MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 25.01.01

Fraværende : Roy Stangvik

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS TEK 0001/01 99/00502

ÅRSRAPPORT 2000 - BYGGESAK, FRADELING OG REGULERING.

PS TEK 0002/01 99/00170

MELDING OM BRANNVERNET 2000

PS TEK 0003/01 99/02824

REGNSKAP FOR ÅRET 2000

PS TEK 0004/01 00/02647

DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2001 FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

PS TEK 0005/01 00/02398

OVERSIKT OVER KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2001

PS TEK 0006/01 01/00140

KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG

PS TEK 0007/01 00/01968

INNHERRED RENOVASJON - KONSESJONSSØKNAD SLAMDEPONI INDUSTRIOMRÅDET

PS TEK 0008/01 98/02935

KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

PS TEK 0009/01 99/02554

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1

PS TEK 0010/01 99/01610

REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK.

PS TEK 0011/01 98/05102

REGULERINGSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.

PS TEK 0012/01 01/00057

MIDLERTIDIG LAGRING AV HALMBALLER

PS LAN 0013/01 00/02614

SØKNAD OM FEM ÅRS UTSETTELSE AV BOPLIKTEN PÅ EIENDOMMEN RAVLO VESTRE GNR/BNR 269/1

PS TEK 0014/01 00/02180

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 143/1 ( OMSORGSBOLIGER )

PS TEK 0015/01 00/02006

FRODE RØSTAD. SØKNAD OM TILLATELSE FOR TILTAK FOR VEDBU/REDSKAPSBU PÅ TINDVEGEN NEDRE NR. 73.

PS TEK 0016/01 98/04023

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

PS 0017/01 00/02714

SAKSFREMLEGG - REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

 

Sak nr.: 0001/01

ÅRSRAPPORT 2000 - BYGGESAK, FRADELING OG REGULERING.

Behandling:

Ved votering ble saken tatt til orientering.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0002/01

MELDING OM BRANNVERNET 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk godkjenner melding om brannvernet for 2000 og plan for 2001. Meldingen oversendes Direktoratet for brann – og eksplosjonsvern som forutsatt.

Sak nr.: 0003/01

REGNSKAP FOR ÅRET 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0004/01

DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2001 FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtar det framlagte forslag til detaljert driftsbudsjett for år 2001.

Sak nr.: 0005/01

OVERSIKT OVER KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0006/01

KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Rådmannen bes nedsette ei tverretatlig gruppe som framlegger en rapport med samlet vurdering av salg av kommunale eiendommer.

Saken tas foreløpig til orientering.

Sak nr.: 0007/01

INNHERRED RENOVASJON - KONSESJONSSØKNAD SLAMDEPONI INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0008/01

KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

Behandling:

Senterpartiet ved Thomas Hallem la fram følgende alternative forslag til alternativt vedtak.

Ved votering ble Senterpartiets forslag til vedtak nedstemt med 6 mot 4 stemmer.

Det ble deretter foretatt en votering vedrørende administrasjonens forslag til vedtak. Ved votering ble dette forslaget vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Saken legges fram for ny behandling hos landbruksmyndighetene med følgende forutsetninger:

Areal for utvidelse av Verdalsøra skoler tas ut av planen.

Nytt boligtilbud for Vinne lokaliseres til eiendommen Bergsmyr 277/29, og arealet på ca 30 da utnyttes med maksimalt 50 boligenheter.

Sak nr.: 0009/01

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for torvuttak på Leinsmyra, revidert 22.12.00.
 2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for torvuttak på Leinsmyra, revidert 22.12.00. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Med hjemmel i jordlovens § 9 og skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.

Sak nr.: 0010/01

REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK.

Behandling:

Venstre vil Nils G. Leirseth la fram følgende forslag til vedtak.

Ved votering ble utsettelsesforslaget nedstemt med 9 mot 1 stemme.

Det ble deretter stemt over administrasjonens forslag til vedtak. Ved votering ble administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Volgavlen grustak, revidert 08.12.00.
 2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for Volgavlen grustak, revidert 08.12.00. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Med hjemmel i skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.

Sak nr.: 0011/01

REGULERINGSPLAN FOR BREDING GRUSTAK, VUKU.

Behandling:

Senterpartiet v/ Thomas Hallem la fram følgende tilleggsforslag til vedtak.

Ved votering over Thomas Hallems tilleggsforslag, ble dette nedstemt med 6 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til vedtak i sin helhet. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for

Breding grustak, sist revidert 12.01.01.

 1. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

3. Med hjemmel i skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre

området til etterbruk.

Sak nr.: 0012/01

MIDLERTIDIG LAGRING AV HALMBALLER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak nr.: 0013/01

SØKNAD OM FEM ÅRS UTSETTELSE AV BOPLIKTEN PÅ EIENDOMMEN RAVLO VESTRE GNR/BNR 269/1

Behandling:

Thomas Hallem la fram følgende tilleggsforslag til vedtak.

Ved votering ble administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over Thomas Hallems tilleggsforslag til vedtak. Ved votering ble dette vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Med henvisning til odelsloven § 27, vedtar hovedutvalget at Asbjørg Vangstad Marken og Sverre Marken får ytterligere fem års utsettelse til 01.01.2006 av bo-plikten på eiendommen Ravlo vestre, gnr. 269 bnr. 1 m. fl. i Verdal kommune.
 2. Det er en betingelse at dyrkajorda blir forskriftsmessig drevet i denne perioden.

 3. Hovedutvalget påpeker at eiendommen er av en slik størrelse at man ikke kan forvente å få

fritak utover denne søknadsperioden 01.01.06. Ei heller varig fritak fra boplikten.

 

Sak nr.: 0014/01

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU 143/1 ( OMSORGSBOLIGER )

Behandling:

Thomas Hallem la fram følgende alternative forslag til vedtak.

Ved votering ble Hallems forslag avvist med 8 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til vedtak. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar reguleringsplanen Kjerk-Vuku m/tilhørende reguleringsbestemmelser utlagt til offentlig ettersyn, samt at følgende tilskrives:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/KSA

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag v/RUA

Nord-Trøndelag Vegkontor

Helse- og sosialsjefen i Verdal

Naboer

Sak nr.: 0015/01

FRODE RØSTAD. SØKNAD OM TILLATELSE FOR TILTAK FOR VEDBU/REDSKAPSBU PÅ TINDVEGEN NEDRE NR. 73.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget har nøye vurdert tiltakets utseende og finner ikke at tiltaket kan nektes oppført med hjemmel i PBL § 74.2.
 2. Etter utvalgets skjønn tilfredstiller tiltaket rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene.

  Anmerkningene tas ikke til følge.

 3. I h.h.t. PBL § 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om takform.
 4. I h.h.t. PBL § 70.2 godkjennes tiltaket plassert 1,0m fra nabogrense i h.h.t. søknad.
 5. Planutvalget viser til den innskjerping som har kommet i ny PBL og ber teknisk sjef utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven.
 6. Klageadgang.

Sak nr.: 0016/01

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

Vedtak:

De ovennevnte saker ble tatt til orientering

Sak nr.: 0017/01

SAKSFREMLEGG - REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende utkast til nytt felles reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune.

 

Bård Kotheim