MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 26.08.2004

 

 

Fraværende : Knut Tveita, Margot Wannebo, Knut Snorre Sandnes, Ole G. Hallager.
Varamedlemmer Einar A. Tromsdal, Pål Sverre F. Pedersen, Arne Holan.
Til stede : 8 representanter
Dessuten møtte : Ass. rådmann Inger Marie Bakken,  Øivind Holand, fagansvarlig  plan/miljø, og møtesekretær. Åge Isaksen var tilstede og orienterte om sak  52/04.

Møtet startet med orientering vedr.  sak 52/04, 53/04 og 54/04 før det ble foretatt befaring i f.m. disse.

Møte start: kl 0900

Møte slutt :kl 1415.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0051/04 BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0052/04 TRAFIKKREGULERING I NORDLIA, BERGSHAUGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0053/04 MAJOR COLDEVINS VEI 6, GNR 18 BNR 917: GARASJE
Klikk her for å se saksframlegget
0054/04 TINDVEIEN NEDRE 17, GNR 19 BNR 817: NABOKLAGE PÅ SØKNAD OM  BYGGETILLATELSE FOR 2 ENEBOLIGER
Klikk her for å se saksframlegget
0055/04 VMT EIENDOM   :   TILBYGG   19/205
Klikk her for å se saksframlegget
0056/04 OLAV INGEBRIGTSEN   :   TILBYGG GARASJE   6/288
Klikk her for å se saksframlegget
0057/04 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 - 2015 HANDLINGSPROGRAM.
Klikk her for å se saksframlegget
0058/04 REGULERINGSPLAN FOR FV-173 NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.
Klikk her for å se saksframlegget
0059/04 OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER
Klikk her for å se saksframlegget
0060/04 ANDRE SAKER 
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0051/04

BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004

 

Behandling:

Tomas Hallem fremmet flg. forslag:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble Hallems forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0052/04

TRAFIKKREGULERING I NORDLIA, BERGSHAUGEN.

 

Behandling:

Åge Isaksen orienterte om saken.

Deretter ble det foretatt befaring.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det gis ikke tillatelse til etablering av parkeringsplass i friområde, samt kjøring med motorkjøretøy på gangveg sør for Nordlia 3.

Kjøreforbudet skiltes ved oppsetting av skilt nr. 522 ”Gang- og sykkelveg” på gangveg vest for Nordlia 3, like før krysset med gangveg sør for eiendommen.

 

 

Sak  nr.: 0053/04

MAJOR COLDEVINS VEI 6, GNR 18 BNR 917: GARASJE

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Det ble foretatt befaring.

Etter befaringa fremmet adm. v/Øivind Holand flg. forslag:

Tilrådinga tillegges nytt pkt. 2:

2. I h.h.t. §7 gis dispensasjon fra stadfestet reg.plan Ørmelen Syd, slik at garasjen kan plasseres 2,0 m fra vegkanten.

Tomas Hallem fremmet flg. alt. forslag til vedtak:

1.      Plan- og utviklingskomiteen beklager at endringer foretas uten at de er klarert med bygningsmyndighetene og naboer.  Plan- og utviklingskomiteen anser endringene å være uvesentlige og finner å kunne godkjenne garasjen med de nye målene.

2.      I h.h.t. PBL §7 gis dispensasjon fra stadfestet reg.plan Ørmelen Syd slik at garasjen kan plasseres 2,0 m fra vegkanten.

3.      Klagen fra Kåre Vik og Knut Balgaard tas ikke til følge.

4.      Klageadgang.

 

Det ble votert alt. mellom administrasjonens pkt. 1 og Tomas Hallems forslag pkt 1og pkt. 3.

Ved votering ble Hallems forslag vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Deretter ble det votert over pkt. 4 i Hallems forslag.

Ved votering ble pkt 4 enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over pkt. 2 i begge forslag.

Ved votering ble pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Plan- og utviklingskomiteen beklager at endringer foretas uten at de er klarert med bygningsmyndighetene og naboer.  Plan- og utviklingskomiteen anser endringene å være uvesentlige og finner å kunne godkjenne garasjen med de nye målene.

2.      I h.h.t. PBL §7 gis dispensasjon fra stadfestet reg.plan Ørmelen Syd slik at garasjen kan plasseres 2,0 m fra vegkanten.

3.      Klagen fra Kåre Vik og Knut Balgaard tas ikke til følge.

4.      Klageadgang.

 

 

Sak  nr.: 0054/04

TINDVEIEN NEDRE 17, GNR 19 BNR 817: NABOKLAGE PÅ SØKNAD OM  BYGGETILLATELSE FOR 2 ENEBOLIGER

 

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Det ble foretatt befaring.

Etter befaringa fremmet Tomas Hallem flg. alt. forslag til vedtak:

1.      Søknad om byggetillatelse dat. 08.03.04 fra Mikael Wik AS godkjennes i h.h.t. PBL § 93.

2.      Dispensasjon fra reg.planen m/bestemmelser gis med hjemmel i PBL §7.

3.      Som særlig grunn i h.h.t. PBL §7 oppgis:
-Bebyggelsen vil i tetthet og arkitektur fravike fra eksisterende/tidligere bebyggelse. En
  pulttakløsning vil være gunstig i forhold til den arkitektoniske løsning, og vil forsterke
  disse  byggene som en enhet.

4.      Klagene fra naboene er vurdert i forhold til reguleringsplanen. Ut fra pkt. 3 vil en ikke gi klagerne medhold.

 

Det ble votert alternativt mellom administrasjonens forslag og Hallems forslag.

Ved votering ble Hallem’s forslag vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Vedtak:

1.      Søknad om byggetillatelse dat. 08.03.04 fra Mikael Wik AS godkjennes i h.h.t. PBL § 93.

2.      Dispensasjon fra reg.planen m/bestemmelser gis med hjemmel i PBL §7.

3.      Som særlig grunn i h.h.t. PBL §7 oppgis:
-Bebyggelsen vil i tetthet og arkitektur fravike fra eksisterende/tidligere bebyggelse. En
  pulttakløsning vil være gunstig i forhold til den arkitektoniske løsning, og vil forsterke
  disse  byggene som en enhet.

4.      Klagene fra naboene er vurdert i forhold til reguleringsplanen. Ut fra pkt. 3 vil en ikke gi klagerne medhold.

 

 

Sak  nr.: 0055/04

VMT EIENDOM   :   TILBYGG   19/205

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen ber om å få seg forelagt en bebyggelsesplan som tar standpunkt til arealbruken for eiendommen gnr. 19 bnr. 113.. Planen skal godkjennes av jernbaneverket.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0056/04

OLAV INGEBRIGTSEN   :   TILBYGG GARASJE   6/288

 

Behandling:

Administrasjonen v/Øivind Holand fremmer flg. forslag til nytt pkt. 2,3 og 4:

2. Eksakt plassering av garasjen fastsettes i samarbeid med administrasjonen.

3. Tiltakshaver kjøper friområde tiltenkt gangforbindelse.

4. Ny gangforbindelse legges mellom Flisa 7 og 9 på arealet til nr. 9.

Ved votering ble tilrådinga med tilleggspkt. 2,3 og 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Plan- og utviklingskomiteen vedtar med hjemmel i PBL § 28-1 mindre vesentlig reguleringsendring som går ut på at regulerte gangveg mellom Flisa 1 og 3 omreguleres til boligformål og tillegges Flisa 1.

Vedtaket legges ut til off. ettersyn og byggesaken klareres deretter administrativt.

2.   Eksakt plassering av garasjen fastsettes i samarbeid med administrasjonen.

3.   Tiltakshaver kjøper friområde tiltenkt gangforbindelse.

4.   Ny gangforbindelse legges mellom Flisa 7 og 9 på arealet til nr. 9.

 

 

 

Sak  nr.: 0057/04

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 - 2015 HANDLINGSPROGRAM.

 

Behandling:

Det ble fremmet alternativt forslag med flg. endringer fra Marit Voll Skrove:

Ordinære riksveganlegg:

Tilføyer nytt pkt. nr. 8 og 9:

Pkt.8.: Rv 759 Klinga. Kurveutbedringer.

Pkt. 9.:Rv 759 Auskorsen. Utbedring og kryss.

Ved votering ble tilrådinga med tillegg av pkt. 8 og 9 enstemmig vedtatt.

Gang og sykkelveger langs riksveger:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Busslommer og leskur langs riksveger:

Pkt. 2 endres til pkt. 1 og pkt.1 endres til pkt. 2.

Ved votering ble tilrådinga med endring av pkt 1 og 2 vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

 

Ordinære fylkesveganlegg:

Pkt. 4 endres til pkt. 3 og pkt. 3 endres til pkt.4.

Ved votering ble tilrådinga med endring av pkt.3 og 4 enstemmig vedtatt.

 

Gang- og sykkelveger langs fylkesveger:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Busslommer og leskur langs fylkesveger:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Ved sluttvotering ble tilrådinga med ovennevnte endringer enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune vedtar at den prioritering som er vist ovenfor, med vedtatte endringer i Plan- og utviklingskomiteen,  skal være kommunens innspill til handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006 – 2015 og til Fylkesvegplanen 2006 – 2009.

 

Sak  nr.: 0058/04

REGULERINGSPLAN FOR FV-173 NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar planutvalget å legge fram forslag om reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, dat 22.06.04, for høring og offentlig ettersyn.

 

 

Sak  nr.: 0059/04

OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      a) Det bygges 7 omsorgsboliger for aldersdemente tilknyttet Vuku Bo og Helsetun i
samsvar med forprosjekt utarbeidet av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s, datert 25.06.2004.

b) Utbyggingskostnadene medregnet inventar og utstyr skal ikke overstige 11 mill. kr.. Ved utbygging etter 2004 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

2.      a) Det bygges 8 omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun for eldre med store pleie- og omsorgsbehov.

b) Forprosjekt forelegges kommunestyret til behandling.

c) Kostnaden skal ikke overstige 11 mill. kr.

d) Rådmannen bes medvirke til at alle 8 omsorgsboligene blir finansiert gjennom Handlingsplanen for eldreomsorgen.

3.      Rådmannen får fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av prosjektene.

4.      Dette vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak 27.08.2001, sak 65/01.       

 

 

Sak  nr.: 0060/04

ANDRE SAKER 

 

Behandling:

1.      Representanten Knut Fortun gjorde forespørsel ang. trafikkfarlig gangveg-undergang ved vestsiden av Tindbrua.

Øivind Holand opplyste at saken er fremmet for Statens Vegvesen og at tiltak vil følges opp.

2.      Øivind Holand orienterte om ny utvikling i saken til Christian Green ang. ulovlig beboelse.

3.      Øivind Holand orienterte om åpning av Nordgata 28.august 2004.