MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 29.01.2004

 

Fraværende : Knut S. Sandnes og Trine Hallem
Varamedlemmer Arne Holan og Katrine Bruvold
Til stede : Brit Fredriksen, Knut Tveita, Tomas I. Hallem, Margot Wannebo, Ole G. Hallager, Marit Voll Skrove, Knut  Fortun, Arne Holan og Katrine Bruvold.
Dessuten møtte : Ass.rådmann Inger Marie Bakken, Øivind Holand og sekretær Karin Vangstad. Dessuten møtte Ingolf Dillan under beh. av sak 12/04.

Utdelt i møtet ble:

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/04 SIRKEL EIENDOM : 24 STK. LEIL. + 4 STK BOLIGER 23/62
Klikk her for å se saksframlegget
0002/04 COOP INN-TRØNDELAG BA : OMBYGGING AV "SPINNERIET" TIL BOLIGER 20/39 20/18
Klikk her for å se saksframlegget
0003/04 OMRÅDE FOR MOTORSPORT.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/04 SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.
Klikk her for å se saksframlegget
0005/04 REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, REVISJON.
Klikk her for å se saksframlegget
0006/04 RANDI VALBEKMO. GATEKJØKKEN PÅ SULJORDET..
Klikk her for å se saksframlegget
0007/04 FARTSGRENSE PÅ KOMMUNAL VEG VED GARNES.
Klikk her for å se saksframlegget
0008/04 TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV MILJØMIDLENE (JORDBRUK) OG SKOGMIDLENE - TILLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0009/04 DISTRIKTSPLAN FOR FÆREN REINBEITEDISTRIKT
Klikk her for å se saksframlegget
0010/04 FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0011/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget
0012/04 GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/04

SIRKEL EIENDOM : 24 STK. LEIL. + 4 STK BOLIGER 23/62

Behandling:

"Utkast til utbyggingsavtale" ble utdelt til komiteens medlemmer under møtet.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad om byggetillatelse godkjennes i h.h.t. ovenstående, generelle bestemmelser og følgende vilkår:

Administrasjonen utsteder formell byggetillatelse.

 

 

 

Sak nr.: 0002/04

COOP INN-TRØNDELAG BA : OMBYGGING AV "SPINNERIET" TIL BOLIGER 20/39 20/18

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bebyggelsesplanen med bestemmelser godkjennes.

Merknadene fra Tor Erik Johansen tas ikke til følge.

 

 

 

Sak nr.: 0003/04

OMRÅDE FOR MOTORSPORT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes et utvalg med mandat og sammensetning som beskrevet ovenfor, for å utrede muligheten for etablering av motorsportsbane(r)

 

 

 

Sak nr.: 0004/04

SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune ser positivt på at det arbeides med planer for å utvikle et mere bredspektret boligtilbud nært sentrum.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar planutvalget på nåværende tidspunkt å avvise søknad om regulering av areal til boligformål på Nestvold og Nestvoldmoen.

Område vil bli vurdert i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan for Verdal sentrum.

Planprogram for prioritering av planoppgaver (inkl. Kommunedelplan Verdal sentrum) legges fram for Plan- og utviklingskomiteen på et senere tidspunkt.

 

 

 

Sak nr.: 0005/04

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, REVISJON.

Behandling:

Det ble først votert punktvis med flg. resultat:

Det ble deretter votert samlet over punktene 1- 6 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for torvuttak på Leinsmyra, sist revidert 15.01.04.
  2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for torvuttak på Leinsmyra, sist revidert 15.01.04. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
  3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
  4. Med hjemmel i jordlovens § 9 og skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.
  5. Tiltakshavere må søke om utslippstillatelse etter forurensningslovens bestemmelser.
  6. Dette vedtak erstatter tidligere kommunestyrevedtak i sak nr. 01/01.

 

 

 

Sak nr.: 0006/04

RANDI VALBEKMO. GATEKJØKKEN PÅ SULJORDET.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune forlenger leieavtalen med Randi Valbekmo om plassering av gatekjøkken på Suljordet fram til 31.07.04. Leievilkårene er de samme som tidligere avtalt.

 

 

 

Sak nr.: 0007/04

FARTSGRENSE PÅ KOMMUNAL VEG VED GARNES.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6 og skiltforskriftenes § 26 vedtar plan- og utviklingskomiteen at kommunal veg ved Garnes (tidligere rv. 72) skiltes med fartsgrense 50 km/t slik det framgår av skiltplan dat. 17.11.03.

 

 

 

Sak nr.: 0008/04

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV MILJØMIDLENE (JORDBRUK) OG SKOGMIDLENE - TILLEGG

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det åpnes for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng i den tidligere vedtatte tilskuddstrategi for 2004. Innenfor rammen av forskrift om tilskudd til skogbruket gis Rådmannen ved fagansvarlig adgang til å vurdere om dette kan iverksettes og på hvilken måte.

 

 

 

Sak nr.: 0009/04

DISTRIKTSPLAN FOR FÆREN REINBEITEDISTRIKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den nye planen gir bedre informasjon enn tidligere planer, ikke minst er kartgrunnlaget vesentlig forbedret. Det er ikke opplyst hvorfor gjeldende plan revideres nå, og om planperioden er den samme. I planen foreslås helårsbeitet i nord (mellom Helgådalen og Inndalen) fredet i 10 år. Kommunen støtter både en slik restaurering av beitene og en eventuell beitegransking som gode tiltak tuftet på en bærekraftig bruk av naturessursene.

Når det gjelder rovdyrtap vil kommunen oppfordre til et samarbeid med sauenæringen, samordnet bruk av dødspeilere i utsatte områder kan være et tiltak for å sikre nødvendige data. Spesielt gjelder dette tap forvoldt av jerv, som ellers er vanskelig dokumenterbare.

Det savnes et kapittel om næringens målsettinger og tiltak iht miljøvern. I tidligere uttalelser har kommunen kommentert og dokumentert forsøpling som et problem. For en næring som driver i den mest sårbare delen av norsk natur burde miljøvernaspektet hatt en åpenbar plass.

Spesielt aktuelt blir dette for motorisert ferdel der Færen med henvisning til kun økonomiske årsaker vurderer å gå inn for å benytte kun motorsykler til samlinger og 6-hjulinger til transporter - til erstatning for helikopter. Områdene for barmarkskjøring i Verdal er angitt til områdene Fersvola/ Hermannsanasa og Kråksjøen/Merraskardfjellet. Dette er sårbare høyfjellsområder. Kjørespor i fjellet kan skape varige spor i årtier. Det er uheldig at slike valg kun baseres på økonomi. Det foreligger ingen analyser på verken kostnadsforskjeller eller miljøkonsekvenser. Dersom dette er en generell problemstilling for næringen bør det vurderes å søke staten om kompensasjon for en bærekraftig driftsmetode.

Verdal kommune finner mange positive element i planen, men kan ikke anbefale at områdestyret godkjenner planen uten at nødvendig miljømessige innhold - herunder bl.a. konsekvensvurderinger knyttet til motorisert ferdsel - finner sin plass i planen.

 

 

 

Sak nr.: 0010/04

FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune har følgende merknader til lovforslaget :

Kompetansekrav til skogeier (jfr § 4, 5, 18)

Det er både urealistisk og lite hensiktsmessig å stille spesielle kompetansekrav til skogeier. I stedet bør en harmonere dette med regelverket for jordbruket, der det stilles krav til bestemte planer (f.eks miljøplan) som forutsetning for tilskudd. I det statlige skogbruksregelverket (enten i lov eller forskrift) bør det vært angis at for eiendommer over en viss størrelse ( f.eks > 100 da) så er en skogbruksplan en betingelse for å kunne få tilskudd. Det må da stilles minimumskrav (både mhp skogressurser og miljøelementer) til en skogbruksplan. Den enkelte må selv vurdere om eiendommen skal ha plan og om den skal bestilles eller om han/hun har kompetanse til å utarbeide den selv. På denne måten vil skogeiers forvalteransvar iht § 4 ha et konkret forankringspunkt som følger eiendommen.

§ 6 Foryngelse og stell av skog.

Vi har ingen merknader til § 6 utover at det bør åpnes for muligheten til å trekke i produksjonstilskuddet for å finansiere planting der det er aktuelt som tiltak. I de forhåpentligvis få tilfeller det er aktuelt å plante for skogeiers regning vil det ofte være kompliserende faktorer (personlig økonomi etc) som gjør at innkreving i form av "tvangsgrunnlag for utlegg" i realiteten blir mer arbeidskrevende enn ønskelig.

Det faglige grunnlaget, inkl. minimumstall for planter pr bonitet, knyttet til foryngelse synes å være et egnet utgangspunkt for en egen forskrift. I en forskrift vil det være viktig å få fram at minimumstall ikke er det samme som anbefalte tall.

§ 13 Miljøverdier i skog.

Dagens skoglov er lite anvendelig for dette temaet. Det er unaturlig at markedskravene/ sertifisering setter mer konkrete krav til miljømessig riktig behandling av skog enn offentlig regelverk. Samtidig er miljøkrav både for detaljerte og dels endringsutsatte til at de er egnet i selve loven. For øvrig vil vi minne om at en som skogeier i dag har muligheter til å unngå sertifiseringskrav. Kommunene har tidvis under saksbehandling (tilskudd- og meldepliktsaker mv) behov for en konkretisering av miljøkravene. En miljøforskrift vil derfor bidra til nødvendig kvalitetssikring, og styrke anseelsen til norsk skogbrukslovgivning. Det siste vil også være av positiv betydning for eksportprodukter fra næringen.

Administrative og økonomiske konsekvenser.

I siste del er det angitt at skogmyndighetene kan kreve gebyr for behandling av tillatelser og for å gjennomføre kontroll- og tilsynsplikter. Dette er ikke hjemlet i skogloven, og det foreligger fra før lite informasjon fra LD knyttet til dette. Det bør vurderes om en slik adgang bør knyttes til loven eller forskrift i medhold av loven. Dessuten bør LD vurdere om det er behov for ens praksis angående eventuelle gebyrer.

For øvrig vil nok ikke endringene knyttet skogloven innebære noe stort merarbeid for kommunene, med noe forbehold om ordlyden knyttet til forskrifter for henholdsvis foryngelse og miljø. Departementets praksis med kun å vurdere konsekvenser knyttet til den enkelte endring, og ikke summen av alle grep knyttet til en reform er svært uheldig. Summen av endringene knyttet til at kommunene får overført mer ansvar for både lovverk og tilskuddsregime for jord- og skogbruket innebærer en betydelig flytting av oppgaver fra fylkesnivå til kommunenivå. Dette bør gjenspeile seg i fordelingsnøkkelen til statsbudsjettet når midlene til kommunal landbruksforvaltning skal fordeles.

 

 

 

Sak nr.: 0011/04

ANDRE SAKER

Behandling:

Ang. helikopterplass på Slottelid.

Utdelt i møtet:

Kopi av brev dat. 20.02.04 fra Fylkesmannen til Forbregd/Lein velforening m.fl.:

Gjelder vedtak i saken: Klage på tillatelse til etablering av helikopteplass på Slottelid, Verdal kommune – kommunens vedtak stadfestes.

Ang. reguleringsplan kalkbrudd Tromsdalen.

Utdelt i møtet:

Kopi av brev dat. 20.01.04. fra Fylkesmannen til adv.firmaet Schjødt:

Gjelder vedtak i saken: Klage over Verdal kommunes vedtak om reguleringsplan for kalkbrudd i Tromsdalen – kommunens vedtak stadfestes.

Reguleringsplan Sørskaget : Øivind Holand orienterte.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0012/04

GATENAVNKOMITEEN: FORSLAG TIL GATE-/VEGNAVN

Behandling:

Sekretær i gatenavnkomiteen ,Ingolf Dillan , informerte om behandlinga av saken.

Deretter ble det votert over de ulike navneforslagene med flg. resultat:

Vedtak: