VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

19.10.2005

Tid:

09:00

Slutt:

13.30

Til stede:

8 representanter. Trine Hallem fratrådte som inhabil i sak 70/05. Til stede: 7 representanter. Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil i sak 73/05. Til stede 7 representanter.

Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent.

Sak nr. 76/05 ble behandlet før sak nr. 72/05.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Ingen

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Assisterende rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

 

SAKLISTE PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEENS MØTE 19.10.05

 

Saksnr

Innhold

PS 69/05

Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Sakspapirer

PS 70/05

Trine Hallem/Aksel G. Olsen : Tilbygg/ombygging bolig 1721/278/174

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 71/05

Reguleringsplan for Aker barnehage (Havfruparken)

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 72/05

Reguleringsplan Nordgata Øst

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

PS 73/05

Reguleringsplan for masseutak på Kvelstad, Vuku

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

PS 74/05

Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - klage på gebyr

Sakspapirer Vedlegg

PS 75/05

Reguleringsplan Sisselvolden

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

PS 76/05

Søknad om veg til hytte tilh. Søren Skrove 1721/231/1/164

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 77/05

Ivar Olav Bragstad - Søknad om dispensasjon for hytteveg 226/37

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 78/05

Søknad om disp.  fra kommuneplanens arealdel - adkomstveg til hytte 234/1 f. 152 - Inn statsalmenning

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 79/05

STEKKE NORD - reguleringsendring

Sakspapirer Vedlegg

PS 80/05

Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan - Høring

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 81/05

Andre saker

Sakspapirer

 


 

PS 69/05 Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2006 – 09 vedtas.

 

 

 

PS 70/05 Trine Hallem/Aksel G. Olsen : Tilbygg/ombygging bolig 1721/278/174

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Trine Hallem fratrådte som inhabil. Er tiltakshaver. Til stede: 7 representanter.

Det ble foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Stamphusmyra område L.M.N.O §3.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Vedtaket kan påklages i henhold til §28 i forvaltningsloven. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

 

 

PS 71/05 Reguleringsplan for Aker barnehage (Havfruparken)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte om saken.

AP v/Brit Fredriksen fremmet forslag om at saken utsettes i påvente av ytterligere informasjon og presiseringer.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

PS 72/05 Reguleringsplan Nordgata Øst

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Nordgata øst, sist revidert 06.10.05.

 

 

 

PS 73/05 Reguleringsplan for masseutak på Kvelstad, Vuku

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil. Er i nær slekt med tiltakshaver. Til stede 7 representanter.

Følgende endres i pkt. 2 i innstillinga pga. feil: ...Kvelstad grustak, revidert 01.11.02.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for masseuttak på Kvelstad, sist revidert 16.09.05.
 1. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for Kvelstad grustak, revidert 01.11.02. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 1. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 1. Med hjemmel i jordlovens § 9 jf. skogbrukslovens § 50, skal det etableres et bundet fond for arrondering og landskapsutbedring.

 

 

 

PS 74/05 Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - klage på gebyr

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Kravet opprettholdes pålydende kr 85.000,- i gebyr.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas Hallem, ble forslaget fra Hallem enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kravet opprettholdes pålydende kr 85.000,- i gebyr.

 

 

 

PS 75/05 Reguleringsplan Sisselvolden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Plan- og utviklingskomiteen vedtar reguleringsplan Sisselvold sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til mekling.

 2. Innkomne forslag til endringer i planen behandles politisk etter at mekling er foretatt.

 

 

 

 

PS 76/05 Søknad om veg til hytte tilh. Søren Skrove 1721/231/1/164

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Brev datert 18.10.05 fra Gunnar Nossum ble utlagt.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Under forutsetning av at grunneier gir tillatelse til vegen vedtar plan- og utviklingskomiteen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 å gi dispensasjon fra kommunens arealdel til bygging av veg til hytte 231/1 Fv 164 tilhørende Søren Skrove.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas Hallem, der SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Under forutsetning av at grunneier gir tillatelse til vegen vedtar plan- og utviklingskomiteen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 å gi dispensasjon fra kommunens arealdel til bygging av veg til hytte 231/1 Fv 164 tilhørende Søren Skrove.

 

 

PS 77/05 Ivar Olav Bragstad - Søknad om dispensasjon for hytteveg 226/37

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding  enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Ihht Plan- og bygningsloven §7 gis det dispensasjon fra disposisjonsplan for Risvatnet – Småliene.

 2. Tiltakshaver pålegges aktomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven §8

 3. Tiltaket gis følgende begrensning når det gjelder eiendommen Fjellstad:

 

 

 

PS 78/05 Søknad om disp.  fra kommuneplanens arealdel - adkomstveg til hytte 234/1 f. 152 - Inn statsalmenning

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Administrasjonen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3

”3. Oppstart av veganlegget kan skje etter at avtale med grunneier er opprettet.”

Ved votering ble rådmannens tilråding med forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. I hht Plan- og bygningsloven §7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

 2. Tiltakshaver pålegges aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven § 8.

 3. Oppstart av veganlegget kan skje etter at avtale med grunneier er opprettet.

 

 

 

PS 79/05 STEKKE NORD - reguleringsendring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 28-1,2 vedtar Plan- og utviklingskomiteen en mindre vesentlig reguleringsendring i flg. forslag fra Elvepromenaden Utbygging AS datert 15.09.05.

 

 

 

PS 80/05 Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan - Høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Daglig leder Øivind Nybakken i Ecopro as orienterte om konsekvensutredningen.

Rådmannen la fram følgende ny tilråding i saken:

”Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram konsekvensutredning for biogassanlegg dat. 28.09.05 samt reguleringsplan for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.”

 

Det lagt fram følgende endring på reguleringsbestemmelsene:

Pkt. 3.1:

Høyde på bygninger fra 17 til 20 m.

Takvinkel fra 20 grader til 45 grader.

 

Ved votering ble den nye tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram konsekvensutredning for biogassanlegg dat. 28.09.05 samt reguleringsplan for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.

 

 

PS 81/05 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 19.10.2005

BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem:

Det blir arrangert studietur for å se på tilsvarende biogassanlegg før det tas endelig beslutning. En del av plan- og utviklingskomiteens medlemmer deltar. Avreise onsdag kveld den 16.11.05 med retur fredag kveld.

 

Inger Marie Bakken:

Nasjonal beredskapsøving 26. og 27.10.05 for Levanger og Verdal kommuner. Direktoratet for sivilt beredskap som styrer den. Det er samhandling mellom aktører som skal testes ut.

 

Ny møtedato onsdag 23. november 2005.