MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 22.06.2005

 

 

Fraværende :

Brit Fredriksen, Knut Tveita og Knut Snorre Sandnes.

Varamedlemmer Bjarne Haugan.
Til stede : 7 medlemmer
Dessuten møtte :

Fagansvarlig plan-/miljø  Øivind Holand og møtesekr. Karin Jorun Vangstad

Sakene ble behandlet i flg rekkefølge: Sak 39/05, 40/05, 41/05, 42/05, 44/05, 45/05, 46/05, 47/05, 48/05, 50/05, 43/05, 49/05.                      

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0039/05 GJENBRUKSTORGET - NY PLASSERING
Klikk her for å se saksframlegget
0040/05 ANNE GRETHE JOHNSEN: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL  KRISTENS VEI 12
Klikk her for å se saksframlegget
0041/05 BRITA KLEVEN OG DAGFINN THORSVIK: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL REGULERINGSSAK
Klikk her for å se saksframlegget
0042/05 JAN ERIK KJESBU : FRADELINGSSØKNAD 76/8
Klikk her for å se saksframlegget
0043/05 HANS JØNSSON :   HYTTE   6/93
Klikk her for å se saksframlegget
0044/05 IVAR OLAV BRAGSTAD : SØKNAD OM DISPENSASJON FOR  HYTTEVEG 226/37
Klikk her for å se saksframlegget
0045/05 REG.ENDRING ÅBOFJELLET - VEG TIL HYTTE TILH. SØREN SKROVE  231/1 F. 164    
Klikk her for å se saksframlegget
0046/05 DISPOSISJONSPLAN LEMYRA     
Klikk her for å se saksframlegget
0047/05 BERIT KATRALEN : HYTTE/SKOGHUSVÆRE 104/2  
Klikk her for å se saksframlegget
0048/05 SØKNAD OM ØKNING AV BOMPENGEAVGIFTEN PÅ STRÅDALSVEGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0049/05 ANDRE SAKER 
Klikk her for å se saksframlegget
0050/05 SØKNAD OM DISP. FRA REG.PLANEN - ADKOMSTVEG TIL HYTTE 234/1 F.152 INN STATSALLMENNING
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0039/05

GJENBRUKSTORGET - NY PLASSERING

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tomt for nytt gjenbrukstorg tilbys ihht vedlagte kart på Versa, Ørin. Forutsatt kjøp av tomt:

 2. Gjenbrukstorget bygges snarest etter at kommunal atkomstveg er bygd.

 3. Det opprettes avtale om bl.a innsynskjerming og nærmiljøtilpassing.

 4. Gjenbrukstorget på Tinden legges ned så snart nytt anlegg kan tas i bruk.

 5. Ny avtale om rehabilitering av området for fraflyttet gjenbrukstorg på Tinden opprettes.

 

Sak  nr.: 0040/05

ANNE GRETHE JOHNSEN: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL  KRISTENS VEI 12

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan-og utviklingskomiteen viser til at arealet er beskjedent og at det over lang tid har vært brukt som atkomst og gårdsplass. I h.h.t  PBL § 7 gis det dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området slik at omsøkte areal kan tas i bruk til boligformål.

 

Sak  nr.: 0041/05

BRITA KLEVEN OG DAGFINN THORSVIK: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL REGULERINGSSAK

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen vedtar søknaden sendt særlovsmyndigheter til uttalelse.


 

Sak  nr.: 0042/05

JAN ERIK KJESBU : FRADELINGSSØKNAD 76/8

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Det tas kontakt med søkeren som blir forelagt problemstillingen.

 

 

Sak  nr.: 0043/05

HANS JØNSSON :   HYTTE   6/93

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Det ble fremlagt et alt. forslag til et nytt pkt. 2  v/Marit Voll Skrove (SP):

”Det settes opp skilt som forbyr biltrafikk opp til hytta på vinterføre”.

Det ble votert over hvert pkt i tilrådinga.

 1. Pkt. 1 enstemmig vedtatt.

 2. Det ble votert alt mellom rådmannens tilråding og forslag fra Marit Voll Skrove. Forslag fra Marit Voll Skrove ble enstemmig vedtatt.

 3. Pkt 3 enstemmig vedtatt.

 4. Pkt 4 enstemmig vedtatt.

 5. Pkt 5 enstemmig vedtatt.

Vedtak:  

Søknad om byggetillatelse godkjennes under forutsetning at:

 1. Huset plasseres 12m fra nabogrense i nord.

 2. Det settes opp skilt som forbyr biltrafikk opp til hytta på vinterføre.

 3. Takvinkelen settes til 25 grader.

 4. Kotehøyde for overkant gulv for sokkel må fastsettes og leveres kommunen.

 5. Merknader fra Strand/Lykke tas ikke til følge når det gjelder krav om byggeforbud og nyregulering.

 

 

Sak  nr.: 0044/05

IVAR OLAV BRAGSTAD : SØKNAD OM DISPENSASJON FOR  HYTTEVEG 226/37 

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ihht Plan- og bygningsloven §7 innstilles det til å gi dispensasjon fra eldre disposisjonsplan for Risvatnet – Småliene. Søknaden sendt særlovsmyndighetene samt berørte grunneiere og naboer til uttalelse.

 

 

Sak  nr.: 0045/05

REG.ENDRING ÅBOFJELLET - VEG TIL HYTTE TILH. SØREN SKROVE  231/1 F. 164

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan-og utviklingskomiteen vedtar søknaden sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.

Saken behandles etter at ”Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet” foreligger.

 

Sak  nr.: 0046/05

DISPOSISJONSPLAN LEMYRA

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen viser til de uttalelser som har innkommet om at terrenginngrep og innsyn til veganlegget er begrenset.. Ihht Pbl §7 Plan-og utviklingskomiteen å kunne gi dispensasjon fra gjeldende disposisjonsplan

 

Sak  nr.: 0047/05

BERIT KATRALEN : HYTTE/SKOGHUSVÆRE 104/2

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen viser til de særlige grunner som foreligger og gir i h.h.t. PBL § 7 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at hytte/skoghusvære kan oppføres som omsøkt.

Byggetillatelse gis.

 

 


  Sak  nr.: 0048/05

SØKNAD OM ØKNING AV BOMPENGEAVGIFTEN PÅ STRÅDALSVEGEN

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Plan og utviklingskomiteen økning av bomvegsatsene for Strådalsvegen, Vera.
 1. Det godkjennes at følgende satser benyttes:

                 Personbil/traktor:                                            Kr. 30,-
                 Årsavgift:                                                         Kr. 200,-

      3.   Vegavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig vedlikehold av Strådalsvegen.

 

 

 

Sak  nr.: 0049/05

ANDRE SAKER  

Behandling:

Øivind Holand orienterte om flg. saker:

 1. Reguleringsplan for motorsportsanlegget.

 2. Reguleringsplan for skytebaneanlegget.

 3. Tiltaksplan for endring av Elvepromenaden ved Stekke.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0050/05

SØKNAD OM DISP. FRA REG.PLANEN - ADKOMSTVEG TIL HYTTE 234/1 F.152 INN STATSALLMENNING

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan-og utviklingskomiteen vedtar søknaden sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.