MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 03.03.2005

 

 

Fraværende :

Tomas Hallem

Varamedlemmer Pål Sverre Fikse Pedersen
Til stede : 9 medlemmer
Dessuten møtte :

Ass. rådmann Inger Marie Bakken, fagansvarlig plan/miljø Øivind Holand og møtesekr. Karin Jorun Vangstad.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0014/05 REGULERINGSPLAN FOR TROLLMYRA SKYTEBANE
Klikk her for å se saksframlegget
0015/05 REGULERINGSPLAN FOR FV.173 NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER. KLAGE. 
Klikk her for å se saksframlegget
0016/05 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN TOSTEIGAN -  UTLEGGING AV HYTTEFELT
Klikk her for å se saksframlegget
0017/05 KOMMUNEDELPLAN VERDAL BYOMRÅDE. IDÈDUGNAD.
Klikk her for å se saksframlegget
0018/05 GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN   
Klikk her for å se saksframlegget
0019/05 KNUT / PER GETZ : KLAGE PÅ OPPMÅLINGSGEBYR 
Klikk her for å se saksframlegget
0020/05 ANDRE SAKER    
Klikk her for å se saksframlegget

      

 


 

Sak  nr.: 0014/05

REGULERINGSPLAN FOR TROLLMYRA SKYTEBANE

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget å legge fram reguleringsplan for Trollmyra skytebane, dat 28.01.05, for offentlig ettersyn og høring.

 

Sak  nr.: 0015/05

REGULERINGSPLAN FOR FV.173 NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER. KLAGE.

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klage fra Kjell Norum dat. 30.12.04 på kommunestyrets vedtak i sak nr. 84/04 om reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling.

 

Sak  nr.: 0016/05

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN TOSTEIGAN -  UTLEGGING AV HYTTEFELT

Behandling:

Det ble fremlagt 2 alternative forslag til vedtak:

  1. Høyre v/Knut Snorre Sandnes :”Reguleringsforslaget sendes på høring etter at planen er justert i h.h.t. de merknader som er nevnt i saksutredningen.”

  2. AP v/Brit Fredriksen: ”Saken utsettes til etter at spørsmålet om hyttebebyggelse i Malsådalen er behandlet i kommunedelplansammenheng.”

Det ble først votert over rådmannens forslag.  Dette fikk ingen stemmer.
Deretter ble det votert over forslaget fra Høyre som fikk 4 stemmer.
Til slutt ble det votert over AP’s forslag som fikk 5 stemmer.

Vedtak:

Saken utsettes til etter at spørsmålet om hyttebebyggelse i  Malsådalen er behandlet i kommunedelplansammenheng.

 

 

Sak  nr.: 0017/05

KOMMUNEDELPLAN VERDAL BYOMRÅDE. IDÈDUGNAD.

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0018/05

GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Veg fra forsamlingshuset i Sør-Leksdalen og fram til kryss med Fiksevegen omdøpes fra Åsavegen til Fiksevegen.

Klagen tas til følge.

 

 

Sak  nr.: 0019/05

KNUT / PER GETZ : FRADELINGSSØKNAD 269/2 ( ASBJØRG VANGSTAD MARKEN )

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Størrelsen på innkrevd målegebyr ved fradeling av ca 207 dekar fra gnr.269, bnr.2 opprettholdes.

Gebyret anses ikke som urimelig i henhold til pkt.14 etter ”Gebyr etter delingsloven”.


 

Sak  nr.: 0020/05

ANDRE SAKER 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om  flg. saker :

  1. ”Kommunalt kjøp av areal fra Stiklestad prestegård v/Opplysningsvesenets fond.”

  2. ”Arealetterspørsel fra Verdalskalk og Felleskjøpet.”