OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK

Møte 17.02.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0014/00 00/00044

SAKSPROTOKOLL: FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM... VERDAL KOMMUNE

PS 0015/00 98/01434

SAKSPROTOKOLL: KVISLA SOM KULTURLANDSKAPSELEMENT OG PARKDRAG

PS 0016/00 98/04023

SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

PS 0017/00 99/00170

SAKSPROTOKOLL: MELDING OM BRANNVERNET 1999

PS LAN 0018/00 00/00126

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRADELING AV 33 DEKAR DY... FRA EIENDOMMEN SANDSAUNET GNR. 57/4

PS LAN 0019/00 00/00127

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV 3... TILLEGGSJORD FRA EIENDOMMEN SANDSAUNET GNR. 57/4

PS LAN 0020/00 99/03412

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV EIEND... LILLE SØNDRE GNR 76/4. KJØPER: BJØRNAR HAUGAN

PS TEK 0021/00 00/00336

SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING/REGNSKAP LANDBRUK, MILJØ OG T... FOR 1999

PS TEK 0022/00 98/01112

SAKSPROTOKOLL: TILKOBLING TIL VERDAL KOMMUNALE VANNVERK KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK OM TILKNYTNINGSAVGIFT VANN

PS TEK 0023/00 98/02280

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I SJØEN PÅ TRONES.

PS TEK 0024/00 98/02370

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

PS 0025/00 99/00093

SAKSPROTOKOLL: BETALINGSTJENESTENE VANN, KLOAKK, F... RESULTAT 1999

PS TEK 0026/00 99/02847

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE PÅ... VED LEKSDALSVATNE

PS TEK 0027/00 99/02866

SAKSPROTOKOLL: KLAGE FRA NABO OVER OPPSATT GJERDE/STØYSK... 759 VED STIKLESTAD SKOLE. TILTAKSHAVER: FORELDREUTVALGET VED STIKLESTAD SKO

PS TEK 0028/00 99/02922

SAKSPROTOKOLL: 6/31 FRADELING AV TOMT

PS TEK 0029/00 99/03031

SAKSPROTOKOLL: OVERSIKT OVER KOMMUNALE AVGIFTER FOR ÅR 2000

PS TEK 0030/00 99/03425

SAKSPROTOKOLL: JOHAN MARTIN BLYBAKKEN: FRADELINGSSØKNAD 276/9

PS TEK 0031/00 98/01268

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR STEKKE NORD. MINDRE VESENTLIG ENDRING.

 

Sak nr.: 0014/00

SAKSPROTOKOLL: FASTSETTING AV GRENSE I SJØ MELLOM... VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Verdal kommune slutter seg til forslag fra Statens Kartverk dat. 26.04.99 vedrørende grensa mellom Inderøy og Verdal kommuner.

Sak nr.: 0015/00

SAKSPROTOKOLL: KVISLA SOM KULTURLANDSKAPSELEMENT OG PARKDRAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Orientering om gjennomførte tiltak tas til orientering.
 2. Oversikt over tiltak som oppstartes/gjennomføres år 2000 tas til orientering.
 3. Registrering av eksisterende kloakkanlegg i Garpaområdet gjennomføres. Kostnadene dekkes over investeringsmidler kloakk.
 4. Konsulent engasjeres for planlegging av Kvislaparken. Kostnadene dekkes over investeringsmidler Utviklingsplan Verdalsøra, Vuku.

Sak nr.: 0016/00

SAKSPROTOKOLL: ANDRE SAKER/SPØRSMÅL

Behandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0017/00

SAKSPROTOKOLL: MELDING OM BRANNVERNET 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for miljø landbruk og teknisk godkjenner den framlagte melding om brannvernet for 1999 med plan for 2000.

Sak nr.: 0018/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRADELING AV 33 DEKAR DY... FRA EIENDOMMEN SANDSAUNET GNR. 57/4

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til jordloven 12, og rundskriv M 43/ 95 vedtar hovedutvalget at Rolf Storhaug får fradele tomt med bygninger på ca. 4 da. av eiendommen Sandsaunet, gnr. 57 bnr. 4 i Volhaugen i Verdal kommune.

Det er en forutsetning at restarealet selges som tilleggsjord til naboen, Terje Grønn.

Sak nr.: 0019/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV 3... TILLEGGSJORD FRA EIENDOMMEN SANDSAUNET GNR. 57/4

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven 8, tilrår hovedutvalget at Terje Grønn får konsesjon på erverv av 33 da. jord- og skogbruksareal av eiendommen Sandsaunet, gnr. 57 bnr. 4 i Volhaugen i Verdal kommune, og at den avtalte kjøpesummen godkjennes.

Det er en forutsetning at dette tilleggsarealet drives landbruksmessig forsvarlig i fem år sammen med konsesjonssøkerens landbrukseiendom.

Sak nr.: 0020/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON PÅ KJØP AV EIEND... LILLE SØNDRE GNR 76/4. KJØPER: BJØRNAR HAUGAN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven 8, tilrås at Bjørnar Haugan får konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Musum lille gnr. 76 bnr. 4 i Verdal kommune.

Det er en betingelse at søkeren fortsatt bor på eiendommen, og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

Sak nr.: 0021/00

SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING/REGNSKAP LANDBRUK, MILJØ OG T... FOR 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0022/00

SAKSPROTOKOLL: TILKOBLING TIL VERDAL KOMMUNALE VANNVERK KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK OM TILKNYTNINGSAVGIFT VANN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Eiendommen Slåtsve, gnr.263/bnr.3, betaler tilknytningsavgift vann tilsvarende lav sats. Dette i henhold til vedtak i K-sak 85/98, punkt nr.3.
 2. Sak nr.: 0023/00

  SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I SJØEN PÅ TRONES.

  Behandling:

  Venstre v/Nils G. Leirseth la fram følgende forslag til nytt punkt 2 til vedtak.

 3. HULMT ser at realitetene i rapporten kan ha stor betydning vedrørende mulig utbygging av

området Ørin Nord. En ber administrasjonen om en vurdering av kostnadene med å opparbeide Ørin Nord fra godkjente massetak, og at det vurderes nærmere om industritomter vil være salgbare til de arealpriser en da vil få. Videre arbeider/kostnader med klargjøring Ørin Nord må avvente til dette er avklart.

Ved votering ble administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Det ble deretter foretatt votering til Venstres forslag til vedtak. Ved votering ble forslaget avvist med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Planutvalget vedtar å ta innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge, og planforslaget legges ikke fram for godkjenning.

Sak nr.: 0024/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD PÅ BALHALD 271/1

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Balhald steinbrudd, dat. 14.07.99, revidert 25.01.00.
 2. Kommunestyre vedtar at jordlovens 12 skal gjelde for hele planområdet.
 3. Kommunestyret vedtar at det med hjemmel i skogbrukslovens 50, jfr. 1, etableres et eget fond for arrondering og landskapsutbedring.

Sak nr.: 0025/00

SAKSPROTOKOLL: BETALINGSTJENESTENE VANN, KLOAKK, F... RESULTAT 1999

Behandling:

Ve votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0026/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE PÅ... VED LEKSDALSVATNE

Behandling:

Berit Nessø la fram følgende forslag til nytt vedtak.

Hovedutvalget anser at utleiehytta blir et tilskudd til næringsgrunnlaget på bruket og at det heller ikke vil medføre noen forurensingsfare. Ut fra dette mener hovedutvalget at det foreligger særlige grunner og gir dispensasjon. Det forutsettes at det benyttes biologisk toalett og et sandfilteranlegg for gråvann.

Ved alternativ votering mellom administrasjonens og Nessøs forslag til vedtak ble Nessøs forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Hovedutvalget anser at utleiehytta blir et tilskudd til næringsgrunnlaget på bruket og at det heller ikke vil medføre noen forurensingsfare. Ut fra dette mener hovedutvalget at det foreligger særlige grunner og gir dispensasjon. Det forutsettes at det benyttes biologisk toalett og et sandfilteranlegg for gråvann.

Sak nr.: 0027/00

SAKSPROTOKOLL: KLAGE FRA NABO OVER OPPSATT GJERDE/STØYSK... 759 VED STIKLESTAD SKOLE. TILTAKSHAVER: FORELDREUTVALGET VED STIKLESTAD SKO

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

hovedutvalget fatter følgende vedtak:

Med bakgrunn i ovenstående finner hovedutvalget at vedtak/tillatelse til tiltak datert 19.10.99 sak D-319/99 opprettholdes. Klage datert 19.11.99 avvises.

Hovedutvalget har nøye vurdert innholdet i klagen, men finner ikke at tiltaket er til såpass stor sjenanse/ulempe for klager, at vedtaket av den grunn bør endres.

Når det gjelder vurdering av behandlingsmåten (sak D-319/99) mener hovedutvalget at manglende nabovarsel i dette tilfellet ikke har hatt avgjørende betydning for vedtakets innhold jfr. forvaltningslovens 41.

Saken sendes til fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Sak nr.: 0028/00

SAKSPROTOKOLL: 6/31 FRADELING AV TOMT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget fatter slikt vedtak:

Det utarbeides forslag til reguleringsendring med tanke på å flytte gangvegtraseen inn på 6/31 og sør for den omsøkte parsellen.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes særlovsmyndighetene og berørte grunneiere til uttalelse.

Sak nr.: 0029/00

SAKSPROTOKOLL: OVERSIKT OVER KOMMUNALE AVGIFTER FOR ÅR 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk tar saken til orientering.

Sak nr.: 0030/00

SAKSPROTOKOLL: JOHAN MARTIN BLYBAKKEN: FRADELINGSSØKNAD 276/9

Behandling:

Ved votering ble administrasjonens forslag til tilråding vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 avslår planutvalget å gi dispensasjon fra kommunedelplan for Verdal sentrum vedtatt 24.06.92, for omdisponering av 1,2 da dyrkajord til boligformål på eiendommen Blybakken ø. 276/9.

Sak nr.: 0031/00

SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR STEKKE NORD. MINDRE VESENTLIG ENDRING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 28-1, nr. 2, vedtar planutvalget at det foretas mindre vesentlige endringer som nevnt ovenfor av reguleringsplan for Stekke nord , som er tidligere vedtatt av kommunestyret den 30.03.98.
 2. Planutvalget godkjenner den framlagte plan for utbygging av området med unntak av plassering av varmesentralen, og gir rammetillatelse etter plan- og bygningslovens 95 a nr. 1 som grunnlag for videre byggesaksbehandling.