MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 01.04.04

 

Fraværende : Brit Fredriksen, Knut Tveita, Trine Hallem og Knut S. Sandnes.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Ole Gunnar Hallager, Katrine Brovold og Inga Berit Lein.
Til stede : 9 representanter.
Katrine Brovold og Inga Berit Lein ble permittert før politikeropplæringa var ferdig. (Sak 28/04
Dessuten møtte : Øivind Holand, Åge Isaksen, ass. rådmann Arvid Vada og møtesekretær Inger Storstad.

Møte start: Kl 0900.
Møte slutt: Kl 1430.

Det var ingen merknader til:

Det ble ikke fremmet andre saker enn de som var oppført på saklista.

Politikeropplæringa (sak 28/04) ble gjennomført før sak 27/04 ble behandlet.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0023/04 OMDISPONERING AV AREAL FOR SOMMERBOD UTENFOR EUROPRIS
Klikk her for å se saksframlegget
0024/04 REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. RESTERENDE DEL AV GNR 6 BNR. 82
Klikk her for å se saksframlegget
0025/04 REGULERINGSPLAN FOR NAUST, SANDVIKA
Klikk her for å se saksframlegget
0026/04 SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING AV AREAL PÅ KJÆRAN. VØMMØLFESTIVALEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0027/04 BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA NASJONALPARK. FORVALTNINGSPLAN.
Klikk her for å se saksframlegget
0028/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0023/04

OMDISPONERING AV AREAL FOR SOMMERBOD UTENFOR EUROPRIS

Behandling:

Øivind Holand orienterte.

Det ble foretatt befaring.

Administrasjonen la fram følgende tilråding:

Plan- og utviklingskomitèen viser til de betenkeligheter som er kommet frem og finner ikke å kunne tillate arealet tatt i bruk som sommerbod.

Vedtaket hjemles i Pbl. § 74.2 og bruk av kommunalt areal.

Arealet må være ryddet innen 15.04.04.

Klageadgang.

Frp v/Knut Fortun og Høyre v/Arne Holan fremmet følgende fellesforslag:

Tiltakshaver gis tillatelse til å sette opp en sommerbod med den omsøkte størrelse.

Utformingen av denne skal godkjennes av PLK innen 29.4.04.

Det ble votert alternativt mellom tilrådinga fra administrasjonen og fellesforslaget fra Frp og Høyre.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomitèen viser til de betenkeligheter som er kommet frem og finner ikke å kunne tillate arealet tatt i bruk som sommerbod.

Vedtaket hjemles i Pbl. § 74.2 og bruk av kommunalt areal.

Arealet må være ryddet innen 15.04.04.

Klageadgang.

 

 

 

Sak nr.: 0024/04

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. RESTERENDE DEL AV GNR 6 BNR. 82

Behandling:

Øivind Holand orienterte.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar kommunestyret "Reguleringsplan Sørskaget, resterende del av gnr. 6 bnr. 82" datert 23.01.04, sist revidert revidert 22.03.04
  2. Det inngås avtale for leie av areal til lekeplass.

 

 

 

Sak nr.: 0025/04

REGULERINGSPLAN FOR NAUST, SANDVIKA

Behandling:

Åge Isaksen orienterte.

Det ble diskutert om repr. Knut Fortun var habil eller inhabil i saken, da han har søkt om naustplass i området. Repr. Knut Fortun ble enstemmig erklært habil.

Frp v/Knut Fortun fremmet følgende forslag:

  1. Reguleringsplan for naust er en egen sak som avgjøres i dag.
  2. Reguleringsplan/bestemmelser for 4H-setra skal også gjelde for resten av hyttene som ligger på Sandvika Eiendoms område.

Det ble først votert punktvis over forslaget fra Frp v/Knut Fortun med følgende resultat:

Det ble så votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram reguleringsplan for naust i Sandvika dat. 08.03.04, for offentlig ettersyn.

 

 

 

Sak nr.: 0026/04

SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING AV AREAL PÅ KJÆRAN. VØMMØLFESTIVALEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis det fra og med 2004 midlertidig dispensasjon i 3 år fra kommunedelplan Verdal sentrum, for å bruke omsøkt areal på Kjæran til område for campingplass i forbindelse med Vømmølfestivalen.

Arrangøren må ivareta nødvendige sikringstiltak for å unngå uønsket ferdsel over jernbanen, samt ivareta nødvendige sikringstiltak i henhold til brannvernlovgivningen.

Arrangøren må sørge for at område holdes ryddig, og at bruken ikke er til unødig sjenanse for naboskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0027/04

BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA NASJONALPARK. FORVALTNINGSPLAN.

Behandling:

Åge Isaksen orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune gir sin tilslutning til arbeidet med forvaltningsplan for Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark, slik det framgår av prosjektbeskrivelse dat. mars 2004.

Det etableres en lokal arbeidsgruppe bestående av følgende representanter;

 

 

 

Sak nr.: 0028/04

ANDRE SAKER

Behandling:

Politikeropplæringa ble gjennomført.

Katrine Brovold og Inga Berit Lein ble permittert før den var ferdig.