MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 14.10.2004

 

Fraværende :

Trine Hallem (forlot møtet etter drøftingsmøte om ”Kommunedelplan Verdal byområde”).

Varamedlemmer Ingen.
Til stede : 8 medlemmer tilstede under behandling av sakene.
Dessuten møtte :

Ass.rådmann Inger Marie Bakken, fagansvarlig plan- og miljø Øivind Holan og sekretær Karin

 Jorun Vangstad.

Ole Gunnar Hallager ble permittert etter behandling av sak 69/04.

Jon A. Kristiansne og Leif Thingstad var til stede under behandling av sak 71/04.

Kersti Hasund var til stede under behandling av sak 73/04.

                         Fremlagt på møtet ble:

                         Svar på høring i sak 74/04 fra Coop Inntrøndelag, Byggmester Grande og Trønderbilene.

Møte start: kl 1215

Møte slutt: kl 1445.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0069/04 TEK RUNE VOLLAN   :   GARASJE   16/302
Klikk her for å se saksframlegget
0070/04 TEK REGULERINGSENDRING I F.M. KJØP AV FRIOMRÅDE BAK GRUSTAKER 10 OG 12
Klikk her for å se saksframlegget
0071/04 TEK DISPOSISJONSPLAN LEMYRA
Klikk her for å se saksframlegget
0072/04 PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.
Klikk her for å se saksframlegget
0073/04 KERSTI HASUND: FRADELINGSSØKNAD 1/6
Klikk her for å se saksframlegget
0074/04 TRAFIKKREGULERING I NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE.
Klikk her for å se saksframlegget
0075/04 KAPASITETSØKNING I VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE-  ETABLERING AV ÅPEN BARNEHAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0076/04 ØKONOMIPLAN 2005 - 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0077/04 ANDRE SAKER 
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak  nr.: 0069/04

RUNE VOLLAN   :   GARASJE   16/302

Behandling:

Det ble foretatt befaring.

Knut Snorre Sandnes (Frp) fremla alternativt forslag:

”Plan- og utviklingskomiteen godkjenner byggetillatelse for garasje under forutsetning av at reguleringsplan for området følges. Innkjørsel til tomt/garasje skal være fra vest  i h.h.t reguleringsplan.”

Det ble votert alternativt.

Ved votering ble forslag fra Knut Snorre Sandnes enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen godkjenner byggetillatelse for garasje under forutsetning av at reguleringsplan for området følges. Innkjørsel til tomt/garasje skal være fra vest i h.h.t reguleringsplan.

Klageadgang.

 

 

Sak  nr.: 0070/04

REGULERINGSENDRING I F.M. KJØP AV FRIOMRÅDE BAK GRUSTAKER 10 OG 12

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen finner ikke at det er grunnlag for å endre arealbruken for arealet som er godkjent som friområde, til boligformål.

Forslagstilleren kan kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret.


Sak  nr.: 0071/04

DISPOSISJONSPLAN LEMYRA 

Behandling:

Etter forslag fra Tomas Hallem  vedtok Plan- og utviklingskomiteen  å utsette saken.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

Sak  nr.: 0072/04

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen går bort fra å utrede Ørin som lokaliseringssted for bygging av biogassanlegg.

Kommunen mener at eventuell plassering av biogassanlegg må konsekvensutredes og planbehandles med Ravlo som aktuelt lokaliseringssted.

 

Sak  nr.: 0073/04

KERSTI HASUND: FRADELINGSSØKNAD 1/6

Behandling:

Det ble framsatt alternativt forslag fra Tomas Hallem (Sp) og Knut Fortun (Frp):

Pkt.1. I h.h.t  PBL§7 gis det dispensasjon fra PBL§66 i h.h.t søknad. Som særlig grunn oppgis skilsmisseoppgjøret og problemer med å omsette eiendommen.

Pkt. 2. Dispensasjon gis på vilkår av at de fradelte eiendommer ikke kan bebygges før lovlig utslipp er sikret.

Pkt. 3. Med utgangspunkt i pkt. 1 og 2 godkjennes fradelt 2 tomter fra gnr. 1 bnr. 6 i Verdal.”

 

Det ble votert alternativt mellom pkt 1-3 i tilrådinga og Hallems/Fortuns forslag.

Ved votering ble pkt 1 i forslag fra Tomas Hallem og Knut Fortun enstemmig vedtatt.

Ved votering ble pkt 2 i forslag  fra Tomas Hallem og Knut Fortun enstemmig vedtatt.

Ved votering ble pkt. 3 i forslag fra Tomas Hallem og Knut Fortun  enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Pkt.1. I h.h.t §7 gis det dispensasjon fra PBL §66 i h.h.t søknad. Som særlig grunn oppgis skilsmisseoppgjøret og problemer med å omsette eiendommen.

Pkt. 2. Dispensasjon gis på vilkår av at de fradelte eiendommer ikke kan bebygges før lovlig utslipp er sikret.

Pkt. 3. Med utgangspunkt i pkt. 1 og 2 godkjennes fradelt 2 tomter fra gnr. 1 bnr. 6 i Verdal kommune.”

 

Sak  nr.: 0074/04

TRAFIKKREGULERING I NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE.

Behandling:

Rådmannen foreslo å trekke saken.

Vedtak:

Rådmannen trekker saken.

 

Sak  nr.: 0075/04

KAPASITETSØKNING I VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE-  ETABLERING AV ÅPEN BARNEHAGE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at plan- og utvliklingskomitèen gjør slikt vedtak:

Plan- og utviklingskomitèen ser positivt på at det etableres tilbud om åpen barnehage i Vinne og Ness oppvekstområde og at kapasiteten ved Vinne barnehage økes med 12-13 nye barnehageplasser.

 

Sak  nr.: 0076/04

ØKONOMIPLAN 2005 - 2008

Behandling:

Knut Fortun (Frp) fremla flg forslag:

”I påvente av å få avklart alle usikkerhetsmomenter i tilknytning til statsbudsjettet, forskyves behandlingen av økonomiplanen til kommunestyrets møte i november.”

Ved votering falt forslaget mot 5 stemmer.

 

Knut Tveita (Ap) fremla flg forslag:

”Skattesats for eiendom økes ikke.”

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 stemmer.

Etter forslag fra Tomas Hallem vedtok Plan- og utviklingskomiteen å ta økonomiplanen 2005-2008 til orientering.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen tar økonomiplanen 2005-2008 til orientering.

Skattesats for eiendom økes ikke.

 

Sak  nr.: 0077/04

ANDRE SAKER 

Behandling:

1.      Inger Marie Bakken orienterte om barnehageplanen.

2.      Orientering om klagevedtak Ørin Nord.

Vedtak:

Pkt. 1 og 2 ble tatt til orientering.