VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

21.09.2005

Tid:

12:00

Møte slutt:

13:30

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Margot Wannebo

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

  

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Inger Storstad

Utv.sekr.

 

Protokollen fra forrige møte ble godkjent.

Sak 66/05 ble behandlet som første sak. Sak 61/05 ble behandlet etter sak 64/05. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

 

SAKLISTE PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEENS MØTE 21.09.05

 

Saksnr

Innhold

PS 61/05

Elvepromenaden Utbygging AS - Blokk F, 13 leiligheter,  Fløytarvegen - 1721/19/831- Naboprotest

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 62/05

Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 63/05

Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet

Sakspapirer Vedlegg

PS 64/05

Hans Jønsson - Hytte - 1721/6/93 - klage

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 65/05

Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Sakspapirer Vedlegg

PS 66/05

Masseuttak på Slapgård søndre og Balgård østre i Vuku

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 67/05

Reguleringsplan for parkering ved Amf-senteret

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 68/05

Andre saker

Sakspapirer

 


 

PS 61/05 Elvepromenaden Utbygging AS - Blokk F, 13 leiligheter,  Fløytarvegen - 1721/19/831- Naboprotest

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

Behandling:

Jon Arthur Kristiansen orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i pbl. §7 gis dispensasjon fra reguleringsplan ”Stekke Nord”, vedtatt av kommunestyret 30.03.1998, bestemmelsenes § 2, slik at boligblokk F kan oppføres med en gesimshøyde 1,0 meter høyere enn angitt i bestemmelsene, dvs. gesimshøyde på 13,5 meter for deler av bygget.

Ytterligere saksbehandling forstås av administrasjonen.

Vedtaket kan påklages i hht. ”forvaltningslovens” § 28. Det er 3 ukers klagefrist, regnet fra mottak av dette vedtak.

 

 

 

PS 62/05 Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Rådmannen tilrår at Plan- og Utviklingskomiteen og Formannskapet innstiller på at Kommunestyret gjør følgende vedtak:

  1. Verdal kommune søker Miljøverndepartementet om pilotkommunestatus innen strategien Universell Utforming.

  2. Søknaden bygger på ”Prosjektplan for Universell Utforming”.

  3. Eventuelle prosjektmidler tildelt fra Miljøverndepartementet benyttes helt eller delvis til lønn for engasjementstilling.

 

 

 

PS 63/05 Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Plan- og Utviklingskomiteen tar ”Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet” til orientering.

  2. Retningslinjene legges ut til off. ettersyn og høring til de regionale myndigheter, Værdalsbruket og Statskog.

 

 

 

PS 64/05 Hans Jønsson - Hytte - 1721/6/93 - klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen fra Strand/Lykke som gir grunnlag for å endre vedtak fra sak nr 43/05.

Klagen sendes Fylkesmannen til avgjørelse.

 

 

 

PS 65/05 Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

 

Behandling:

Åge Isaksen svarte på spørsmål.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Aktuelle merknader som framgår av våre kommenterer til høringen, bes innarbeidet i forvaltningsplanen.

Verdal kommune mener forvaltningsplanen vil være et godt verktøy for å utprøve lokal forvaltning innenfor nasjonalparken, og tilrår at Direktoratet for naturforvaltning vedtar planen.

 

 

 

PS 66/05 Masseuttak på Slapgård søndre og Balgård østre i Vuku

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

Behandling:

Øivind Holand orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for grusuttak på eiendommen Balgård østre, 250/1. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

 

 

 

PS 67/05 Reguleringsplan for parkering ved Amf-senteret

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

Behandling:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram forslag om reguleringsplan for parkering ved Amfisenteret, dat 06.09.05, for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 68/05 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.09.2005

 

Behandling:

1.      Ang. oktober-møtet i PUK.

Forslag fra lederen:

Møtet i PUK som er berammet til torsdag 6.10.05 flyttes til onsdag 19.10.05.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

2.      Ang. Konsekvensutredning – prosessanlegg for organisert avfall.

Dokumentet ble utdelt i møtet.

Forslag fra AP v/Knut Tveita:

Plan- og utviklingskomiteen forutsetter at Konsekvensutredning – Prosessanlegg for organisert avfall – først behandles i plan- og utviklingskomiteen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1. Møtet i PUK som er berammet til torsdag 6.10.05 flyttes til onsdag 19.10.05.

2. Plan og utviklingskomiteen forutsetter at Konsekvensutredning – Prosessanlegg for organisert avfall – først behandles i plan- og utviklingskomiteen.