MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 29.06.00

 

Fraværende : Bjørn Iversen, Arne Holan, Roy Stangvik, Brit Fredriksen

Varamedlemmer : J.Kvakland, K.Bakkan

Til stede :

Dessuten møtte : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Hans Melby(delvis), Liv Tronstad

(delvis)

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0093/00 00/00072

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

PS 0094/00 00/01265

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. ARRONDERING AV LEKEPLASS.

PS 0095/00 00/01366

TINDEN GRUSTAK -TILDELING AV NYE BOLIGTOMTER

PS 0096/00 98/01324

KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL

PS 0097/00 99/03157

ENES & OLSEN AS : CARPORT 19/148

PS TEK 0098/00 00/00068

MORTEN HAGA : SØKNAD OM FRADELING AV KÅRHUS PÅ EIENDOMMEN STUBBE, 110/2.

PS TEK 0099/00 00/01484

ENES & OLSEN : REGULERINGSENDRING FOR 19/193, 194 OG 148

PS TEK 0100/00 99/01704

SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD AREAL PÅ EIENDOMMEN FORBREGD SØNDRE GNR/BNR 28/7 OG 37/9.

PS TEK 0101/00 99/02472

FARTSDEMPENDE TILTAK I BAGLANVEGEN, VINNE.

PS TEK 0102/00 99/02824

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 31.05.2000 - TILTAK

PS TEK 0103/00 00/01477

SØKNAD OM BRUKSENDRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN 20/19.

PS TEK 0104/00 98/01608

FINNVOLA MIDTRE HYTTEFELT 234/1 (STATSKOG). AREALBEGRENSNING HYTTER - DISPENSASJONSBEHANDLING.

PS 0105/00 98/04023

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

Sak nr.: 0093/00

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Slæpp dæm te! – en statusrapport" tas til orientering.

Det legges fram ny sak til høsten hvor det tas stilling til om arbeidsstrategien skal videreføres og hvilke rammevilkår den eventuelt skal gis.

Sak nr.: 0094/00

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. ARRONDERING AV LEKEPLASS.

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Dahle la fram følgende forslag til vedtak.

 1. Saken utsettes. Administrasjonen bes kontakte fylkesmannen for å drøfte muligheten til å gjøre om friområdet til fellesområdet.

Ved votering ble arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken utsettes. Administrasjonen bes kontakte fylkesmannen for å drøfte muligheten til å

gjøre om friområdet til fellesområde.

Sak nr.: 0095/00

TINDEN GRUSTAK -TILDELING AV NYE BOLIGTOMTER

Behandling:

Nils G. Leirseth la fram følgende forslag til endring.

 1. O.Kvernmo får tilbud om å kjøpe 6 eneboligtomter i midtre del av Tinden Grustak samt hele området for konsentrert bebyggelse.
 2. Tilbudet gjelder til 01.04.2001. Det gis betalingsutsettelse i inntil 1 år fra tomtene er byggeklare. Kjøpesummen for hver enkelt tom skal være betalt før bygging starter og senest innen 1 år fra at tomtene er skriftlig meddelt byggeklare. For øvrig gjelder kommunens standard kjøpekontrakt for kjøp av boligtomter.

  Tomas Hallem la fram følgende alternative forslag til nytt punkt 2 til vedtak.

 3. Ved flere søkere på samme tomt fordeles tomta til høystbydende.

Det ble avstemt punkt for punkt.

Ved votering ble rådmannens forslag til punkt 1 vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Ved votering ble rådmannens forslag til punkt 2 vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak:

hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk gjør slikt vedtak:

 1. O.Kvernmo får tilbud om å kjøpe 6 eneboligtomter i midtre del av Tinden Grustak samt hele området for konsentrert bebyggelse.

Tilbudet gjelder til 01.04.2001. Det gis betalingsutsettelse i inntil 2 år fra tomtene er byggeklare. Kjøpesummen for hver enkelt tom skal være betalt før bygging starter og senest innen 2 år fra at tomtene er skriftlig meddelt byggeklare. For øvrig gjelder kommunens standard kjøpekontrakt for kjøp av boligtomter.

2. Trekking av valgrekkefølgen for de øvrige tomtene legges frem i møtet.

Valgrekkefølge.

 1. Svein Jarle Bjørnås/Tonje Kristiansen
 2. Alf W. Holthe
 3. Lars Brovold
 4. Bente Borgan
 5. Frode Vollan

Sak nr.: 0096/00

KOMMUNEDELPLAN - MASSETAK I VERDAL

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunedelplan Massetak i Verdal 2000 – 2010 sendes på offentlig høring.
 2. Innspill fra prosjektgruppen vurderes/bearbeides og innarbeides i planen før utsending på høring.

Sak nr.: 0097/00

ENES & OLSEN AS : CARPORT 19/148

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til forutstående og med hjemmel i PBL §7, finner Hovedutvalget å kunne innvilge dispensasjon fra PBL §70.1 vedr. avstand fra bygg til nabogrense. Det omsøkte tilbygget tillates plassert som omsut, helt i nabogrensa mot eiendommen 19/217.

 

Hovedutvalgets vedtak kan innen 3 uker fra mottatt varsel påklages til fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Evt. klage sendes via teknisk etat.

Sak nr.: 0098/00

MORTEN HAGA : SØKNAD OM FRADELING AV KÅRHUS PÅ EIENDOMMEN STUBBE, 110/2.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i pbl. § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca. 1 da LNF-område bebygd med kårhus, til byggeområde for bolig på eiendommen Stubbe 110/2.
 2. Med hjemmel i pbl. § 93 gis det tillatelse til deling av eiendommen slik det framgår av pkt 1. Tillatelsen gjelder inntil 3 år.
 3. Grunneier må selv begjære delingsforretning i henhold til delingslovens bestemmelser.

Sak nr.: 0099/00

ENES & OLSEN : REGULERINGSENDRING FOR 19/193, 194 OG 148

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Planutvalget viser til PBL § 30 og ber om at de to reguleringsplanene samordnes, og fremmes på nytt som en plan.
 2. Når samordning er foretatt, vedtar planutvalget at planen med reguleringsbestemmelser kan legges ut til offentlig ettersyn og særlovsmyndighetene og naboer tilskrives.

Klageadgang.

Sak nr.: 0100/00

SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD AREAL PÅ EIENDOMMEN FORBREGD SØNDRE GNR/BNR 28/7 OG 37/9.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i pbl. § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca. 3 da LNF-område til byggeområde for bolig på eiendommen Forbregd søndre 28/7 og 37/9.
 2. Med hjemmel i pbl. § 93 gis det tillatelse til deling av eiendommen slik det framgår av pkt 1. Tillatelsen gjelder inntil 3 år.
 3. Grunneier må selv begjære delingsforretning i henhold til delingslovens bestemmelser.

 

 

 

Sak nr.: 0101/00

FARTSDEMPENDE TILTAK I BAGLANVEGEN, VINNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bygges opphøyd gangfelt i Baglanvegen ved kryss med Løkkenvegen.

Sak nr.: 0102/00

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 31.05.2000 - TILTAK

Behandling:

Tomas Hallem la fram følgende forslag til tilleggspunkter til vedtak.

 1. Hovedutvalget må etter kommunestyret den 26.06.2000 finne inndekning for
 2. ca.kr.600.000,-.

 3. All kveldsvaktmestertjeneste innstilles så raskt som mulig. Administrasjonen tar kontakt med foreldreutvalgene ved skolene for ny prosedyre for bruk av skolene på kveldstid. Der brukergruppene av skolene får ansvaret. Når det gjelder annen bygningsmasse som kommunen leier bort må disse avtalene inngås på dagtid og at leietaker får ansvaret for bygningen som leies. Det er beklagelig at vi ikke kan se oss råd til å opprettholde denne tjenesten for brukerne, men den økonomiske situasjonen tilsier at hovedutvalget må komme med struktuelle endringer.
 4. Renhold. Effektivisering. Kostnadene ved renhold kuttes ned til et minimum. Det vil si at kommunen godtar at man får en dårligere utført jobb enn i dag og med de konsekvenser det fører til.
 5. Hovedutvalget ser seg tvunget til å be administrasjonen legge fram ei liste over maskiner som kan selges for å frigjøre kapital.
 6. Hovedutvalget er kjent med vedtak i kommunestyret sak 81/00, punkt nr.8. En ber derfor administrasjonen redegjøre for dette i etaten da mange av tjenestene i etaten vil være aktuelle til konkurranseutsetting og hva dette innebærer.
 7. Nils Georg Leirseth la fram følgende forslag til nytt punkt 17.

 8. Salg av kommunale bygg/eiendommer vurderes nærmere.

Jostein Dahle la fram følgende alternative forslag til punkt 12. (Alternativt til Tomas Hallems forslag.)

 1. Det forutsettes at de innsparingstiltak som er skissert gjør at landbruk, miljø og teknisk

kan holde seg innenfor det opprinnelige budsjett. Hovedutvalget ønsker en løpende orientering om budsjettsituasjonen ut året.

Punktvis votering.

Punkt 1. Vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Punkt 2. Enstemmig vedtatt.

Punkt 3. Enstemmig vedtatt.

Punkt 4. Vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Punkt 5: Enstemmig vedtatt.

Punkt 6. Enstemmig vedtatt.

Punkt 7. Enstemmig vedtatt.

Punkt 8. Enstemmig vedtatt.

Punkt 9. Enstemmig vedtatt.

Punkt 10. Enstemmig vedtatt.

Punkt 11. Enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering til nytt punkt 12 ble Jostein Dahles forslag enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt punkt 13 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt punkt 14 ble avvist med 6 mot 3 stemmer.

Forslag til nytt punkt 15 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Forslag til nytt punkt 16 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Forslag til nytt punkt 17 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk ber om at administrasjonen ved etaten gjør følgende tiltak for og om mulig holde de gitte budsjettrammer.

 1. Ikke utføre reparasjoner på gatelysnettet i høst.
 2. Forbruk innenfor vaktmestertjenesten/kommunale bygg må følges nøye i tiden framover. Generelt må det føres en streng budsjettdisiplin ved alle avdelinger i etaten. Kveldsvaktmestertjeneste reduseres så mye som praktisk mulig.
 3. Årets øvingsaktivitet ved kommunalt brannvesen vurderes. Reduseres til et minimumsnivå.
 4. Sterk reduksjon av aktivitetsnivået innenfor områdene friluftsliv og kulturminner.
 5. Vurdering av gebyrsatser byggesak/oppmåling.
 6. Innenfor betalingstjenestene vil et eventuelt merforbruk bli dekt opp med merinntekter, evt. bruk av bundet driftsfond.
 7. Innenfor investeringer kan årets planlagte asfalteringsprogram på kr.400.000,- sløyfes.
 8. Det innføres ansettelsesstopp.
 9. 1 stillingshjemmel ved uteavdelingen på Tinden holdes vakant ut året.
 10. Arbeidet med å redusere vaktmesterstyrken med 10 % starter opp omgående. Vakanser/ledighet i stillinger utnyttes til å gjennomføre denne reduksjonen.
 11. Inntak av vikarer og ekstrahjelp gjøres bare dersom det er absolutt helt nødvendig.
 12. Det forutsettes at de innsparingstiltak som er skissert gjør at landbruk, miljø og teknisk
 13. kan holde seg innenfor det opprinnelige budsjett. Hovedutvalget ønsker en løpende orientering om budsjettsituasjonen ut året.

 14. All kveldsvaktmestertjeneste innstilles så raskt som mulig. Administrasjonen tar kontakt med foreldreutvalgene ved skolene for ny prosedyre for bruk av skolene på kveldstid, der brukergruppene av skolene får ansvaret. Når det gjelder annen bygningsmasse som kommunen leier bort må disse avtalene inngås på dagtid og at leietaker får ansvaret for bygningen som leies. Det er beklagelig at vi ikke kan se oss råd til å opprettholde denne tjenesten for brukerne, men den økonomiske situasjonen tilsier at hovedutvalget må komme med struktuelle endringer.
 15. Hovedutvalget ser seg tvunget til å be administrasjonen legge fram ei liste over maskiner som kan selges for å frigjøre kapital.
 16. Hovedutvalget er kjent med vedtak i kommunestyret sak 81/00, punkt nr.8. En ber derfor administrasjonen redegjøre for dette i etaten da mange av tjenestene i etaten vil være aktuelle til konkurranseutsetting og hva dette innebærer.
 17. Salg av kommunale bygg/eiendommer vurderes nærmere.

Sak nr.: 0103/00

SØKNAD OM BRUKSENDRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN 20/19.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsplan for ny rv. 757 Ørmelen – Garpa, vedtatt 23.11.94, for omsøkt hovedombygging av uthus på eiendommen 20/19.

Sak nr.: 0104/00

FINNVOLA MIDTRE HYTTEFELT 234/1 (STATSKOG). AREALBEGRENSNING HYTTER – DISPENSASJONSBEHANDLING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

planutvalget fatter flg. Vedtak:

Planutvalget vedtar at administrasjonen gis fullmakt til å gi dispensasjon fra reguleringsplan "Finnvola Midtre hyttefelt" vedtatt av 29.06.98, for overbygd terrasser inntil 10 m2 ut over tillatt bruksareal (80 m2 BRA).

Sak nr.: 0105/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Vedtak:

Ovennevnte orienteringer ble tatt til etterretning.