MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 20.11.2003

 

Fraværende : Knut Snorre Sandnes og Knut Tveita
Varamedlemmer Arne Holan og Bjarne Haugan
Til stede :

9 representanter.
Trine Hallem ble permittert etter behandling av sak 013/03.

Dessuten møtte : Ass. Rådmann Inger Marie Bakken, virksomhetsleder Øivind Holand og møtesekretær Karin Vangstad

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0008/03 BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0009/03 REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON ETTER KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0010/03 BJARTAN SKISENTER - NÆRMILJØANLEGG. GEBYR..
Klikk her for å se saksframlegget
0011/03 TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER ( AKSJON SKOLEVEG ) 2004. SØKNAD OM TILSKUDD.
Klikk her for å se saksframlegget
0012/03 COOP INN-TRØNDELAG BA : OMBYGGING AV "SPINNERIET" TIL BOLIGER 20/39 20/18
Klikk her for å se saksframlegget
0013/03 BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM, FELT 2A
Klikk her for å se saksframlegget
0014/03 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0008/03

BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007

Behandling:

Det ble foretatt punktvis votering.

Under pkt. 6 ble det fremsatt følgende forslag fra Brit Fredriksen :

"Plan- og utviklingskomiteen ønsker ikke å heve eiendomsskatten til 6 ° / ° ° . Vi foreslår å bruke 2,9 mill av de ekstra midlene kommunen får etter budsjettforliket."

 

Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen sluttet seg til rådmannens tilråding med følgende nytt forslag under pkt. 6, 2. ledd om forhøyelse av eiendomsskatten:

Plan- og utviklingskomiteen ønsker ikke å heve eiendomsskatten til 6° / ° ° . Vi foreslår å bruke 2,9 mill av de ekstra midlene kommunen får etter budsjettforliket.

 

 

 

Sak nr.: 0009/03

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON ETTER KLAGE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, sist revidert 16.09.03.

 

 

Sak nr.: 0010/03

BJARTAN SKISENTER - NÆRMILJØANLEGG. GEBYR.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i kommunens gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 109, frafaller kommunen krav om gebyr på kr. 2120,- for behandling av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved Bjartan skisenter.

 

 

 

Sak nr.: 0011/03

TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER ( AKSJON SKOLEVEG ) 2004. SØKNAD OM TILSKUDD.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune søker om trafikksikkerhetsmidler til følgende prioriterte prosjekt:

Pri Sted Tiltak Tilskudd
1 Sandstien, Vinne Gang-/sykkelveg Kr. 300.000,-
2 Kvislavegen, Tinden Opphøyd gangfelt Kr. 10.000,-
3 Kvislakanalen, Garpa Gangbru Kr. 20.000,-

 

 

 

Sak nr.: 0012/03

COOP INN-TRØNDELAG BA : OMBYGGING AV "SPINNERIET" TIL BOLIGER 20/39 20/18

Behandling:

Rådmannen la fram alternativ tilråding B.

Ved votering ble alternativ tilråding B vedtatt mot 3 stemmer.

Vedtak:

 1. Plan- og utviklingskomiteen viser til kommunedelplanens Verdalsøra Sentrum’s bestemmelser pkt. 1.2.b og krever utarbeidet bebyggelsesplan. Disponeringen av 1. etg betinger parkeringsplasser. Parkeringsplasser i h.h.t. normen i § 69 må vises på bebyggelsesplanen.
 2. Som bilag til bebyggelsesplanen skal det med hjemmel i kommunens vedtekt til PBL §69 lages utomhusplan. Planen skal utarbeides i målestokk 1:200.
 3. Merknader fra Tor Erik Johansen behandles i forbindelse med behandling av bebyggelsesplanen.
 4. Rivetillatelse gis i h.h.t. søknad. Materialene skal leveres på godkjent mottak og kvittering må kunne fremlegges.

 

 

 

Sak nr.: 0013/03

BEBYGGELSESPLAN REINSHOLM, FELT 2A

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan-og utviklingskomiteen vedtar bebyggelsesplan for Reinsholm felt A2 dat. 20.06.03, revidert 15.07.03 samt reguleringsbestemmelser datert 15.07.03.

Før byggearbeidene kan oppstartes må følgende utarbeides:

 1. Det lages utomhusplan i hht til vedtekt til PBL § 69.
 2. Det lages avtale om etappevis utbygging og utforming av felles friareal.

Barkdeponi oppbygges etter retningslinjer gitt av Fylkesmannens miljøvernavdeling, sist revidert 17.10.03.

 

 

 

Sak nr.: 0014/03

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Brit Fredriksen leste opp brev fra Arbeiderpartiet vedr. framtidig bruk av havnesporet.
 2. Inger Marie Bakken orienterte om samkommunen.
 3. Øivind Holand orienterte om virksomhetsområdet Plan og landbruk.
 4. Øivind Holand orienterte om Service-kontoret.
 5. Øivind Holand orienterte om aksjon "Ulovlig beboelse".

 

Vedtak:

 1. Brevet oversendes administrasjonen for nærmere behandling.
 2. Sakene for øvrig ble tatt til orientering.