MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 06.05.2004

 

Fraværende : Trine Hallem og Knut Snorre Sandnes.
Varamedlemmer Katrine Bruvold og Arne Holan.
Til stede : 9 medlemmer.
Knut Tveita forlot møtet etter behandling av sak 37/40. Til stede 8 medlemmer.
Dessuten møtte : Ass.rådmann Inger Marie Bakken, virksomhetsleder Øivind Holand og møtesekretær Karin Vangstad.

Møtetidspunkt: : Kl 0900 –ca kl 1430.

Sakene ble behandlet etter flg rekkefølge: Sak 29/04 – 36/04, 40/04,

37/04, 39/04, og 38/04.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0029/04 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0030/04 SØKNAD OM FRITAK OM Å BETALE BYGGSAKSGEBYR STIKLESTAD GOLFKLUBB: KLUBBHUS STIKLESTAD IDRETTSLAG: SKISKYTTERANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0031/04 BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM FELT A1 DEL 1
Klikk her for å se saksframlegget
0032/04 SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.
Klikk her for å se saksframlegget
0033/04 REGULERINGSPLAN FOR ØRIN. KLAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0034/04 REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 24/18. GEBYR
Klikk her for å se saksframlegget
0035/04 OFFISIELL ADRESSERING KOMMUNALE/PRIVATE VEGER - AVSTANDSADRESSERING
Klikk her for å se saksframlegget
0036/04 GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN
Klikk her for å se saksframlegget
0037/04 HANS JØNSSON : HYTTE 6/93
Klikk her for å se saksframlegget
0038/04 ANDRE SAKER - PLAN-/ UTVIKLINGSKOMITEEN
Klikk her for å se saksframlegget
0039/04 KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN - BEGREPSAVKLARING
Klikk her for å se saksframlegget
0040/04 KAPASITETSØKNING I BARNEHAGENE - ORIENTERINGSSAK
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0029/04

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2003

Behandling:

Senterpartiet v/Thomas Hallem fremla følgende forslag:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap og årsrapport 2003 tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0030/04

SØKNAD OM FRITAK OM Å BETALE BYGGSAKSGEBYR STIKLESTAD GOLFKLUBB: KLUBBHUS STIKLESTAD IDRETTSLAG: SKISKYTTERANLEGG

Behandling:

Det ble fremlagt følgende forslag fra Senterpartiet v/Marit Voll Skrove:

 1. Idealistiske foreninger/lag som driver med barne- og ungdomsarbeid kan søke å få ettergitt, fritak/reduksjon av gebyr.
 2. Golfklubben og Stiklestad IL får ettergitt hele det kommunale byggesaksgebyr.

Forslaget ble forkastet med 7 mot 2 stemmer.

Det ble fremlagt følgende forslag fra Arbeiderpartiet v/ Knut Tveita:

 1. Plan- og utviklingskomiteen ettergir på prinsipielt grunnlag, avgifter for byggemeldinger for allmennyttige formål begrenset oppad til kr 10.000,-.
 2. Stiklestad Golfklubb ettergis kr |10.000,- for avgift for byggemelding for planlagt klubbhus på Trones Golfbane.
 3. Søknad fra Stiklestad I.L. om ettergivelse av gebyr vedr. byggemelding i forbindelse med rehabilitering av skiskytteranlegget i Blommen skisenter med kr 1.275,- imøtekommes.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen ettergir på prinsipielt grunnlag, avgifter for byggemeldinger for allmennyttige formål begrenset oppad til kr 10.000,-.
 2. Stiklestad Golfklubb ettergis kr |10.000,- for avgift for byggemelding for planlagt klubbhus på Trones Golfbane.
 3. Søknad fra Stiklestad I.L. om ettergivelse av gebyr vedr. byggemelding i forbindelse med rehabilitering av skiskytteranlegget i Blommen skisenter med kr 1.275,- imøtekommes.

 

 

 

Sak nr.: 0031/04

BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM FELT A1 DEL 1

Behandling:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet v/Knut Tveita fremmet deretter følgende forslag:

Pkt. 1 endres til pkt. 2 og pkt. 2 endres til pkt. 1.

Ved votering ble forslaget fra Knut Tveita enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Plan-og utviklingskomiteen vedtar utomhusplanen sammen med bebyggelsesplan og reg.bestemmelser utlagt til offentlig ettersyn samt at naboer tilskrives.
 2. Plan- og utviklingskomiteen ber om at kotesatt utomhusplan som ivaretar overvannet fremmes.

 

 

Sak nr.: 0032/04

SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune ser positivt på at det arbeides med planer for å utvikle et mer bredspektret boligtilbud nært sentrum.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar planutvalget på nåværende tidspunkt å avvise søknad om regulering av areal til boligformål på Nestvold og Nestvoldmoen.

Område vil bli vurdert i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan for Verdal sentrum.

Planprogram for prioritering av planoppgaver (inkl. Kommunedelplan Verdal sentrum) legges fram for Plan- og utviklingskomiteen på et senere tidspunkt

 

 

 

Sak nr.: 0033/04

REGULERINGSPLAN FOR ØRIN. KLAGE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klage datert 25.03.04 fra Norsk Ornitologisk Forening avd. N-Trøndelag, Naturvernforbundet i N-Trøndelag og Verdal Naturforum på kommunestyrets vedtak i sak nr. 14/04 om reguleringsplan for Ørin, tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen til behandling.

Klagen gis ikke utsettende virkning for reguleringsvedtaket.

 

 

 


Sak nr.: 0034/04

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA 24/18. GEBYR.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i kommunens gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven (pkt. 10.g), vedtar komiteen at gebyret for behandling av planutvidelsen på Leinsmyra settes til kr. 10600.

 

 

 

Sak nr.: 0035/04

OFFISIELL ADRESSERING KOMMUNALE/PRIVATE VEGER - AVSTANDSADRESSERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Komité for Plan og utvikling fatter slikt vedtak:

Grunnet praktiske problemer, vil offisielle adresser ikke omfatte gårdsnavn.

Hjemmelshaver opplyses om at tilleggsadresse kan gis ved henvendelse til folkeregistret.

 

 

 

Sak nr.: 0036/04

GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN

Behandling:

Det ble votert punktvis:

Forslaget om at vedtaket legges ut på høring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Komité for Plan og Utvikling vedtar følgende:

 1. Tronesvegen avsluttes ved kryss mot Sognan.
 2. Suuljordet skrives med to "u"-er.
 3. Navnet "Blokkotjønna" endres til "Blokkovegen".
 4. "Austvollvegen" endres til "Østvollvegen".
 5. Slåttelivegen skrives uten "d" etter li.

Vedtaket legges ut til høring.

Dersom det ikke kommer inn innvendinger, er vedtaket å betrakte som endelig.

 

 

 

Sak nr.: 0037/04

HANS JØNSSON : HYTTE 6/93

Behandling:

Det ble foretatt befaring.

Øivind Holand orienterte om saken.

Etter befaringen fremmet rådmannen følgende forslag til vedtak:

 1. Plan-og utviklingskomiteen viser til stadfestet reguleringsplan med reg.bestemmelser for Nordskaget og finner ikke å kunne godkjenne et bygg med 1 etasje med loft + sokkel på omsøkte tomt. Tegningene kan påregnes godkjent hvis reg.planen følges. Byggesaken vurderes etter skjønnhetsparagrafen § 74.2.
 2. Plan-og utviklingskomiteen har vurdert om dispensasjon fra reg.planen kan gis, men i henhold til tidligere praksis finner komiteen ikke grunnlag for dette.

  Plan- og utviklingskomiteen viser til at tomta er velegnet til å bebygges med ei hytte som ivaretar reguleringsplanens og tidligere vedtaks intensjoner.

  Klageadgang.

 3. Kotehøyde for overkant gulv for sokkel/evt første etg., må fastsettes.

Klageadgang i h.h.t. lovverket.


Vedtak:

 1. Plan-og utviklingskomiteen viser til stadfestet reguleringsplan med reg.bestemmelser for Nordskaget og finner ikke å kunne godkjenne et bygg med 1 etasje med loft + sokkel på omsøkte tomt. Tegningene kan påregnes godkjent hvis reg.planen følges. Byggesaken vurderes etter skjønnhetsparagrafen § 74.2.
 2. Plan-og utviklingskomiteen har vurdert om dispensasjon fra reg.planen kan gis, men i henhold til tidligere praksis finner komiteen ikke grunnlag for dette.

  Plan- og utviklingskomiteen viser til at tomta er velegnet til å bebygges med ei hytte som ivaretar reguleringsplanens og tidligere vedtaks intensjoner.

  Klageadgang.

 3. Kotehøyde for overkant gulv for sokkel/evt første etg., må fastsettes.

Klageadgang i h.h.t. lovverket.

 

 

 

Sak nr.: 0038/04

ANDRE SAKER - PLAN-/ UTVIKLINGSKOMITEEN

Behandling:

Øivind Holand orienterte om "Aksjon ulovlig bebyggelse".

Han fremmet følgende forslag:

 1. Tidsplan fremlegges i neste møte i Plan- og utviklingskomiteen.
 2. Statusrapport avlegges Plan- og utviklingskomiteen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tidsplan fremlegges i neste møte i Plan- og utviklingskomiteen.
 2. Statusrapport avlegges Plan- og utviklingskomiteen.

 

 

 

Sak nr.: 0039/04

KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN - BEGREPSAVKLARING

Behandling:

Arvid Vada orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til rådmannens

 

 

 

Sak nr.: 0040/04

KAPASITETSØKNING I BARNEHAGENE - ORIENTERINGSSAK

Behandling:

Ass.rådmann Inger Marie Bakken kom med forslag om at ordet "orienteringssak" i sakens tittel strykes.

Rådmannen trekker det opprinnelige forslag til tilråding, og fremmer følgende, nytt forslag:

 1. Plan- og utviklingskomiteen ser svært positivt på at antallet barnehageplasser kan utvides som følger:
 2. - Kanutten barnehage øker med inntil 8 plasser.

  - Ness oppvekstsenter avd. barnehage øker med inntil 6 plasser.

  - Vuku oppvekstsenter avd. barnehage øker med inntil 6 plasser.

  - Garnes oppvekstsenter avd. barnehage utvider fra 3 dagers tilbud til 5 dagers tilbud.

 3. Før utvidelsen gjøres gjeldende, oversendes vurdering av økonomien til Driftskomiteen, der det endelige vedtak fattes.

Det ble votert punktvis:

 

Vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen ser svært positivt på at antallet barnehageplasser kan utvides som følger:
 2. - Kanutten barnehage øker med inntil 8 plasser.

  - Ness oppvekstsenter avd. barnehage øker med inntil 6 plasser.

  - Vuku oppvekstsenter avd. barnehage øker med inntil 6 plasser.

  - Garnes oppvekstsenter avd. barnehage utvider fra 3 dagers tilbud til 5 dagers tilbud.

 3. Før utvidelsen gjøres gjeldende, oversendes vurdering av økonomien til Driftskomiteen, der det endelige vedtak fattes.