MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 08.03.01

 

Fraværende : Arne Holan, Thomas Hallem, Inger M. Valstad, Ingjar Risholt, Roy

Stangvik

Varamedlemmer : Jan Selvig, Rune Sundby, Asbjørn Hallem, Kjetil Bakkan

Til stede : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0018/01 LAN SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING AV EIENDOMMEN VIKEN LILLE GNR/BNR 63/2 OG 3
Klikk her for å lese saksframlegget.

0019/01 TEK REGULERINGSPLAN AKERSBORG. PRIVAT REG.FORSLAG FRA BLOCK WATNE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0020/01 TEK TOMTEOMRÅDE AKERSBORG - GODKJENNING AV UTBYGGINGSAVTALE MELLOM BLOCK WATNE SOM UTBYGGER OG VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0021/01 TEK REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 143/1
Klikk her for å lese saksframlegget.

0022/01 TEK REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, 38/1. GEBYR.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0023/01 TEK TORGEIR MUSUM-SØKNAD OM RAKFISKPRODUKSJON VED LEKSDALSVATNET- UTTALESLA FRA VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0024/01 TEK FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD
Klikk her for å lese saksframlegget.

0025/01 TEK DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Klikk her for å lese saksframlegget.

0026/01 TEK ÅRSRAPPORT FOR 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0027/01 ANDRE SAKER/SPØRSMÅL
Klikk her for å lese saksframlegget.

0028/01 TEK BEFARING TEKNISK ETATS UTEAVDELING
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0018/01

SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING AV EIENDOMMEN VIKEN LILLE GNR/BNR 63/2 OG 3

Behandling:

Brit Fredriksen erklærte seg inhabil til saken, noe som ble godtatt av hovedutvalget.
Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til odelsloven § 31, jmf. § 32 tilrår hovedutvalget at søknaden fra Ole Petter Kjeøy v/ adv. Østeraas om odelsfrigjøring av eiendommen Viken lille, gnr. 63 bnr. 2 m. fl. imøtekommes slik som omsøkt.

 

Sak nr.: 0019/01

REGULERINGSPLAN AKERSBORG. PRIVAT REG.FORSLAG FRA BLOCK WATNE

Behandling:

Jan Selvig la fram følgende forslag til endring på reguleringsbestemmelsene pkt. 2b.
Garasjestørrelse settes til maksimum 50 m2.
Ved votering ble Selvigs forslag til endring av reguleringsbestemmelsene enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til vedtak. Ved votering ble administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan Akersborg gnr 18 bnr 4 m/tilhørende reguleringsbestemmelser.

Reguleringsbestemmelsene pkt 2b lyder. Garasjestørrelse settes til maksimum 50 m2.

 

 

 

Sak nr.: 0020/01

TOMTEOMRÅDE AKERSBORG - GODKJENNING AV UTBYGGINGSAVTALE MELLOM BLOCK WATNE SOM UTBYGGER OG VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Avtalen mellom Block Watne som utbygger og Verdal kommune vedrørende opparbeidelse av regulert boligfelt på Akersborg godkjennes.
 2.  

  Sak nr.: 0021/01

  REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 143/1

  Behandling:

  Saken trekkes.

  Vedtak:

  Saken trekkes.

  Sak nr.: 0022/01

  REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, 38/1. GEBYR.

  Behandling:

  Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

  Vedtak:

  Med hjemmel i kommunens betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven pkt. 8 e, vedtar hovedutvalget at gebyr for behandling av privat reguleringsplan for torvuttak på Leinsmyra settes til kr. 7500.

   

  Sak nr.: 0023/01

  TORGEIR MUSUM-SØKNAD OM RAKFISKPRODUKSJON VED LEKSDALSVATNET- UTTALELSE FRA VERDAL KOMMUNE

  Behandling:

  Det ble foretatt punktvis avstemning.

  Ved votering ble tilrådingens pkt.1 enstemmig vedtatt.

  Jan Selvig, Høyre, la fram følgende forslag til nytt punkt 2 til vedtak.

 3. HULMT vil oppfordre søker til å finne en annen teknisk/midlertidig løsning for planlagt utslipp fra anlegget, inntil en varig løsning for avløpet for området er etablert.

Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og Selvigs pkt.2 til vedtak, ble Selvigs forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planlagt utslippsted for avløpsvann fra rakfiskproduksjonsanlegg til Torgeir og Oddvar Musum vil ligge like utenfor klausulert inntaksone for Verdal Vannverk. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk kan på grunn av forurensingsfaren ikke tillate ytterligere utslipp til vannet i dette området.
 2. HULMT vil oppfordre søker til å finne en annen teknisk/midlertidig løsning for planlagt utslipp fra anlegget, inntil en varig løsning for avløpet for området er etablert.

 

 

Sak nr.: 0024/01

FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr.292.000,- for sikring av Bjartnesbekken i henhold til NVE sin plan datert 05.05.97.
 2. Distriktstilskuddet på kr.292.000,- finansieres over investeringsbudsjettets tiltak 5141 Rassikring/elveforbygning.

 

Sak nr.: 0025/01

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk innstiller slik ovenfor kommunestyret:

Med hjemmel i forurensingslovens §83 vedtar kommunestyret følgende delegasjon:

 1. For vedtak med hjemmel i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg §3, §4 og §6 delegeres myndighet til rådmannen. I saker som gjelder kommunens egen virksomhet delegeres myndighet til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Myndigheten kan videredelegeres.
 2. Underinstansmyndighet i saker etter forskriftens §3, §4 og §6 delegeres til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Underinstansmyndigheten kan videredelegeres.

 

Sak nr.: 0026/01

ÅRSRAPPORT FOR 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Årsrapport for 2000 tas til orientering.

 

Sak nr.: 0027/01

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Følgende orienteringer ble gitt:

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0028/01

BEFARING TEKNISK ETATS UTEAVDELING

Behandling:

 

Vedtak: