MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 14.12.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS TEK 0173/00 99/02824

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN PR.30.11.00 LANDBR... OG TEKNISK

PS TEK 0174/00 00/02647

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2001

PS TEK 0175/00 99/01214

SAKSPROTOKOLL: TEKNISK ETATS UTEAVDELING - BRUK AV MASKINPARK

PS TEK 0176/00 99/01251

SAKSPROTOKOLL: OVERSIKT OVER BRØYTEKONTRAKTØRER VINTEREN 2000/2001

PS 0177/00 00/01021

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEBLOMST FOR VERDAL

PS 0178/00 98/01324

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL

PS TEK 0179/00 98/02935

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

PS TEK 0180/00 00/01888

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN AKERSBORG GNR... REGULERINGSFORSLAG.

PS TEK 0181/00 99/00433

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN REINSHOLM

PS TEK 0182/00 98/05080

SAKSPROTOKOLL: BEHANDLINGSGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PS LAN 0183/00 00/02619

SAKSPROTOKOLL: ANGÅENDE TINGLYSING AV AVTALE MELLOM OD... HALLAN OG HELLO PUKK A/S.

PS LAN 0184/00 00/02563

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV 6... UTMARKSAREAL FRA MELBY GNR/BNR 129/1

PS LAN 0185/00 00/02403

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRADELING AV CA. 6 DA SKOGA... EIENDOMMEN MELBY GNR 129/1

PS LAN 0186/00 00/02106

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BO OG DRIVEPLIKTEN

PS 0187/00 00/02610

SAKSPROTOKOLL: OVERFØRINGA AV FUNKSJONER OG OPPGAVER KNYTTET TIL INNLANDSFISKE

PS 0188/00 00/02590

SAKSPROTOKOLL: HÅNDTERING AV SPESIELLE MILJØVERDIER I SKOGBRUKET - *******************************************************************

PS 0189/00 00/02598

SAKSPROTOKOLL: HÅNDTERING AV SPESIELLE MILJØVERDIER I SKOG... BNR 1 *******************************************************************

PS 0190/00 98/04023

SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

PS TEK 0191/00 00/01718

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN NORDÅKEREN - JOHS. BRUNSGT.

PS TEK 0192/00 00/02136

SAKSPROTOKOLL: TRIO BYGG A.S. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SLE... 33, ØRMELEN.

PS TEK 0193/00 00/02180

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1

 

Sak nr.: 0173/00

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN PR.30.11.00 LANDBR... OG TEKNISK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0174/00

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2001

Behandling:

Saken ble lagt fram til drøfting.

Vedtak:

Saken ble tatt til drøfting.

Sak nr.: 0175/00

SAKSPROTOKOLL: TEKNISK ETATS UTEAVDELING - BRUK AV MASKINPARK

Behandling:

Bjørn Iversen la fram følgende forslag til alternativt vedtak:

 1. Oppfølging av K-styrevedtak vedrørende eventuelle organisatoriske endringer innenfor Teknisk etats arbeidsområde framlegges HULMT på februarmøtet 2001.
 2. Forslag fra Thomas Hallem framlagt i hovedutvalgsmøte 14.12.00 vedlegges saken uten realitetsvurdering.

Vedtak:

 1. Oppfølging av K-styrevedtak vedrørende eventuelle organisatoriske endringer innenfor Teknisk etats arbeidsområde framlegges HULMT på februarmøtet 2001.
 2. Forslag fra Thomas Hallem framlagt i hovedutvalgsmøte 14.12.00 vedlegges saken uten realitetsvurdering

Sak nr.: 0176/00

SAKSPROTOKOLL: OVERSIKT OVER BRØYTEKONTRAKTØRER VINTEREN 2000/2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering

Sak nr.: 0177/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEBLOMST FOR VERDAL

Behandling:

Jostein Dahle la fram følgende alternative forslag til kommuneblomst.

Ved alternativ votering vedrørende punkt 1 til vedtak, ble avstemmingsresultatet 5-5. Pågrunn av formannens dobbeltstemme ble Tindved foreslått som kommuneblomst.

Ved votering over punkt 2 til vedtak ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tindved (Hippophae rhamnoides) velges som kommuneblomst for Verdal kommune.
 2. Det er ønskelig at kommuneblomsten aktivt blir brukt i markedsføring av kommunen, men at en i denne omgang ikke vil lage opplegg eller retningslinjer for bruken/utnyttelsen.

Sak nr.: 0178/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL

Behandling:

Tomas Hallem ba om permisjon ved behandling av denne sak.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunedelplan "Massetak i Verdal 2000 - 2010" vedtas som tematisk plan.
 2. De forslag som forutsetter arealbinding innarbeides i kommuneplanens arealdel ved førstkommende rullering.
 3. Teknisk etat arbeider videre med å få godkjent og innført en ordning med innbetaling til kommunalt fond for grunneiernes bruk til rehabilitering av massetakene.

Sak nr.: 0179/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR VERDAL SENTRUM.

Behandling:

På grunn av tidsproblemer utsettes saken til januarmøtet.

Vedtak:

Saken utsettes til januarmøtet.

Sak nr.: 0180/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN AKERSBORG GNR... REGULERINGSFORSLAG.

Behandling:

Tomas Hallem hadde permisjon ved behandling av denne sak.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar de nye reguleringsbestemmelsene sendt fylkesmannen til uttalelse.

Sak nr.: 0181/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Tomas Hallem hadde permisjon under behandling av denne sak.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reguleringsforslag Reinsholm m/revidert reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, samt sendes særlovsmyndigheter og grunneiere til uttalelse.

Sak nr.: 0182/00

SAKSPROTOKOLL: BEHANDLINGSGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Behandling:

Tomas Hallem hadde permisjon under behandling av denne sak.

Vedvotering ble tilrådingen enstemmig vedatt.

Vedtak:

Forslag til betalingsregulativ byggesaksbehandling/tilsyn m.v. for 2001 vedtas.

Forslag til endring av oppmålingsregulativets pkt. 4 for år 2001 vedtas.

Sak nr.: 0183/00

SAKSPROTOKOLL: ANGÅENDE TINGLYSING AV AVTALE MELLOM OD... HALLAN OG HELLO PUKK A/S.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12 tilrår hovedutvalget at Odd Gunnar Hallan kan inngå langsiktig leieavtale på 43 da. skogareal med Hello Pukk A/S som omsøkt. Det er en betingelse at det tas rede på jordmasser og steinuttaket skjer slik at arealet kan brukes til skogareal etter at steinuttaket er avsluttet.

Sak nr.: 0184/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV 6... UTMARKSAREAL FRA MELBY GNR/BNR 129/1

Behandling:

Sak 185 ble vedtatt behandlet før sak 184.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Annar Skjerve får konsesjon på erverv av 6,5 da. skogareal av eiendommen Melby gnr. 129 bnr. 1 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 15552,- godkjennes.

Det er en betingelse at dette arealet tillegges Gudding nedre gnr. 130 bnr. 1 som tilleggsjord.

Sak nr.: 0185/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRADELING AV CA. 6 DA SKOGA... EIENDOMMEN MELBY GNR 129/1

Behandling:

Sak 185/00 ble behandlet før sak 184/00

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12 tilrår hovedutvalget at Tore Næss får fradele ca. 6 da. skogareal av eiendommen Melby gnr. 129 bnr. 1 i Verdal kommune som omsøkt.

Det er en betingelse at det fradelte arealet selges til nabobruket Gudding nedre gnr. 130 bnr. 1.

Sak nr.: 0186/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BO OG DRIVEPLIKTEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen vedtatt med 9mot 1 stemme.

Vedtak:

Med henvisning til odelsloven § 27, vedtar hovedutvalget at Mildrid Anfinnes får tre års utsettelse av bo- og driveplikten til 01.01.2004 på eiendommen Vikvang gnr. 222 bnr. 3 i Verdal kommune.

Det er en betingelse at dyrkajorda blir bortleid og forskriftsmessig drevet i denne perioden.

Sak nr.: 0187/00

SAKSPROTOKOLL: OVERFØRINGA AV FUNKSJONER OG OPPGAVER KNYTTET TIL INNLANDSFISKE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forvaltningsoppgaver m.v. knyttet til innlandsfiske/anodrom laksefisk overføres fra friluftsnemnda til viltnemnda. Endringene iverksettes i 2001 så snart det rent praktisk lar seg gjennomføre.

Sak PS 0188/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: HÅNDTERING AV SPESIELLE MILJØVERDIER I SKOGBRUKET -

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

Vedtak:

 

 

Sak PS 0189/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: HÅNDTERING AV SPESIELLE MILJØVERDIER I SKOG... BNR 1

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0190/00

SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Det ble stilt spørsmål vedrørende lagring av halmballer. Sjekkes til neste møte.

Vedtak:

Sak nr.: 0191/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN NORDÅKEREN - JOHS. BRUNSGT.

Behandling:

Vedvotering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget viser til innkomne merknader og ber om at planen justeres som følger:

Del A.

Topp høyde settes til 14,0m og gesimshøyde 13,0m. Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje mot Johs Brunsgt.

 

Del B.

Topphøyde settes til 13,0m og gesimshøyde 11,0m.

Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje mot Johs. Brunsgt.

Reguleringsforslaget m/bestemmelser justeres i h.h.t. ovenstående og legges ut til offentlig ettersyn, samt sendes særlovsmyndigheter og berørte parter til uttalelse.

Sak nr.: 0192/00

SAKSPROTOKOLL: TRIO BYGG A.S. PRIVAT REGULERINGSFORSLAG SLE... 33, ØRMELEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Sletmo m/tilhørende reguleringsbestemmelser.

Sak nr.: 0193/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1

Behandling:

AP v/Brit Fredriksen fremmet slikt alternativt forslag til vedtak:

Saken utsettes inntil møte med vegsjefen er avholdt, der helse og sosial er med.

Ved votering ble Fredriksens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes inntil møte med vegsjefen er avnholdt, der helse og sosial er med.