MØTEPROTOKOLL

PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
Møte 30.10.2003

 

Fraværende : Ingen
Varamedlemmer : Ingern
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte : Ass. rådmann Inger Marie Bakken, virksomhetsleder Øivind Holand og møtesekretær. Dessuten møtte Åge Isaksen og Trond Rian

Utlagt på møtet ble:

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 JOHN G. INDAHL OG HELGA STORHOLM: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 148/2 , 149/4 M.FL.
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV MILJØMIDLENE (JORDBRUK) OG SKOGMIDLENE
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 SØKNAD OM ETABLERING AV HELIKOPTERPLASS PÅ SLOTTELID, 24/18. KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 TRAFIKKFORHOLDENE I VOLHAUGVEGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 OPPSETTING AV MAST I VOLDEN, GNR 180 BNR 1

 

 

Sak nr.: 0001/03

JOHN G. INDAHL OG HELGA STORHOLM: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 148/2 , 149/4 M.FL.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til konsesjonsloven § 8, tilrår Plan- og utviklingskomiteen at Helga Storholmen og John G. Indahl får konsesjon for erverv av eiendommen Kaarenget gnr. 148 bnr. 2 m. fl. og at den avtalte kjøpesummen på kr. 625.000,- godkjennes.

Det er en betingelse at konsesjonssøkerne innen ett år tilflytter eiendommen og driver den landbruksmessig forsvarlig i fem år.

 

 

 

Sak nr.: 0002/03

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV MILJØMIDLENE (JORDBRUK) OG SKOGMIDLENE

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det anbefales at de framlagte tiltaksstrategier legges til grunn for miljømidlene (jordbruk) og skogmidlene i 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0003/03

SØKNAD OM ETABLERING AV HELIKOPTERPLASS PÅ SLOTTELID, 24/18. KLAGE.

Behandling:

Komiteen foretok befaring til Slottelid for selv å oppleve støynivået ved start og landing av helikopter.

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag:
Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling.

SV v/Trine Hallem fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av at alternativ lokalisering på industriområdet, Ørin, utredes nærmere og avklares.

Det ble først votert over forslag fra SV v/Trine Hallem. Forslaget falt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over forslag fra SP v/Thomas Hallem som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling.

 

 

 

Sak nr.: 0004/03

TRAFIKKFORHOLDENE I VOLHAUGVEGEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klage på avslag om å stenge Volhaugvegen for gjennomkjøring avslås.

 

 

 

Sak nr.: 0005/03

BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003

Behandling:

Det ble foretatt punktvis votering, og tilrådingens pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2003 til etterretning.
  2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
  3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagt liste.

 

 

 

Sak nr.: 0006/03

ANDRE SAKER

Behandling:

Det ble foretatt følgende endringer på orienteringssaker:

Ny sak 1: "Orientering om utvidelse av Arbeid i sikte / Jobbsenter" medførte forskyving på opprinnelig sakskart.

Sak 4 "Orientering om virksomhetsområde Plan/Landbruk" og sak 5 "Orientering om noen viktige saker behandlet siste året i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk", ble utsatt.

Spørsmål fra FRP v/Knut Fortun ble satt som ny sak 5: "Spørsmål vedr. naustbebyggelse i Sandvikaområdet v/Insvatnet".

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag:

Spørsmål fra FRP v/Knut Fortun oversendes til administrasjonen for utredning til neste møte.

Ved votering ble rådmannens tilråding og forslaget fra Tomas Hallem enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Spørsmål fra FRP v/Knut Fortun oversendes til administrasjonen for utredning til neste møte.

 

 

 

Sak nr.: 0007/03

OPPSETTING AV MAST I VOLDEN, GNR 180 BNR 1

Behandling:

Sak 7/03 ble utdelt til representantene i møtet.

SP v/Tomas Hallem fremmet tilleggsforslag om nytt pkt. 2:

2. Ved eventuelle andre etableringer/firma så må de bruke den samme masten.

Det ble foretatt punktvis votering hvor pkt. 1 tilråding fra rådmannen og pkt. 2 tilleggsforslag fra Thomas Hallem ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Plan- og utviklingskomiteen har ikke merknad til at masta settes opp som omsøkt. Når fristen for nabovarslet har gått ut og merknader ikke foreligger, kan formell tillatelse gis.
  1. Ved eventuelle andre etableringer/firma så må de bruke den samme masten.