MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 05.03.04

 

Fraværende : Ole Gunnar Hallager.
Varamedlemmer Ingen.
Til stede : 8 av 9 representanter. Repr. Knut Fortun og Knut Snorre Sandnes ble permittert etter behandlinga av sak 16/04.
Dessuten møtte : Virksomhetsleder Øivind Holand og møtesekretær. Hans Melby deltok på befaringa under sak 13/04.

Møte start : Kl 0900.
Møte slutt : Kl 1330.

Det var ingen merknader til

Det ble ikke fremmet andre saker enn de på saklista.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0013/04 GEIR LIFF : FLYTTING AV BOLIG TIL 19/418
Klikk her for å se saksframlegget
0014/04 REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.
Klikk her for å se saksframlegget
0015/04 REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. RESTERENDE DEL GNR. 6 BNR. 82
Klikk her for å se saksframlegget
0016/04 REGULERINGSPLAN FOR TANGENVEGEN EIENDOM.
Klikk her for å se saksframlegget
0017/04 SØKNAD OM REGULERINGSENDRING - NORD-VERA OG STORLUNET
Klikk her for å se saksframlegget
0018/04 REGULERINGSPLAN/HYTTEPLAN PÅ SISSELVOLDEN GNR. 197 BNR. 1 POLITISK BEHANDLING I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0019/04 ÅRSRAPPORT 2003 - PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING
Klikk her for å se saksframlegget
0020/04 FREMTIDIG BRUK AV HAVNESPORET.
Klikk her for å se saksframlegget
0021/04 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN
Klikk her for å se saksframlegget
0022/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0013/04

GEIR LIFF : FLYTTING AV BOLIG TIL 19/418

Behandling:

Leder redegjorde for prosedyrene ved behandlinga av saken.

Det ble foretatt befaring.

Virksomhetsleder Øivind Holand orienterte både før og etter befaringa.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 74 pkt. 2 avslås søknaden. Avslaget begrunnes med at bygningen som søkes plassert i hagen ikke tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav i forhold til omgivelsene og gir ikke respekt for de bygde omgivelser.

Avslaget begrunnes også med at parkeringsdekningen ikke tilfredsstiller kravene i Kommuneplanens arealdel.

Klageadgang.

 

 

 

Sak nr.: 0014/04

REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.

Behandling:

Virksomhetsleder Øyvind Holand orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Jonsvold, sist revidert 16.02.04.

 

 

 

Sak nr.: 0015/04 

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. RESTERENDE DEL GNR. 6 BNR. 82

Behandling:

Virksomhetsleder Øivind Holand orienterte.

Utdelt i møtet:

Det ble først votert over pkt. A i tilrådinga – punktvis – med følgende resultat:

Det ble så votert over punkt B i tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

A. Plan- og utviklingskomitèen fatter følgende vedtak:

 1. Lekeplassen tas ut av Reguleringsplan Sørskaget, resterende del av gnr. 6 bnr. 82.
 2. Ny reguleringsplan fremmes hvor lekeplassen foreslås omregulert til hyttetomt. Forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 3. Kjørbar gangveg reguleres til "privat felles atkomst"

B. Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gjør slik innstilling til kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar kommunestyret "Reguleringsplan Sørskaget, resterende del av gnr. 6 bnr. 82" datert 23.01.04, sist revidert 05.03.04 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

 

 

 

Sak nr.: 0016/04

REGULERINGSPLAN FOR TANGENVEGEN EIENDOM.

Behandling:

Virksomhetsleder Øivind Holand orienterte.

Repr. Margot Wannebo, AP, fremmet følgende forslag:

I forbindelse med "Tangenvegen Eiendoms" planer, - framsettes her, på vegne av Tangenvegens trafikkanter – og Ørmelens beboere – krav om at Tangenvegen asfalteres. Dette kan gjøres i samarbeid mellom utbygger og Verdal kommune, eventuelt andre aktører.

Det ble først votert over forslaget fra repr. Margot Wannebo, AP.

Ved votering ble forslaget forkastet med 7 mot 1 stemme.

Det ble så votert over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

Repr. Knut Fortun og Knut Snorre Sandnes ble permittert for resten av møtet.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Tangenvegen Eiendom AS, sist revidert 20.02.04.

Utbygger må bekoste etablering av opphøyd gangfelt over Tangenvegen i tilknytning til det nye boligområdet, før ferdigtillatelse gis.

 

Sak nr.: 0017/04

SØKNAD OM REGULERINGSENDRING - NORD-VERA OG STORLUNET

Behandling:

Utdelt i møtet:

Reguleringsbestemmelser for del av hyttefelt Nord-Vera og Storlunet.

Virksomhetsleder Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen vedtar planforslaget sendt særlovsmyndighetene til uttalelse .

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samt sendes hytteeierne i området .

 

 

 

Sak nr.: 0018/04

REGULERINGSPLAN/HYTTEPLAN PÅ SISSELVOLDEN GNR. 197 BNR. 1

Behandling:

Utdelt i møtet:

 1. Reguleringsforslag.
 2. Reguleringsbestemmelser.
 3. Beskrivelse.

Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen vedtar planforslaget sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samt sendes hytteeierne i området.

 

 

 

Sak nr.: 0019/04

ÅRSRAPPORT 2003 - PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0020/04

FREMTIDIG BRUK AV HAVNESPORET.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0021/04

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN

Behandling:

SV v/Trine S. Hallem fremmet følgende forslag til pkt. 2:

Det oppnevnes i tillegg også 3 politiske representanter til gruppen som skal utarbeide plan for satsingsområder og kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i Verdal kommune.

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Prosjektet skal ikke vurdere struktur.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Rådmannens tilråding - enstemmig vedtatt.
 2. Forslaget fra SV v/Trine S. Hallem til punkt 2 - enstemmig vedtatt.
 3. Forslaget fra SP v/Tomas Hallem til punkt 3 - enstemmig vedtatt.

SP v/Tomas Hallem fremmet så følgende forslag til tillegg under pkt. 2:

Som politiske representanter oppnevnes:

Trine S. Hallem, Marit Voll Skrove og Knut Tveita.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar at det nedsettes ei arbeidsgruppe med den sammensetning og det mandat som er skissert i saksframlegget.
 2. Det oppnevnes i tillegg også 3 politiske representanter til gruppen som skal utarbeide plan for satsingsområder og kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i Verdal kommune.
 3. Som politiske representanter oppnevnes:

  Trine S. Hallem, Marit Voll Skrove og Knut Tveita.

 4. Prosjektet skal ikke vurdere struktur.

 

 

Sak nr.: 0022/04

ANDRE SAKER

Behandling:

Utdelt i møtet:

 1. Søknad fra Stiklestad Golfklubb, datert 28.01.04, om fritak for avgift for byggemelding til planlagt klubbhus på Trones Golfbane.
 2. Søknad fra Stiklestad IL om ettergivelse av krav for byggemelding i forbindelse med rehabilitering av skiskytteranlegget i Blommen skisenter.

Forslag fra SV v/Trine S. Hallem:

Behandling av søknadene utsettes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt bestemt av det skal avholdes et ekstra møte i plan- og utviklingskomitèen før neste møte (som er 29.4.04). Møtedato avtales mellom leder og administrasjonen.

 

Vedtak:

Behandling av søknadene utsettes.

Det avholdes et ekstra møte i plan- og utviklingskomitèen før neste møte (som er 29.4.04).