MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK
Møte 15.11.00

Fraværende : Roy Stangvik

Varamedlemmer :

Til stede : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Øivind Holand(delvis).

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS TEK 0151/00 99/02824

BUDSJETTSITUAJONEN PR.31.10.00 LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

PS TEK 0152/00 00/02398

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

PS TEK 0153/00 00/02046

TINDEN GJENBRUKSTORG - NY LEIEAVTALE

PS TEK 0154/00 00/01968

KONSESJONSSØKNAD SLAMDEPONI INDUSTRIOMRÅDET

PS 0155/00 98/01434

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

PS TEK 0156/00 99/00465

BEBYGGELSESPLAN FOR VERDAL STADION/FOLKEPARKEN.

PS TEK 0157/00 98/02370

DRIFTSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

PS TEK 0158/00 98/05102

REGULERINGSPLAN BREDING GRUSTAK.

PS TEK 0159/00 00/02346

SØKNAD OM MASSEUTTAK I RØESGRENDA

PS TEK 0160/00 99/02554

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1.

PS TEK 0161/00 00/01665

JOHN OLAV OLDREN. SØKNAD OM OPPFØRING AV KVILEBOD FOR FISKERE137/2

PS TEK 0162/00 98/05276

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS RIKS- OG FYLKESVEGER.

PS TEK 0163/00 99/00433

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

PS TEK 0164/00 00/02180

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1

PS TEK 0165/00 00/02006

FRODE RØSTAD. SØKNAD OM TILLATELSE FOR TITLAK FOR VEDBU/REDSKAPSBU PÅ TINDVEGEN NEDRE NR. 73.

PS TEK 0166/00 00/01899

BENTE BORGAN OG LARS BROVOLD 19/801 TINDEN GRUSTAK. SØKNAD OM DISPENSASJON VEDR. STØRRELSE PÅ GARASJE/UTHUS.

PS 0167/00 98/04023

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

PS 0168/00 00/01666

BUDSJETT 2001

PS TEK 0169/00 00/02123

BEBYGGELSESPLAN BENSINSTASJON STEKKE

PS 0170/00 00/01490

ØKSESKULPTUR VERDAL

PS 0171/00 99/02503

VERDAL VEKST

PS 0172/00 98/01435

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

 

Sak nr.: 0151/00

BUDSJETTSITUAJONEN PR.31.10.00 LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering

 

Sak nr.: 0152/00

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2001 til kr.1560,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:

3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner

det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0153/00

TINDEN GJENBRUKSTORG - NY LEIEAVTALE

Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet, la fram følgende forslag til vedtak.

Saken utsettes. Administrasjonen bes utrede alternative forslag til plassering av Gjenbrukstorget.

Ved alternativ votering ble Bjørn Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Saken utsettes. Administrasjonen bes utrede alternative forslag til plassering av Gjenbrukstorget.

 

Sak nr.: 0154/00

KONSESJONSSØKNAD SLAMDEPONI INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Iversen la fram følgende forslag til nytt tilleggspunkt 5.

 1. Innherred Renovasjon kontakter Verdal kommune for utforming av området.

Ved votering ble tilrådingen inkludert forslag til nytt punkt 5 vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Innherred Renovasjon gis midlertidig tillatelse til mellomlagring av avvannet kloakkslam på et 5 da stort areal på Ørin Industriområde. Tillatelsen gis midlertidig for 4 år. Dette for å vinne erfaringer med anlegget før ytterligere tillatelse gis.
 2. Skjerming av anlegget ved bruk av jordvoller med beplanting må etableres.
 3. Sigevann må oppsamles og ledes til oppsamlingskumme/slamavskiller. Dersom det blir bygd kommunal kloakkledning forbi området, forplikter Innherred Renovasjon seg til å tilknytte seg denne.
 4. Når ovennevnte 4-årsperiode utgår må det søkes om konsesjon på nytt for ny tillatelse for behandling og mellomlagring av avvannet slam.

5. Innherred Renovasjon kontakter Verdal kommune for utforming av området.

 

Sak nr.: 0155/00

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr. 90.000,- for erosjonssikring og miljøtiltak i Haugslibekken/Holtebekken/Minsåsbekken i henhold til plan utarbeid av NVE, datert 14.03.00.
 2. Distriktsandelen finansieres på følgende måte:

- Grunneierandel: Rydding og klargjøring kr. 30.000 Revegetering " 5.000

Påføring av gytesubstrat " 20.000

- Verdal kommune: " 35.000 Sum kr. 90.000

3. Kommunens andel av distriktsandelen finansieres over tjeneste 3601 Elveforbygning i budsjett for år 2001.

Sak nr.: 0156/00

BEBYGGELSESPLAN FOR VERDAL STADION/FOLKEPARKEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 vedtar planutvalget bebyggelsesplan for Verdal stadion og folkeparken, revidert 19.10.00.

Myndighet til å avgjøre plassering og type beplantning delegeres til teknisk sjef.

Sak nr.: 0157/00

DRIFTSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til reguleringsplan for Balhald steinbrudd, revidert 25.01.00 og vedtatt 26.04.00, godkjenner planutvalget driftsplan for Balhald steinbrudd revidert august 2000.

 

Sak nr.: 0158/00

REGULERINGSPLAN BREDING GRUSTAK.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget at reguleringsplan for Breding grustak sist revidert 18.10.00, legges fram for offentlig ettersyn.

 

Sak nr.: 0159/00

SØKNAD OM MASSEUTTAK I RØESGRENDA

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gir planutvalget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for steinuttak på eiendommen Dalbakken. For dispensasjonen gjelder følgende vilkår:

 1. NVE sin plan for steinbruddet skal legges til grunn for drift og etterbehandling.
 2. Steinbruddet skal være avsluttet innen 5 år fra tillatelse er gitt.
 3. Det må søkes tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 før arbeid igangsettes.
 4. Det må gjennomføres grenseoppgang før arbeid igangsettes.

 

Sak nr.: 0160/00

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 38/1.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget at regulerings- og driftsplan for torvuttak på Leinsmyra legges fram for offentlig ettersyn.

 

Sak nr.: 0161/00

JOHN OLAV OLDREN. SØKNAD OM OPPFØRING AV KVILEBOD FOR FISKERE137/2

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av kvilebod for fiskere på eiendommen Tingvoll 137/2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 1. Gjelder midlertidig inntil permanent plassering er avklart gjennom planutredning.
 2. Dersom planutredning kommer til det resultat at den omsøkte plassering ikke er egnet, skal boden flyttes eller fjernes.
 3. Tiltaket skal behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93.

 

Sak nr.: 0162/00

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS RIKS- OG FYLKESVEGER.

Behandling:

Nils G. Leirseth, Venstre, la fram følgende rokering på prioriteringslisten for "Gang og sykkelveger langs riksveger.

Gang/sykkelveg RV72, Lysthaugen-Melbygraven framflyttes til 3.prioritet.

Nils G. Leirseth sitt tilleggsforslag ble ved votering vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

Det ble deretter votert over administrasjonens forslag til vedtak.

Ved votering ble dette enstemmig vedtatt med den endring vedtatt ovenfor vedrørende gang/sykkelveger langs riksveg.

 

Vedtak:

Verdal kommune vedtar at den prioritering som er vist ovenfor skal være kommunens innspill til handlingsprogrammet i Nasjonal transportplan 2002 - 2011og til Fylkesvegplanen 2002 – 2005, med følgende endring.

Gang/sykkelveg RV72, Lysthaugen-Melbygraven framflyttes til 3.prioritet.

 

 

Sak nr.: 0163/00

REGULERINGSPLAN REINSHOLM

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Iversen la fram følgende forslag til vedtak.

Vedtak:

 1. Saken utsettes og framlegges til ny behandling i neste hovedutvalgsmøte.

 

Sak nr.: 0164/00

REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU GNR 143 BNR 1

Behandling:

Venstre ved Nils G. Leirseth la fram følgende forslag til nytt vedtak.

Ved votering ble Nils G. Leirseth sitt forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0165/00

FRODE RØSTAD. SØKNAD OM TILLATELSE FOR TITLAK FOR VEDBU/REDSKAPSBU PÅ TINDVEGEN NEDRE NR. 73.

Behandling:

Senterpartiet v/ Inger Marie Skrede Valstad la fram følgende alternative forslag til vedtak

 1. Planutvalget viser til reguleringsbetsemmelsene for området og innkomne merknader fra naboer. Etter planutvalgets skjønn vil ikke omsøkte bygning tilfredstille plan- og bygningslovens §74.2 (skjønnhetsparagrafen). Et bygg som omsøkt vil ikke tilfredstille rimelige skjønnhetskrav verken i seg selv og i forhold til omgivelsene.
 2. Planutvalget finner ikke at det er anført særlige grunner god nok til å innvilge sispensasjon med hjemmel i PBL §7.
 3. Klageadgang.

Ved alternativ votering ble Senterpartiets forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

planutvalget fatter slikt vedtak:

 1. Planutvalget viser til reguleringsbestemmelsene for området og innkomne merknader fra naboer. Etter planutvalgets skjønn vil ikke omsøkte bygning tilfredsstille plan- og bygningslovens §74.2 (skjønnhetsparagrafen). Et bygg som omsøkt vil ikke tilfredsstille rimelige skjønnhetskrav verken i seg selv og i forhold til omgivelsene.
 1. Planutvalget finner ikke at det er anført særlige grunner god nok til å innvilge dispensasjon med hjemmel i PBL §7.
 2. Klageadgang.

 

Sak nr.: 0166/00

BENTE BORGAN OG LARS BROVOLD 19/801 TINDEN GRUSTAK. SØKNAD OM DISPENSASJON VEDR. STØRRELSE PÅ GARASJE/UTHUS.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes (reguleringsplan Tinden grustak) krav til maks. grunnflate på 35 m2, slik at omsøkt garasje med grunnflate på 49 m2 kan tillates.

Øvrig byggesaksbehandling forestås av teknisk etat.

 

Sak nr.: 0167/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Følgende orienteringer ble gitt i møtet.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.

 

Sak nr.: 0168/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Iversen la fram følgende forslag til vedtak.

Ved votering ble arbeiderpartiets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0169/00

BEBYGGELSESPLAN BENSINSTASJON STEKKE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 vedtar planutvalget bebyggelsesplan for bensinstasjon på Stekke dat. 04.10.00.

 

Sak nr.: 0170/00

ØKSESKULPTUR VERDAL

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Ut fra oppsatte pristilbud bestilles produksjon av skulpturen hos Aker Verdal
 2. Bestillingen forutsetter at andre aktører enn Verdal kommune bidrar med min. 50% av kostnadsoverslaget.
 3. Verdal kommunes andel dekkes over budsjettpost 0 5000 3000 5120 Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku for 2001.

 

Sak nr.: 0171/00

VERDAL VEKST

Behandling:

Rudolf Holmvik orienterte om saken i møtet.

Hovedutvalget tok enstemmig saken til orientering.

 

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

 

Sak nr.: 0172/00

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forening til bevaring av De Værdalske Befestninger (DVB) har gjort en imponerende og oppofrende jobb med forsvarsanleggene og formidlingen av forsvarshistorien.
 2. DVB anmodes om å arbeide videre med plan for rehabilitering av Festningsgalleri Sør og markering av unionsoppløsningen 2005.
 3. Planer skal før gjennomføring godkjennes/bearbeides av Verdal kommune v/teknisk etat før de ulike arbeider evt. settes i gang.
 4. Rehabiliteringen skal følge tjenlige antikvariske retningslinjer for anlegg eller deler av anlegg hvor disse er av historisk betydning.
 5. Før delanlegg startes opp må finansiering forefinnes
 6. Kommunal finansiering evt. ut over vanlige driftsmidler ved teknisk etat eller fra post 0.478.414 Ulike natur og miljøtiltak må behandles politisk.