MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 27.01.2005

 

 

Fraværende :

Knut Snorre Sandnes 

Varamedlemmer Arne Holan
Til stede : 9 medlemmer
Dessuten møtte :

Ass. rådmann Inger Marie Bakken,  fagansvarlig plan og miljø Øivind Holand  og møtesekretær Karin Jorun Vangstad
Ole Borgen, prosjektleder for motorsportsanlegg Inndalen ,var tilstede under  beh av sak 3/05 .
Byggesaksbehandler Jon A. Kristiansen var tilstede under beh. av  sak 5/05, 6/05 og 7/05.
Saksbeh husbank Svein A. Flyum og virksomhetsleder ved Vuku pleie- og omsorgsdistrikt Gunn Wolden,  var til stede under beh av sak 8/05.
Rådgiver Aud Grande var tilstede og orienterte/svarte på spørsmål i sak 9/05.
Kommunelege Karin de Ridder var tilstede og orienterte om sak 11/05.

Trine Hallem (Sv) fikk permisjon før ferdigbehandling av sak 8/51.

 

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge: sak 1/05, 3/05, 2/05, 4/05, 5/05, 11/05, 6/05, 7/05, 8/05, 9/05, 10/05, 12/05 og 13/05.       

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/05 GRUSTAKET. BEFARING
Klikk her for å se saksframlegget
0002/05 ØRIN NORD. UTFORMING AV INDUSTRIOMRÅDE OG FUGLEFREDNINGSOMRÅDE 
Klikk her for å se saksframlegget
0003/05 REGULERINGSPLAN FOR MOTORSPORTSANLEGG I INNDALEN
Klikk her for å se saksframlegget
0004/05 DISPOSISJONSPLAN LEMYRA
Klikk her for å se saksframlegget
0005/05 BENN HANSEN 37/9:  GARASJE ULOVLIG TATT IBRUK TIL BOLIGFORMÅL- KLA 
Klikk her for å se saksframlegget
0006/05 TOM ANDERS HANSEN 37/290  :   SØKNAD OM BRUKSENDRING  
Klikk her for å se saksframlegget
0007/05 BODIL STORSTAD : SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV GARASJE TIL BOLIGFORMÅL 1.ETG 23/56
Klikk her for å se saksframlegget
0008/05 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0009/05 B BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2
0010/05 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN    
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0011/05 SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE   
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0012/05 DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0013/05 ANDRE SAKER    
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0001/05

GRUSTAKET. BEFARING

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Etter orienteringa ble det foretatt befaring.

Plan- og utviklingskomiteen tok informasjonen til orientering.
 

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen tar informasjonen til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0002/05

ØRIN NORD. UTFORMING AV INDUSTRIOMRÅDE OG FUGLEFREDNINGSOMRÅDE

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen sier seg enig i prinsippene i planskissen for Ørin Nord og de vurderinger som er gjort.

 2. Planskissen innarbeides i framtidig Kommunedelplan Verdal byområde.

 

 

 

Sak  nr.: 0003/05

REGULERINGSPLAN FOR MOTORSPORTSANLEGG I INNDALEN

Behandling:

Ole Borgen, prosjektleder for motorsportsanlegg Inndalen, orienterte om saken og svarte på spørsmål.  Dok. ” Etablering av motorsportsenter i Verdal kommune” ble delt ut i møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget å legge fram forslag om reguleringsplan for motorsportsanlegg ved Seterneset dat. 12.01.05, for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

Sak  nr.: 0004/05

DISPOSISJONSPLAN LEMYRA

Behandling:

Øivind Holand orienterte.

Ved votering  ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen vedtar søknaden sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.

 

 

Sak  nr.: 0005/05

BENN HANSEN 37/9:  GARASJE ULOVLIG TATT I BRUK TIL BOLIGFORMÅL – KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Jon A. Kristiansen var tilstede under behandling av saken og svarte på spørsmål.

Senterpartiet v/Marit Voll Skrove la fram alternativt forslag til vedtak:

” Verdal kommune skal neste år rullere kommuneplanens arealdel, under denne revideringen er det viktig at man tar innover seg de utfordringene landbruk står ovenfor og  at man gis muligheter for næringsutvikling utover det som i dag snevert kalles stedbunnen næring.

Utleie av bygningsmasse til forskjellige formål, bør ligge under stedbunnen næring. På bakgrunn av dette synes Plan- og utviklingskomiteen at det foreligger særskilte grunner for å gi dispensasjon jfr. PBL §7. Klagen imøtekommes og begrunnes ytterligere med:

Avstand til sentrum, skole, butikker mv er ikke lang, ca 4 km. Fra Teglverket finnes gang-/sykkelveg både til sentrum og til Stiklestad. Vegen fra teglverket til tiltakshaver er lite trafikkert, det er  skiltet gjennomkjøring forbudt (til Forbregd-Lein).

Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann.

Tiltakshaver har sagt seg villig til selv å bekoste framføring/tilknytning til kommunal kloakk. Det settes som et av vilkårene for å imøtekomme tiltakshaver, at kloakk ferdigstilles i løpet av  2005.

Det er ikke aktuelt med fradeling.

Ut fra dette mener Plan- og utviklingskomiteen at det foreligger tilstrekkelige ”særlige grunner” for å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan.

Det forutsettes at de gebyr, avgifter og straffegebyr som tiltakshaver skal betale, innkreves av kommunen.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag til vedtak.

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer.
 

Vedtak:

Tiltakshavers klage avvises, og vedtak i sak 0063/04 opprettholdes.

Dette innebærer at deler av den oppførte driftsbygning/garasjebygg ikke tillates brukt til boligformål. Ulovlig bruk må opphøre snarest, og siste frist fastsettes til 01.07.2005. Bekreftelse på opphør av bruk sendes Verdal kommune innen samme frist.

Administrasjonen skal følge opp saken videre med forføyningstiltak grunnet ulovlig oppføring og bruk av bygning.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneplanens arealdel, jfr. avsnitt om LNF-områder.

Eventuell dispensasjon er nøye vurdert, men en har ikke funnet tilstrekkelig ”særlig grunner” for å innvilge dispensasjon, jfr. Pbl. § 7.

Avgjørelsen begrunnes videre i innarbeid praksis i lignende saker.

Saken sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag til avgjørelse.

 

 

Sak  nr.: 0006/05

TOM ANDERS HANSEN 37/290  :   SØKNAD OM BRUKSENDRING   

Behandling:

Jon A. Kristiansen var tilstede og svarte på spørsmål.

Senterpartiet v/Marit Voll Skrove la fram  alternativt forslag til  vedtak:

”Avstand til sentrum, skole, butikker mv er ikke lang, ca 4 km . fra teglverket finnes gang-/sykkelveg både til sentrum og til Stiklestad. Vegen fra teglverket til tiltakshaver er lite trafikkert, det er skiltet gjennomkjøring forbudt (til Forbregd-Lein).

Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann.

Tiltakshaver har sagt seg villig til selv  å bekoste framføring/tilknytning til kommunal kloakk.

Det settes som et av vilkårene for å imøtekomme tiltakshaver at kloakk ferdigstilles i løpet av 2005.

Det er ikke aktuelt med fradeling.

Ut fra dette mener Plan- og utviklingskomiteen at det foreligger tilstrekkelige ”særlige grunner” for å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan.

Det forutsettes at de gebyr, avgifter og straffegebyr som tiltakshaver skal betale innkreves av kommunen.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag til vedtak.

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt mot 3 stemmer.
 

Vedtak:

Tiltakshavers klage avvises, og vedtak i sak 0062/04 opprettholdes.

Ut fra ovenstående vurderinger, og sett i forhold til innarbeidet praksis og kommuneplanens arealdel sine retningslinjer, er Plan- og utviklingskomiteen av den oppfatning at det i dette området ikke bør tillates etablert flere boenheter.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93c avslås søknad om bruksendring fra deler av uthus til boligformål.

Ulovlig bruk skal opphøre snarest, siste frist fastsettes til 01.07.2005. Bekreftelse på opphør av bruk sendes Verdal kommune.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneplanens arealdel, jfr. avsnitt om LNF-områder.

Eventuell dispensasjon er nøye vurdert, men en har ikke funnet tilstrekkelig ”særlige grunner” for å innvilge dispensasjon, jfr. Pbl. §7.

Avgjørelsen begrunnes videre i innarbeid praksis i lignende saker.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.

 


 

 

Sak  nr.: 0007/05

BODIL STORSTAD : SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV GARASJE TIL BOLIGFORMÅL 1.ETG 23/56

Behandling:

Jon A. Kristiansen orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Søknad om tillatelse til bruksendring av ca. 20m2 fra garasje til boligformål godkjennes under forutsetning av at hele bygningen framstår som 1 boenhet, og at det innsendes reviderte plantegninger som bekrefter dette.

Vedtaket kan innen 3 uker påklages til fylkesmannen i NT. Eventuell klage sendes via kommunen.

 

 

 

Sak  nr.: 0008/05

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Behandling:

Ass rådmann Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Saksbeh husbank  Svein Arne Flyum,  orienterte om ordningen med ”startlån” m.m.

Virksomhetsleder  for Vuku pleie- og omsorgsdistrikt  Gunn Wolden, var også tilstede og orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

 1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.

 2. De økonomiske konsekvenser  når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og økonomiplan.

 3. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.

 4. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal rullere.

 

 

Sak  nr.: 0009/05

BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007

Behandling:

Ass.rådmann Inger Marie Bakken orienterte om saken.

I tillegg var rådgiver Aud Grande tilstede og orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 2005-2007.

 2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

 

 

Sak  nr.: 0010/05

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN

Behandling:

Marit Voll Skrove (Sp), repr. i prosjektgruppa,  orienterte om  den framlagte planen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til Plan for kvalietetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008 med vedlegg og med rådmannens merknader.

 

 

 

Sak  nr.: 0011/05

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Kommunelege Karin de Ridder var tilstede og orienterte om planen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

1.      Smittevernplan for Verdal kommune vedtas med følgende merknader:

 1. Ansvar og myndighet ved utbrudd av smittsomme sykdommer slik det går fram av side 8 i planforslaget endres slik at det blir i samsvar med Innherred samkommunes ansvar på dette område.
 2. Planen kompletteres med de forutsatte vedlegg.
 3. Kommunelegen får fullmakt til å foreta mindre justeringer av planen.

2.      Ved revidering av planen bør det vurderes utarbeidet felles smittevernplan som dekker tjenesteområdene i ISK og morkommunene.

 

 

Sak  nr.: 0012/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte dokument datert 07.01.05.
 2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
 3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

 

Sak  nr.: 0013/05

ANDRE SAKER 

Behandling:

Øivind Holand la fram brev dat 24.01.05 ”Kommunedelplan Verdal byområde. Idedugnad.”, som var sendt til ulike brukergrupper – og   orienterte litt om saken.