OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 31.05.00

 

Fraværende : Roy Stangvik(fraværende sak 85-86/2000), Nils G. Leirseth, Arne
Holan fratrådte møtet fra sak 89/2000.

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte : Rudolf Holmvik, Bård Kotheim, Trond Rian (delvis)

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0072/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

PS TEK 0073/00 98/02772
ÅRSMELDING INNHERRED RENOVASJON 1999

PS TEK 0074/00 98/01669
REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

PS TEK 0075/00 98/04104
REVIDERING AV FELLES SANITÆRREGLEMENT FOR KOMMUNENE VERDAL, LEVANGER, INDERØY OG STEINKJER

PS TEK 0076/00 00/00854
RV72 - AVFALL FRA HYTTEOMRÅDER

PS TEK 0077/00 00/01227
VANN- OG KLOAKKKUMMER MED LOGO

PS 0078/00 00/01021
KOMMUNEBLOMSTER

PS TEK 0079/00 98/01944
BUSSTRASÈ I VERDAL SENTRUM
.

PS TEK 0080/00 00/01040
TRØNDERBANENS KONKURRANSESITUASJON

PS 0081/00 99/01666
KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING 1999.

PS TEK 0082/00 99/02112
REGULERINGSPLAN NORDSKAGET. STI BÅRDSHAUGEN - TRONESMARKA
.

PS TEK 0083/00 99/01610
REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK

PS TEK 0084/00 00/01265
REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. ARRONDERING AV LEKEPLASS
.

PS 0085/00 99/02547
PIGGTRÅDGJERDER I UTMARK

PS 0086/00 00/01260
SØKNAD OM KONSESJON PÅ SØRHAUG GNR. 39 BNR. 1 I VERDAL KOMMUNE
.

PS LAN 0087/00 00/00863
ANG. KONSESJONSSØKNAD PÅ EIENDOMMEN AKSNES MIDTRE GNR/BNR 65/2

PS TEK 0088/00 00/00931
GENERELL OFFISIELL ADRESSSERING I VERDAL KOMMUNE

PS TEK 0089/00 00/01037
STIG HYNNE. TILBYGG BOLIG KALV ARNESONGT. 18 GNR 16 BNR 110. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGELINJE MOT VEG

.

PS TEK 0090/00 00/01188
TILLEGGSLEILIGHETER I KJELLER ELLER PÅ LOFT, HYBLER. INFO OM FORSKRIFTENES KRAV.

PS 0091/00 98/04069
ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

PS 0092/00 98/04023
ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

 

Sak nr.: 0072/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet, kom med følgende forslag til nytt punkt 3 til vedtak.

3. Administrasjonen bes legge fram forslag til balanseringstiltak på hovedutvalgets junimøte.

Ved votering ble administrasjonenes forslag til punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt og Bjørn Iversens forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
 2. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte rammer ligger fast. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett.

3. Administrasjonen bes legge fram forslag til balanseringstiltak på hovedutvalgets junimøte.

Sak nr.: 0073/00

ÅRSMELDING INNHERRED RENOVASJON 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar årsmelding og regnskap samt årsrapportering avfall til orientering.

Sak nr.: 0074/00

REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0075/00

REVIDERING AV FELLES SANITÆRREGLEMENT FOR KOMMUNENE VERDAL, LEVANGER, INDERØY OG STEINKJER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99, samt tekniske bestemmelser, 4.utgave, utgitt av kommuneforlaget oktober 1998, godkjennes som Verdal kommunes sanitærreglement.
 2. Reglementet trer i kraft 01.07.2000. Fra samme dato opphører sanitærreglementet for Verdal kommune, vedtatt i Verdal kommunestyre den 08.06.94, sak 60/94.

Sak nr.: 0076/00

RV72 - AVFALL FRA HYTTEOMRÅDER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Brevet fra Statens Vegvesen datert 28.03.2000 tas til orientering.

Sak nr.: 0077/00

VANN- OG KLOAKKKUMMER MED LOGO

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0078/00

KOMMUNEBLOMSTER

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tindved (Hippophae rhamnoides) foreslås som kommuneblomst for Verdal.

Forslaget til kommuneblomst sendes på en begrenset høring.

Sak nr.: 0079/00

BUSSTRASÈ I VERDAL SENTRUM.

Behandling:

Bjørn Iversen, Arbeiderpartiet, kom med følgende alternative forslag til vedtak.

 1. Saken utsettes
 2. HULMT ønsker nærmere dialog med Trønderbilene og nedsetter følgende utvalg: Brit Fredriksen, Tomas Hallem og Arne Holan.
 3. Tomas Hallem , Senterpartiet, kom med følgende forslag til alternativt vedtak.

  1. Hovedutvalget kan ikke imøtekomme Trønderbilenes ønske om bruk av Jernbanegata som

  gjennomkjøringstrace

  2 Hovedutvalget foreslår alternativ 3: Der traseen går Fleskhus – Hydrostasjon – Stekket –

  Verdal Stasjon – E6

  3. Hovedutvalget ber Trønderbilene A/S vurdere alternativ 3 til grunn for videre planlegging

  av busstrace.

 4. Etter hovedutvalgets mening er alternativ 3 den mest brukervennlige ruta for de som

benytter seg av kollektivtrafikken.

Det ble først foretatt votering om å utsette saken. Ved votering ble dette enstemmig vedatt.

Vedtak:

 1. Saken utsettes
 2. HULMT ønsker nærmere dialog med Trønderbilene og nedsetter følgende utvalg: Brit Fredriksen, Tomas Hallem og Arne Holan.

Sak nr.: 0080/00

TRØNDERBANENS KONKURRANSESITUASJON.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar saken til orientering.

Sak nr.: 0081/00

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING 1999.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk gir honnør til kulturetaten for den måten planarbeidet er gjennomført på.
 2. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk har ingen merknad til planen.

Sak nr.: 0082/00

REGULERINGSPLAN NORDSKAGET. STI BÅRDSHAUGEN - TRONESMARKA.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

planutvalget fatter slikt vedtak:

 1. I h.h.t. PBL § 7 gis dispensasjon fra stadfestet reguleringsplan Nordskaget datert 06.01.76 slik at ei hytte kan oppføres på eiendommene gnr 6 bnr 105, 93 og 357. Videre gis det dispensasjon fra egengodkjent reguleringsplan Strandområde datert 16.12.87 slik at parkeringsplass for hytta legges til eiendommen gnr 6 bnr 235 som vist på situasjonskart datert 09.03.00.
 2. Som særlige grunner oppgis at eiendommene har vært benyttet til hyttetomt siden 1966, og at parkeringsplass kan skaffes ved sjøen. Løsningen bidrar også til å løse en konflikt.

Sak nr.: 0083/00

REGULERINGSPLAN FOR VOLGAVLEN GRUSTAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget at reguleringsplan for Volgavlen grustak dat. 21.02.00 legges fram for offentlig ettersyn.

Sak nr.: 0084/00

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. ARRONDERING AV LEKEPLASS.

Behandling:

Administrasjonen trekker saken.

Vedtak:

Administrasjonen trekker saken.

Sak nr.: 0085/00

PIGGTRÅDGJERDER I UTMARK

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar med hjemmel i dyrevernslovens § 29, generelt forbud mot bruk av piggtråd som gjerdemateriale i utmark og mellom utmark og innmark i Verdal kommune.
 2. Kommunens politiske viltorgan kan i samråd med dyrevernsnemnda dispensere fra forbudet, og fastsatte frister (jfr. pkt 3), etter søknad.
 3. All piggtråd , som nevnt under pkt 1, skal være fjernet innen 01.12.2001. Alle nedfalne piggtrådgjerder og piggtrådrester i utmark og mellom utmark og innmark skal også være fjernet innen 1.12.2001. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte.
 4. Brudd på denne forskriften kan straffes med bot eller fengsel inntil et halvt år (jfr. Dyrevernsloven § 31).
 5. Kommunen tar et særlig ansvar for å påse at forskriften gjennomføres.
 6. Denne forskrift trer i kraft når den er stadfestet av Statens dyrehelsetilsyn.

Sak nr.: 0086/00

SØKNAD OM KONSESJON PÅ SØRHAUG GNR. 39 BNR. 1 I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår hovedutvalget at Steinar Vangstad får konsesjon på erverv av eiendommen Sørhaug gnr. 39 bnr. 1 m. fl. i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen på kr. 1.200.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at søkeren innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

Sak nr.: 0087/00

ANG. KONSESJONSSØKNAD PÅ EIENDOMMEN AKSNES MIDTRE GNR/BNR 65/2

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8 , tilrår hovedutvalget at Jan Aksnes og Merete Vada får konsesjon på erverv av eiendommen Aksnes nordre, gnr. 65 bnr. 2 i Verdal kommune og at den avtalte kjøpesummen på kr. 450000,- godkjennes.

Det er en betingelse at søkerne innen ett år bosetter seg på eiendommen og driver den landbruksmessig i fem år.

Sak nr.: 0088/00

GENERELL OFFISIELL ADRESSSERING I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedatatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for landbruk, miljø og landbruk gjør slikt vedtak:

" Det oppstartes arbeid med målsetting om å få til en offisiell adressetildeling for hele kommunen."

Sak nr.: 0089/00

STIG HYNNE. TILBYGG BOLIG KALV ARNESONGT. 18 GNR 16 BNR 110. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGELINJE MOT VEG.

Behandling:

Tomas Hallem, Senterpartiet, la fram følgende forslag til nytt punkt 2.

 1. Hovedutvalget er generelt restrektiv til å bryte byggelinja, men vil i denne saken gi dispensasjon av særlige årsaker.

Ved votering ble administrasjonens forslag til vedtak samt Tomas Hallems forslag til nytt punkt 2 enstemmig vedattt.

Vedtak:

hovedutvalget fatter følgende vedtak:

 1. Med bakgrunn i ovenstående og med hjemmel i PBL § 7 gis dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan vedrørende byggelinje mot Kalv Arnesonsgate.

Hovedutvalget finner at tilbygget kan oppføres 2,60 meter ut fra eksisterende hovedfasade mot vegen. Avstand fra tilbygg til vegkant blir dermed 2,40 meter. Det er her lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke ser ut til å ha negativ innvirkning på nærområdet eller allmenne interesser.

Ytterligere byggesaksbehandling forestås av administrasjonen.

Klageadgang.

 1. Hovedutvalget er generelt restriktiv til å bryte byggelinja, men vil i denne saken gi dispensasjon av særlige årsaker.

Sak nr.: 0090/00

TILLEGGSLEILIGHETER I KJELLER ELLER PÅ LOFT, HYBLER. INFO OM FORSKRIFTENES KRAV.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

hovedutvalget tar orienteringen til informasjon/etterretning.

Sak nr.: 0091/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

Behandling:

Senterpartiet v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag til vedtak

Ved Votering ble Tomas Hallems forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

Sak nr.: 0092/00

ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Følgende emner ble tatt opp og omtalt:

Vedtak: