MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 18.11.2004

 

 

Fraværende :

Trine Hallem

Varamedlemmer Ingen.
Til stede : 8 medlemmer
Dessuten møtte :

Enhetsleder for Plan-, bygg-, oppmåling og miljø Johannes Bremer,
ass. rådmann Inger Marie Bakken og møtesekr. Karin Jorun Vangstad.
Økonomisjef Trond Selseth møtte under behandling av sak 81/04 og sak 82/04.

 

Møte start: kl 0900

Møte slutt:  kl 1300

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0078/04 REGULERINGSPLAN FOR FV.173, NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.
Klikk her for å se saksframlegget
0079/04 VUKU SENTRUM. TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0080/04 KLAGE:TRAFIKKREGULERING I NORDLIA, BERGSHAUGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0081/04 ØKONOMIPLAN 2005 - 2008/ BUDSJETT 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0082/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0083/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0078/04

REGULERINGSPLAN FOR FV.173, NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig  vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, dat. 22.06.04.

Kommunen vedtar å dekke inntil 50 % av totale kostnader. Kostnadene dekkes over investeringsbudsjettet, tiltak 5140, kommunale veger.

 

 

 

Sak  nr.: 0079/04

VUKU SENTRUM. TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK.

Behandling:

Tomas Hallem fremmet følgende tilleggsforslag:

Det rettes en henvendelse til Statens Vegvesen om å gjennomføre strakstiltak for å øke trafikksikkerheten i  Vuku , særlig når det gjelder langs alleen.

 

Det ble først votert over tilrådinga.

Ved votering ble råmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Tomas Hallem.

Ved votering ble tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunen opprettholder den prioritering av gang- og sykkelvegprosjekt som tidligere er gjort i sak nr. 57/04.

  2. Det rettes en henvendelse til Statens Vegvesen om å gjennomføre strakstiltak for å øke trafikksikkerheten i Vuku, særlig når det gjelder langs alleen.

 

 

 

Sak  nr.: 0080/04

KLAGE:TRAFIKKREGULERING I NORDLIA, BERGSHAUGEN

Behandling:

Rådmannen  trakk saken under behandling av saklista.

 

 

 

Sak  nr.: 0081/04

BUDSJETT 2005

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth svarte på spørsmål.

 

Tomas Hallem fremmet flg. forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble Hallems forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak  nr.: 0082/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth  svarte på spørsmål.

Rådmannen trakk pkt. 3 i tilrådinga. Pkt. 4 endres til pkt. 3.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2004 til orientering.

  2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

  3. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer som vedrører momskompensasjon og avskrivninger..

Sak  nr.: 0083/04

ANDRE SAKER 

1.      Brev fra Fylkesmannen dat. 18.10.2004: ”Klage på vedtak om avslag på oppsetting av sommerbod utenfor Europris Verdal – Kommunens vedtak stadfestes.” var utsendt til orientering

2.      Motorsport

Leder for komiteen orienterte.

3.      Kommunedelplan sentrum

Leder for komiteen orienterte og Johs. Bremer orienterte om framdrift.

4.      Ballbinge Tinden

Knut Fortun/FRP stilte spørsmål vedr. trafikksikkerheten i f.m. ballbinge Tinden.