem år.

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0073/01
 

SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING 
AV EIENDOMMEN VIKEN LILLE GNR/BNR 63/2 OG 3

 
Behandling:

Brit Fredriksen, Arbeiderpartiet, la fram følgende forslag til nytt vedtak:

Med henvisning til odelslovens §31 og §32 tilrår hovedutvalget at odelsloven skal gjelde for Viken lille, slik at odelsløser Laila Marie Sorte får løse eiendommen på odel og får beholde den i slekta. Kjeøys kjøp og konsesjon blir dermed reversert og annullert.

Ved alternativ votering ble Brit Fredriksen sitt forslag vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

  
  
Vedtak:
Med henvisning til odelslovens §31 og §32 tilrår hovedutvalget at odelsloven skal gjelde for Viken lille, slik at odelsløser Laila Marie Sorte får løse eiendommen på odel og får beholde den i slekta. Kjeøys kjøp og konsesjon blir dermed reversert og annullert.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0074/01
  

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1. 
KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS EGENGODKJENNING.

  
Behandling:

Thomas Hallem, Senterpartiet, la fram følgende alternativ til nytt vedtak.

Klagen imøtekommes.

Ved alternativ votering ble administrasjonens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

 
 

Vedtak:

 1. Planutvalget viser til at flere utbyggingsalternativer er vurdert og finner ikke at det er grunn til å ta klagen til følge.
 2. Klagen sendes Fylkesmannen til avgjørelse.
  
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0075/01
    

REGULERINGSPLAN 
ØRMELEN BO- OG HELSETUN. UTVIDELSE.

 
Behandling:
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Ørmelen bo- og helsetun, utvidelse, legges ut til offentlig ettersyn, samt at følgende tilskrives:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/KSA
Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag v/RUA
Nord-Trøndelag Vegkontor
Ørmelen Vel
Naboer

 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0076/01
  

OVERSIKT DELEGERTE BYGGESAKER 01.01.01 - 01.06.01.

  
Behandling:
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.
   
    
Vedtak:
Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.
 
Sakliste
 
Bård Kotheim